งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

2 ภาพรวมโดยทั่วไป บุคลากรมีจำนวนทั้งสิ้น 41 คน บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 3 คนบุคลากรสายสนับสนุน 31 คน บุคลากรที่อายุมากที่สุด 70 ปีและน้อยที่สุด 26 ปี บุคลากรมีอายุเฉลี่ย ปี (Average) บุคลากรที่มีจำนวนมากที่สุดอยู่ช่วงระหว่างอายุ 42 ปี (Mode) มัธยฐาน 41 ปี (Median) การกระจายอายุเป็นการแจกแจงที่ไม่มีรูปแบบที่ ชัดเจน ใกล้เคียงแบบสมมาตร กล่าวคือ บุคลากรส่วน ใหญ่มีอายุตั้งแต่ ปี กลุ่มบุคลากรอายุน้อยและ บุคลากรอายุมากมีจำนวนน้อยเท่าๆกัน ลักษณะเช่นนี้ ในปัจจุบันสามารถจัดสรรอัตรากำลังทดแทนกันได้ แต่ ในอนาคตหากไม่มีการเพิ่มจำนวนบุคลากรอายุน้อย อย่างเหมาะสมอาจทำให้เกิดปัญหาการขาดอัตรา ทดแทนกันได้

3 Max 70 Min 26 Avg Sd critic al

4 Max 70 Min 68 Avg. 69 Sd critic al

5 การกระจายอายุของบุคลากรสายวิชาการ จำแนก ตามตำแหน่งทางวิชาการ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา

6 critic al

7


ดาวน์โหลด ppt การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google