งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ที่ 5 ประธานฯ นายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม เลขานุการ นางสุนันทา เทพสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ที่ 5 ประธานฯ นายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม เลขานุการ นางสุนันทา เทพสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โดย นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ที่ 5 ประธานฯ นายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม เลขานุการ นางสุนันทา เทพสาร หัวหน้าสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ขอนแก่นเลขานุการ และ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์และ สหกรณ์จังหวัด หนองคาย หนองบัวลำภู เลย อุดรธานี บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์

3 การแก้ไขข้อบกพร่อง สหกรณ์ที่ไม่มีข้อบกพร่อง ให้มีการบูรณาการตัวชี้วัดร่วมกัน ดังนี้ 1. การจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2. มาตรฐานสหกรณ์ของกรมส่งเสริม สหกรณ์ 3. การชำระบัญชีสหกรณ์

4 การแก้ไขกรณีที่พบ ข้อบกพร่อง 1. เมื่อพบข้อบกพร่อง ให้ทำหนังสือแจ้งสหกรณ์ พร้อมทั้งสำเนารายละเอียดให้อีกหน่วยงานได้ รับทราบด้วย 2. ให้สหกรณ์กำหนดวาระการแก้ไขข้อบกพร่องใน วาระการประชุมกรรมการโดยมีผู้ตรวจการ และ ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อบกพร่อง ดังกล่าว โดยให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการ พิจารณาแนวทางแก้ไขตามที่ได้แจ้งให้ดำเนินการ 3. หากไม่มีผล / หรือข้อยุติ ให้มีการประชุมร่วมกัน ระหว่างสหกรณ์จังหวัด หัวหน้าสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจการ เพื่อให้ได้ ข้อสรุปในการนำเสนอที่ประชุม จกบ.

5 การแก้ไขกรณีที่พบ ข้อบกพร่อง ( ต่อ ) 4. นำเข้าที่ประชุม จกบ. เพื่อพิจารณาปัญหา แนวทางแก้ไข และข้อสรุปของที่ประชุม จกบ. ในการที่จะให้สหกรณ์ดำเนินการ 5. หากไม่มีผล / หรือข้อยุติ ให้แต่ละหน่วยงาน ดำเนินการใช้อำนาจตามกฎหมาย มาตรา 16 (1) (4) (5) มาตรา 17, 18,20,21, 22 (1) (2) (3) (4) และอำนาจหน้าที่ของแต่ละ หน่วยงาน

6 การแก้ไขกรณีที่พบ ข้อบกพร่อง ( ต่อ ) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1. ระบบการควบคุมภายในและระบบข้อมูลด้านการ บริหารการเงินและ การบัญชีที่ดี 2. ระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีให้ เหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 3. ให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินและการบัญชี 4. ส่งเสริมการจัดทำบัญชีให้แก่สหกรณ์ 5. รายงานสภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร

7 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และคุ้มครอง ระบบสหกรณ์ 2. ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับ อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่ บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และ ประชาชนทั่วไป 3. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนาระบบ สหกรณ์ การบริหารจัดการองค์กร และ การ ดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การแก้ไขกรณีที่พบ ข้อบกพร่อง ( ต่อ )

8 4. ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของตลาด สินค้าสหกรณ์และสร้างเครือข่ายการ เชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์ สหกรณ์กับเอกชน ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ 5. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเงินทุน การแก้ไขกรณีที่พบ ข้อบกพร่อง ( ต่อ )

9


ดาวน์โหลด ppt โดย นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ที่ 5 ประธานฯ นายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม เลขานุการ นางสุนันทา เทพสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google