งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำทฤษฎีพีทา โกรัสไปใช้. บันไดยาว 6.5 เมตร วางพิงผนังตึกให้เชิงบันไดห่างจากผนัง 2.5 เมตร 1. อยากทราบว่าปลายบันไดอยู่สูงจากพื้นกี่เมตร ให้บันไดสูงจากพื้นดิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำทฤษฎีพีทา โกรัสไปใช้. บันไดยาว 6.5 เมตร วางพิงผนังตึกให้เชิงบันไดห่างจากผนัง 2.5 เมตร 1. อยากทราบว่าปลายบันไดอยู่สูงจากพื้นกี่เมตร ให้บันไดสูงจากพื้นดิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำทฤษฎีพีทา โกรัสไปใช้

2 บันไดยาว 6.5 เมตร วางพิงผนังตึกให้เชิงบันไดห่างจากผนัง 2.5 เมตร 1. อยากทราบว่าปลายบันไดอยู่สูงจากพื้นกี่เมตร ให้บันไดสูงจากพื้นดิน เป็นระยะ a 6.5 เมตร 2.5 เมตร a เมตร จากทฤษฎีบทพีทา โกรัส จะได้ว่า 6.5 2 = a 2 + 2.5 2 a 2 = 6.5 2 - 2.5 2 a 2 = 42. 25 - 6.25 a = 6 = 36 ดังนั้น บันไดสูงจากพื้นดิน เป็นระยะ = 6 เมตร

3 2. ถ้าต้องการพิงบันไดให้ปลายบนของ บันไดอยู่สูงกว่าพื้นไม่ถึง 6 เมตรควรวางเชิง บันไดห่างจากตึกมากหรือน้อยกว่า 2.5 เมตร 6.5 เมต ร 2.5 เมต ร 6 เมต ร ควรวางเชิง บันไดให้ห่าง จากตึก... 2.5 เมตร มากก ว่า

4 หญิงคนหนึ่งสูง 6 ฟุต ยืนอยู่ห่างจากจุด ปล่อยบอลลูน 400 ฟุต บอลลูนลอยขึ้นไป จากจุดปล่อยบอลลูน 306 ฟุต จงหาว่าศีรษะ หญิงคนนั้นอยู่ห่างจากบอลลูนกี่ฟุต 400 ฟุต 6 ฟุต 300 ฟุต วิธีทำ กำหนดแบบจำลองโดยให้จุด B เป็น จุดปล่อยบอลลูน จุด A เป็นจุด B A C จุด C เป็นตำแหน่งที่บอลลูนลอยอยู่ และ AP แทนความสูง ที่หญิงคนนั้นยืนอยู่ ของหญิงคนนั้น AB และ PQ ตั้งฉากกับ BC ที่จุด Q ดังรูป ให้ศีรษะหญิงคนนั้นอยู่ห่างจากบอลลูน = AC ฟุต ดังนั้น AC 2 = 300 2 + 400 2 AC = 500 ฟุต P Q 6 ฟุต จากรูป AC 2 = BC 2 + AB 2 ศีรษะหญิงคนนั้นอยู่ห่างจากบอลลูน = 500 ฟุต

5 รูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งมีด้านยาว x, 2x+2 และ 2x + 3 เซนติเมตร ด้านตรง ข้ามมุมฉากยาวเท่าไร x 2x + 2 2x + 3 +x2+x2 (2x + 2) 2 (2x + 3) 2 = x2 x2 - (2x + 2) 2 (2x + 3) 2 = x2 x2 = {( 2x + 3) + (2x + 2)} {( 2x + 3) – (2x + 2)} x2 x2 = { 2x + 3 + 2x + 2} { 2x + 3 – 2x - 2} x2 x2 = { 4x + 5 } { 3 - 2} x2 x2 = 4x + 5 x 2 - 4x - 5 = 0 (x – 5 ) (x +1) = 0 X = 5, - 1 ดังนั้น ด้าน ตรงข้ามมุม ฉากยาว 2 x 5 + 3 = 13 เซนติเ มตร

