งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไม่พบข้อบกพร่องและพบข้อบกพร่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไม่พบข้อบกพร่องและพบข้อบกพร่อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไม่พบข้อบกพร่องและพบข้อบกพร่อง
การแก้ไขข้อบกพร่อง กรณี ไม่พบข้อบกพร่องและพบข้อบกพร่อง

2 กลุ่มที่ 6 การแก้ไขข้อบกพร่อง
โดย นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ประธานฯ นายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม เลขานุการ นางสุนันทา เทพสาร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น เลขานุการ และ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์และสหกรณ์จังหวัด หนองคาย หนองบัวลำภู เลย อุดรธานี บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์

3 การแก้ไขข้อบกพร่อง สหกรณ์ที่ไม่มีข้อบกพร่อง
ให้มีการบูรณาการตัวชี้วัดร่วมกัน ดังนี้ 1. การจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2. มาตรฐานสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 3. การชำระบัญชีสหกรณ์

4 การแก้ไขกรณีที่พบข้อบกพร่อง
1. เมื่อพบข้อบกพร่อง ให้ทำหนังสือแจ้งสหกรณ์พร้อมทั้งสำเนารายละเอียดให้อีกหน่วยงานได้รับทราบด้วย 2. ให้สหกรณ์กำหนดวาระการแก้ไขข้อบกพร่องในวาระการประชุมกรรมการโดยมีผู้ตรวจการ และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อบกพร่องดังกล่าว โดยให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการพิจารณาแนวทางแก้ไขตามที่ได้แจ้งให้ดำเนินการ 3. หากไม่มีผล/หรือข้อยุติ ให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างสหกรณ์จังหวัด หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจการ เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการนำเสนอที่ประชุม จกบ.

5 การแก้ไขกรณีที่พบข้อบกพร่อง (ต่อ)
4. นำเข้าที่ประชุม จกบ. เพื่อพิจารณาปัญหาแนวทางแก้ไข และข้อสรุปของที่ประชุม จกบ. ในการที่จะให้สหกรณ์ดำเนินการ 5. หากไม่มีผล/หรือข้อยุติ ให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการใช้อำนาจตามกฎหมาย มาตรา 16 (1) (4) (5) มาตรา 17 , 18 ,20 ,21 , 22 (1) (2) (3) (4) และอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน

6 การแก้ไขกรณีที่พบข้อบกพร่อง (ต่อ)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1. ระบบการควบคุมภายในและระบบข้อมูลด้านการบริหารการเงินและ การบัญชีที่ดี 2. ระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 3. ให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินและการบัญชี 4. ส่งเสริมการจัดทำบัญชีให้แก่สหกรณ์ 5. รายงานสภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

7 การแก้ไขกรณีที่พบข้อบกพร่อง (ต่อ)
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และคุ้มครองระบบสหกรณ์ 2. ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่ บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป 3. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ การบริหารจัดการองค์กร และ การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

8 การแก้ไขกรณีที่พบข้อบกพร่อง (ต่อ)
4. ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดสินค้าสหกรณ์และสร้างเครือข่ายการ เชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์ สหกรณ์กับเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 5. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเงินทุน

9 สวัสดีค่ะ/ครับ


ดาวน์โหลด ppt ไม่พบข้อบกพร่องและพบข้อบกพร่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google