งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 มุมมองการดำเนินงาน Service Plan ที่ผ่านมาของเขตบริการสุขภาพที่ 1 นพ. วิรัช พันธ์พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ CSO เขตบริการสุขภาพที่ 1 CSO เขตบริการสุขภาพที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 มุมมองการดำเนินงาน Service Plan ที่ผ่านมาของเขตบริการสุขภาพที่ 1 นพ. วิรัช พันธ์พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ CSO เขตบริการสุขภาพที่ 1 CSO เขตบริการสุขภาพที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 มุมมองการดำเนินงาน Service Plan ที่ผ่านมาของเขตบริการสุขภาพที่ 1 นพ. วิรัช พันธ์พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ CSO เขตบริการสุขภาพที่ 1 CSO เขตบริการสุขภาพที่ 1 27 กันยายน 2557

2 WHO Health System Framework Source: World Health Organization. Everybody’s Business: Strengthening health systems to improve health outcomes—WHO’s Framework for Action. Geneva: WHO, 2007, page 3. SERVICE DELIVERY HEALTH WORKFORCE INFORMATION MEDICAL PRODUCTS,VACCINES & TECHNOLOGIES FINANCING LEADERSHIP/GOVERNMENT IMPROVED HEALTH (LEVEL AND EQUITY) RESPONSIVENESS SOCIAL AND FINANCIAL RISK PROTECTION IMPROVED EFFICIENCY

3 Building Block Interaction Health System Function Impact Leadership & Governance Health Workforce Health Information System Medical Products Vaccine & Technologies Health Financing Access Coverage Efficiency Equity Safety Sustainability Responsiveness Risk Protection Improved Health Service Delivery COMMUNITIES AND PATIENTS

4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 1.Working on the process 2.Working in the process 3.ใช้ concept Six Building Blocks ในการ จัดทำ Service Plan

5 Working on the process (Improving how we do the works) ผู้บริหารระดับจังหวัดมี Commitment (นพ.สสจ. และ ผอ.รพ.จังหวัด) มีการจัดการระดับจังหวัด เน้นการติดตาม ประเมินผล มีการสนับสนุนที่สำคัญ –คน /ครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้าง การปรับโครงสร้างและกระบวนการทำงานระดับ จังหวัด

6 Working in the process (Delivery results) ทำงานเป็นทีมเดียวกันระหว่างแพทย์ใน รพ.จังหวัด และ รพช. ใช้ Six Building Block ในการจัดทำ Service Plan ในสาขาหลัก 5 สาขาให้แยกเป็นกลุ่มย่อยแต่ละ สาขา มีการติดตามประเมินผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จัดทำข้อเสนอแนะให้ทีมบริหารระดับจังหวัด สนับสนุนด้านการเงิน บุคลากรและครุภัณฑ์


ดาวน์โหลด ppt 1 มุมมองการดำเนินงาน Service Plan ที่ผ่านมาของเขตบริการสุขภาพที่ 1 นพ. วิรัช พันธ์พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ CSO เขตบริการสุขภาพที่ 1 CSO เขตบริการสุขภาพที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google