6 จากรูปกำหนดให้ PR QS PR = 12 เซนติเมตร QS = 25 เซนติเมตร และ PS = 20 เซนติเมตร ดังนั้น PQ ยาวเท่าไร P Q R S 1212 2020 2525 RS2RS2 = 20 2 - 12 2 = (20 - 12)(20 + 12) = 256 = 8 x 32 RS2RS2 RSRS = 16 QRQR = 25 - 16 = 9 PQ2PQ2 = 12 2 + 9 2 = 144 + 81 = 225 ดังนั้น PQ ยาว = 15 เซนติเมตร

7 จากรูปสามเหลี่ยม ABC มีพื้นที่เท่าไร 2424 X - 3 X+3X+3 (x +3) 2 = (x – 3) 2 + (24) 2 (24) 2 = (x +3) 2 - ( x – 3) 2 [(x+3) – (x – 3)] [(x+3) + (x – 3)] 576 = [ x+3 – x + 3 ] [ x+3 + x – 3] 576 = [ 6 ] [ 2x ] 576 = x=x= 576576 1212 = 48 พื้นที่ สามเหลี่ยม = 1 x ฐาน x สูง 2 พื้นที่ ABC = 1 x 24 x 45 2 = 540 ตารางหน่วย

8 จากรูปกำหนดให้ AB = 4 BC = 12 เซนติเมตร DC = 6 เซนติเมตร และ AE = 3 เซนติเมตร ดังนั้น DE ยาวเท่าไร A B C D E 3 4 5 1212 BE = 5 BD = 13 ดังนั้น DE ยาว = 13 + 5 = 18 เซนติเมตร 4 2 + 3 2 = 16 + 9 = 25 12 2 + 5 2 = 144 + 25 = 169

9 ที่ดินแปลงหนึ่งมีรูปร่าง และขนาดดังรูป จงหา พื้นที่ของที่ดินแปลงนี้ 3 วา 5 วา 25 วา A B C D E AC = 4 ED = 24 5 2 - 3 2 = 25 - 9 = 16 25 2 - 7 2 = 625 - 49 = 576 พื้นที่ สามเหลี่ยม = 1 x ฐาน x สูง 2 พื้นที่ของที่ดินแปลงนี้ = 6 + 84 = 90 ตารางวา 4 x 3 2 24 x 7 2

10 จงหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมที่กำหนดให้ 3. 9 1. 5 A B C ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม = AB + BC + AC AC 2 = 3.9 2 – 1.5 2 AC = 12.96 = 3.6 ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม = AB + BC + AC = 3.6 + 1.5 + 3.9 = 9 หน่วย

11 สามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปหนึ่ง ด้านที่ยาวเท่ากัน นั้นยาว 1.3 เซนติเมตร ฐานยาว 2.4 ซม. จงหาความสูง และพื้นที่ ของสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปนี้ ( ความสูงของสามเหลี่ยมหน้า จั่ว ) 2 = 1.3 2 - 1.2 2 = 0.25 = 0. 5 ความสูงของสามเหลี่ยมหน้าจั่ว พื้นที่ของสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปนี้ = 1 2 X ฐาน x สูง 1 2 x 2.4 x 0.5 = = 0.6 ตาราง เซนติเมตร

12 จากรูป บันไดยาว 15 เมตร พาดที่ขอบ หน้าต่างตึกหลังหนึ่ง ซึ่งสูง 12 เมตร เมื่อพลิกบันไดไปอีกข้างหนึ่ง บันไดจะพาด ขอบหน้าต่างของตึกอีกข้าง หนึ่ง ซึ่งสูง 9 เมตรพอดี ขอบตึกทั้งสองอยู่ ห่างกันกี่เมตร BE 2 = 15 2 - 9 2 AB 2 = 15 2 - 12 2 BE 2 = 225 - 81 = 144 BE = 12 AB 2 = 225 - 144 AB = 9 = 81 ดังนั้น ขอบตึก ทั้งสองอยู่ห่าง กัน = 12 + 9 = 21 เมตร


ดาวน์โหลด ppt การนำทฤษฎีพีทา โกรัสไปใช้. บันไดยาว 6.5 เมตร วางพิงผนังตึกให้เชิงบันไดห่างจากผนัง 2.5 เมตร 1. อยากทราบว่าปลายบันไดอยู่สูงจากพื้นกี่เมตร ให้บันไดสูงจากพื้นดิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google