งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่ผ่านมาของเขตบริการสุขภาพที่ 1 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่ผ่านมาของเขตบริการสุขภาพที่ 1 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่ผ่านมาของเขตบริการสุขภาพที่ 1 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
มุมมองการดำเนินงาน Service Plan ที่ผ่านมาของเขตบริการสุขภาพที่ 1 นพ.วิรัช พันธ์พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ CSO เขตบริการสุขภาพที่ 1 27 กันยายน 2557 นำเสนอโรงพยาบาลลำปาง 1 1

2 WHO Health System Framework
SERVICE DELIVERY IMPROVED HEALTH (LEVEL AND EQUITY) HEALTH WORKFORCE INFORMATION RESPONSIVENESS MEDICAL PRODUCTS,VACCINES & TECHNOLOGIES SOCIAL AND FINANCIAL RISK PROTECTION FINANCING IMPROVED EFFICIENCY LEADERSHIP/GOVERNMENT Source: World Health Organization. Everybody’s Business: Strengthening health systems to improve health outcomes—WHO’s Framework for Action. Geneva: WHO, 2007, page 3.

3 Building Block Interaction
Health System Function Health System Function Impact Leadership & Governance Access Responsiveness Coverage Risk Protection Health Workforce Efficiency Service Delivery Health Information System Equity Improved Health Medical Products Vaccine & Technologies Safety Sustainability Health Financing COMMUNITIES AND PATIENTS

4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.Working on the process 2.Working in the process 3.ใช้ concept Six Building Blocks ในการจัดทำ Service Plan

5 Working on the process (Improving how we do the works)
ผู้บริหารระดับจังหวัดมี Commitment (นพ.สสจ. และ ผอ.รพ.จังหวัด) มีการจัดการระดับจังหวัด เน้นการติดตาม ประเมินผล มีการสนับสนุนที่สำคัญ คน /ครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้าง การปรับโครงสร้างและกระบวนการทำงานระดับจังหวัด จัด

6 Working in the process (Delivery results)
ทำงานเป็นทีมเดียวกันระหว่างแพทย์ใน รพ.จังหวัดและ รพช. ใช้ Six Building Block ในการจัดทำ Service Plan ในสาขาหลัก 5 สาขาให้แยกเป็นกลุ่มย่อยแต่ละสาขา มีการติดตามประเมินผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จัดทำข้อเสนอแนะให้ทีมบริหารระดับจังหวัด สนับสนุนด้านการเงิน บุคลากรและครุภัณฑ์


ดาวน์โหลด ppt ที่ผ่านมาของเขตบริการสุขภาพที่ 1 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google