งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูล วิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน เกษตรกรบึงหลุมบัว หมู่ที 3 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูล วิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน เกษตรกรบึงหลุมบัว หมู่ที 3 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูล วิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน เกษตรกรบึงหลุมบัว หมู่ที 3 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

2 สถานการณ์การดำเนินงาน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงหลุมบัว บ้านบึงหลุมบัว ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลพระ อาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มีพื้นที่....... ไร่ ครัวเรือน............ ครัวเรือน อาชีพหลัก ทำนา อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย การนับถือศาสนา ศาสนาอิสลาม การจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เมื่อ วันที่ 25 เมษายน 2540 สมาชิก 15 คน จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548 สมาชิก 40 คน

3 การบริหารจัดการวิสาหกิจ ชุมชน 1. มีการบริหารโดยคณะกรรมการ 2. สมาชิกใหความร่วมมือในการ ดำเนินการกลุ่ม 3. กลุ่มมีกฎระเบียบ 4. มีการจัดสรรผลประโยชน์ให้ สมาชิก 5. กลุ่มมีการดำเนินกิจกรรมอย่าง ต่อเนื่อง 6. มีแผนการพัฒนา 7. การจัดหาวัตถุดิบ

4 กลุ่มมีการบริหารงานโดยมี คณะกรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา 1. กำนันตำบลพระอาจารย์ 2. ประธานประชาคมหมู่บ้าน 3. สมาชิก อบต. จำนวน 2 คน คณะกรรมการบริหารงานกลุ่ม 1. นางวรรณา อัดเด็น ประธาน 2. นางเอมอร หอมสุวรณ์ รองประธาน 3. นางมาลี ฮัดเด็น เลขานุการ 4. นางลมัย หมัดรอเหรัญญิก 5. นางมารียะห์ บูลัน ประชาสัมพันธ์

5 บทบาทสมาชิก 1. ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม ประชุม 2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่ม 3. ร่วมกิจกรรมในด้านการผลิต 4. ร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 5. มีการระดมหุ้นจากสมาชิก 6. มีเงินออมของกลุ่ม

6 กฎระเบียบของกลุ่ม - คณะกรรมการมีการประชุม เดือนละ 1 ครั้ง - มีการให้ค่าตอบแทนในการร่วมทำกิจกรรม ( ทำปลา ) ชั่งโมงละ 20 บาท

7 การจัดสรรผลประโยชน์ 1. ให้ค่าจัดทำกิจกรรมตามปริมาณ งาน - ทำปลา ชั่วโมงละ 20 บาท / คน 2. มีเงินปันผล

8 การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม 1. ผลิตปลาบูดู เดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 750 กิโลกรัม 2. น้ำพริก 3. ขนม 4. น้ำปลา

9

10

11 แผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 1. ลดต้นทุนการผลิต 2. อยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่มีคุณภาพ ( น้ำปลา ) 3. อยากให้ผลิตภัณฑ์ได้รับเครื่องหมาย ฮาลาล ( เครื่องหมายของอิสลาม )

12 การจัดหาวัตถุดิบ 1. พึ่งพาจากภายนอก 2. ผลิตตามความต้องการ ของตลาด 3. เงินทุนมีจำกัด

13 การดำเนินการของ เจ้าหน้าที่ระดับตำบล 1. เยี่ยมเยียน ร่วมประชุม แนะนำอาชีพ สร้างความคุ้นเคย และร่วมกิจกรรมกับ กลุ่ม แนะนำจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 2. วิธีการดำเนินการ - เป็นพี่เลี้ยง - แนะนำการวิเคราะห์ปัญหาและจัดทำ แผน

14 วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น จุดแข็ง 1. มีผู้นำชุมชน เข้มแข็ง 2. ผลิตภัณฑ์เกิด จากภูมิปัญญา ท้องถิ่น 3. สมาชิกร่วมตัวกัน อย่างเข้มแข็ง 4. มีความสามัคคี จุดอ่อน 1. วัตถุดิบขาด ตลาด 2. ราคาวัตถุดิบไม่ คงที 3. ไม่เคยไปดูงาน การผลิตปลาบูดู จากที่อื่น 4. ขาดการ ประชาสัมพันธ์

15 โอกาส 1. ได้รับการ สนับสนุนจาก หน่วยงานราชการ 2. ได้รับการ ถ่ายทอดความรู้ ปัญหา / อุปสรรค 1. ต้นทุนการผลิต ปลาบูดูสูง 2. วัตถุดิบ ( ปลา ) ขาดตลาด ขนาด ปลาไม่ได้มาตรฐาน 3. เงินทุนหมุนเวียไม่ เพียงพอ วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

16 หน่วยงานสนับสนุน 1. สนง. เกษตรจังหวัด / อำเภอ 2. สนง. ประมง 3. สนง. อุตสาหกรรม 4. สนง. ตรวจบัญชี 5. สนง. สาธารณสุข 6. สนง. พัฒนาชุมชน 7. อบต.

17 ปัญหาของกลุ่ม

18 แนวทางการพัฒนา


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูล วิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน เกษตรกรบึงหลุมบัว หมู่ที 3 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google