งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

2 ภาพรวมโดยทั่วไป บุคลากรมีจำนวนทั้งสิ้น 41 คน บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 3 คนบุคลากรสายสนับสนุน 31 คน บุคลากรที่อายุมากที่สุด 70 ปีและน้อยที่สุด 26 ปี บุคลากรมีอายุเฉลี่ย 42.15 ปี (Average) บุคลากรที่มีจำนวนมากที่สุดอยู่ช่วงระหว่างอายุ 42 ปี (Mode) มัธยฐาน 41 ปี (Median) การกระจายอายุเป็นการแจกแจงที่ไม่มีรูปแบบที่ ชัดเจน ใกล้เคียงแบบสมมาตร กล่าวคือ บุคลากรส่วน ใหญ่มีอายุตั้งแต่ 35-44 ปี กลุ่มบุคลากรอายุน้อยและ บุคลากรอายุมากมีจำนวนน้อยเท่าๆกัน ลักษณะเช่นนี้ ในปัจจุบันสามารถจัดสรรอัตรากำลังทดแทนกันได้ แต่ ในอนาคตหากไม่มีการเพิ่มจำนวนบุคลากรอายุน้อย อย่างเหมาะสมอาจทำให้เกิดปัญหาการขาดอัตรา ทดแทนกันได้

3 Max 70 Min 26 Avg. 42.15 Sd. 10.30 critic al

4 Max 70 Min 68 Avg. 69 Sd. 0.82 critic al

5 การกระจายอายุของบุคลากรสายวิชาการ จำแนก ตามตำแหน่งทางวิชาการ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา

6 critic al

7


ดาวน์โหลด ppt การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google