งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเสนอการพัฒนา รพ.สต. เขตตรวจราชการที่ 3. 2 รพ. สต. บริการดี บริการหลักโดยเวชศาสตร์ครอบครัว แบบองค์รวม บริการโดยสหวิชาชีพ ลดความแออัด ความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเสนอการพัฒนา รพ.สต. เขตตรวจราชการที่ 3. 2 รพ. สต. บริการดี บริการหลักโดยเวชศาสตร์ครอบครัว แบบองค์รวม บริการโดยสหวิชาชีพ ลดความแออัด ความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อเสนอการพัฒนา รพ.สต. เขตตรวจราชการที่ 3

2 2 รพ. สต. บริการดี บริการหลักโดยเวชศาสตร์ครอบครัว แบบองค์รวม บริการโดยสหวิชาชีพ ลดความแออัด ความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน การมีส่วนร่วม เชิงรุก จัดบริการครอบคลุมทุกเป้าหมาย เดินไปหาชุมชน ดูแลตนเองได้ Concept เป้าหมาย รพ.สต.

3 3 ขอบเขตกิจกรรมของ รพ. สต. ในสถานบริการ บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค ฟื้นฟูสุขภาพ กายภาพบำบัด แผนไทย ทันตกรรม บริการ/เครื่องมือ เฉพาะที่ จนท. ประจำทำได้

4 4 ประเด็นกิจกรรมของ รพ. สต. ในชุมชน เยี่ยมบ้าน/กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเป้าหมาย ทำแผนที่ชุมชน คัดกรองกลุ่มเสี่ยง/เป้าหมาย จัดการความเสี่ยงในชุมชน/ปรับพฤติกรรม

5 5 ประเด็นนำเสนอ การสนับสนุน/ประสาน Web CAM Wire CAM Ambulance Green Chanel Referral System

6 6 การบริหารงานบุคคล แผนกำลังคนจำนวนประจำบางเวลา ผู้ให้บริการ - แพทย์ - ทันตแพทย์ - ทันตาภิบาล +/- +/- okok ผู้ให้บริการสนับสนุน - เภสัชกร - พยาบาลเวชปฏิบัติ - พยาบาลชุมชน - นวก. สาธารณสุข - จพ. สาธารณสุขชุมชน - แพทย์แผนไทย ok ok ok สายบริหาร - ผอ. รพ. สต. - จนท. บันทึกข้อมูล - จนท. การเงิน - พขร. ok +/- +/- +/-

7 7 การบริหารการเงิน - เสนอ ผอ. รพ. สต. มีบทบาทในการจัดสรร ทั้ง งบลงทุน และงบดำเนินงาน - จัดสรรงบแบ่งให้ชัดเจนตามปฐมภูมิ ไม่ปฐมภูมิ - พยายามดึงงบจากท้องถิ่น งบกองทุน - ปี 52 งบ 2 แสน ใช้ในการพัฒนา IT, ค่าตอบแทน, จ้างบุคลากร, พัฒนาบุคลากร, พัฒนาอุปกรณ์บริการ เพื่อให้เกิดกิจกรรมบริการตาม Concept รพ.สต.

8 8 บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนา รพ.สต. รพช. รพ. สต. คปสอ. สสอ. วิชาการ/ บริการ บริหาร จัดการ CUP สสจ. รพศ./ ท. ระบบ feedback ระบบ feedback


ดาวน์โหลด ppt ข้อเสนอการพัฒนา รพ.สต. เขตตรวจราชการที่ 3. 2 รพ. สต. บริการดี บริการหลักโดยเวชศาสตร์ครอบครัว แบบองค์รวม บริการโดยสหวิชาชีพ ลดความแออัด ความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google