งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดอ่อน คณะกรรมการศูนย์ฯ ได้รับเบี้ยประชุมน้อย ขาดสวัสดิการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดอ่อน คณะกรรมการศูนย์ฯ ได้รับเบี้ยประชุมน้อย ขาดสวัสดิการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค ของศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่ได้จากการระดมความคิด

2 จุดอ่อน คณะกรรมการศูนย์ฯ ได้รับเบี้ยประชุมน้อย ขาดสวัสดิการ
คณะกรรมการศูนย์ฯ ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง เกษตรตำบล ๑ คน รับผิดชอบหลายศูนย์ฯ และทำงานหลายบทบาท ทำให้ดูแลได้ไม่ทั่วถึง หน่วยงานอื่นไม่เห็นความสำคัญ

3 จุดแข็ง คณะกรรมการมาจากหลากหลายอาชีพ แต่ละคนมีศักยภาพ สามารถจัดทำโครงการและได้รับงบประมาณจากหลายแห่ง แผนพัฒนาการเกษตร แผนวิสาหกิจชุมชน เป็นขบวนการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม PAP ในการจัดทำแผน เจ้าหน้าที่เข้มแข็ง คณะกรรมการเข้มแข็ง คณะกรรมการศูนย์ฯ มีการจัดตั้งเครือข่ายระดับอำเภอ คณะกรรมการศูนย์ฯ บางแห่งมีการแบ่งงานและหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน

4 โอกาส โครงสร้างประชากรไทยร้อยละ ๘๐ เป็นเกษตรกร
คณะกรรมการศูนย์ฯ เป็นผู้ประสานงานในการรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลให้แก่เกษตรกร เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ การได้ใส่เสื้อของศูนย์ฯ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ และสร้างเอกภาพ คณะกรรมการศูนย์ฯ นักวิชาการ นักส่งเสริมและตัวแทนชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ และร่วมจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ทำให้เกิดการทำงานแบบมีส่วนร่วม ที่ตั้งศูนย์ฯ อยู่ที่ อบต.

5 โอกาส นายกอบต. เป็นคณะกรรมการศูนย์ฯ ซึ่งเป็นผู้มีความสำคัญในการอนุมัติงบประมาณ มีแผนพัฒนาเกษตรระดับตำบลที่เชื่อถือได้ พ.ร.บ. วิสาหกิจชุมชน เป็นส่วนสำคัญในการนำศูนย์ให้ไปถึงที่หมายได้

6 อุปสรรค นโยบายรัฐขาดความชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงเกษตรตำบลบ่อย
ทำให้ทำงานไม่ต่อเนื่อง


ดาวน์โหลด ppt จุดอ่อน คณะกรรมการศูนย์ฯ ได้รับเบี้ยประชุมน้อย ขาดสวัสดิการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google