งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและ อุปสรรค ของศูนย์บริการถ่ายทอด เทคโนโลยี ที่ได้จากการระดมความคิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและ อุปสรรค ของศูนย์บริการถ่ายทอด เทคโนโลยี ที่ได้จากการระดมความคิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและ อุปสรรค ของศูนย์บริการถ่ายทอด เทคโนโลยี ที่ได้จากการระดมความคิด

2 จุดอ่อน คณะกรรมการศูนย์ฯ ได้รับเบี้ยประชุมน้อย ขาดสวัสดิการ คณะกรรมการศูนย์ฯ ไม่เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเอง เกษตรตำบล ๑ คน รับผิดชอบหลายศูนย์ฯ และทำงานหลายบทบาท ทำให้ดูแลได้ ไม่ทั่วถึง หน่วยงานอื่นไม่เห็นความสำคัญ

3 จุดแข็ง คณะกรรมการมาจากหลากหลายอาชีพ แต่ละคนมีศักยภาพ สามารถจัดทำ โครงการและได้รับงบประมาณจากหลาย แห่ง แผนพัฒนาการเกษตร แผนวิสาหกิจชุมชน เป็นขบวนการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม PAP ในการจัดทำแผน เจ้าหน้าที่เข้มแข็ง คณะกรรมการเข้มแข็ง คณะกรรมการศูนย์ฯ มีการจัดตั้งเครือข่าย ระดับอำเภอ คณะกรรมการศูนย์ฯ บางแห่งมีการแบ่ง งานและหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน

4 โอกาส โครงสร้างประชากรไทยร้อยละ ๘๐ เป็น เกษตรกร คณะกรรมการศูนย์ฯ เป็นผู้ประสานงานในการรับ เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลให้แก่เกษตรกร เมื่อ เกิดภัยธรรมชาติ การได้ใส่เสื้อของศูนย์ฯ ทำให้เกิดความ ภาคภูมิใจ และสร้างเอกภาพ คณะกรรมการศูนย์ฯ นักวิชาการ นักส่งเสริมและ ตัวแทนชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ และร่วม จัดทำแผนพัฒนาชุมชน ทำให้เกิดการทำงานแบบมีส่วนร่วม ที่ตั้งศูนย์ฯ อยู่ที่ อบต.

5 โอกาส นายกอบต. เป็นคณะกรรมการศูนย์ฯ ซึ่งเป็นผู้มี ความสำคัญในการอนุมัติงบประมาณ มีแผนพัฒนาเกษตรระดับตำบลที่เชื่อถือได้ พ. ร. บ. วิสาหกิจชุมชน เป็นส่วนสำคัญในการนำ ศูนย์ให้ไปถึงที่หมายได้

6 อุปสรรค นโยบายรัฐขาดความชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลง เกษตรตำบลบ่อย ทำให้ทำงานไม่ต่อเนื่อง


ดาวน์โหลด ppt จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและ อุปสรรค ของศูนย์บริการถ่ายทอด เทคโนโลยี ที่ได้จากการระดมความคิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google