งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการนำเสนอ ข้อมูลสถิติ ธัญภา จันทร์โท สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา โทร 089- 9470188, 084-0362935,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการนำเสนอ ข้อมูลสถิติ ธัญภา จันทร์โท สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา โทร 089- 9470188, 084-0362935,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการนำเสนอ ข้อมูลสถิติ ธัญภา จันทร์โท สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา yapa_5@yahoo.comyapa_5@yahoo.com โทร 089- 9470188, 084-0362935,

2 คุณภาพ ตัว แปร ปริมาณ สถิติพรรณนา -% - Proportion - Rate statistic Presentation -Table -Bar/ chart -Pie chart - % Proportion - Rate - Mean,Mode,Median - Range,SD,CV -Table -Line chart -Bar/ chart

3 การกระจายของโรค ภัย ไข้เจ็บ บุคคล อายุ / วัย ( หาอัตราป่วยเฉพาะกลุ่ม อายุ ) เพศ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ ภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจ ยากจน / ฐานะดี เกิดโรคต่างกัน

4 สถานที่ เปรียบเทียบในเขตเมือง / ชนบท ภาค จังหวัด / อำเภอ / ตำบล / หมู่บ้าน ฯลฯ

5 เวลา การเปลี่ยนแปลงระยะยาว นับเป็น 10 ปี มัก เห็นชัดในโรคไร้เชื้อ ตีความหมายได้ 2 แบบ 1. การเปลี่ยนแปลงอาจเนื่องมาจาก ความก้าวหน้าในการวินิจฉัยโรค การค้นหา ผู้ป่วยใหม่ได้ดีกว่าเดิม 2. การเปลี่ยนแปลงอาจแสดงเป็นดัชนีใน การวัดสถานการณ์โรค การเปลี่ยนแปลงเป็นรอบ / ตามฤดูกาล ( โรค ติดเชื้อ ) การเปลี่ยนแปลงระยะสั้น เป็นชั่วโมง / วัน ( สารพิษ )

6 วิธีการนำเสนอข้อมูล วัตถุประสงค์ของการนำเสนอข้อมูล เพื่อให้ข้อมูล / เรื่องราวนั้นเข้าใจง่าย สื่อความหมายได้ถูกต้อง แบ่งการนำเสนอได้ 4 วิธี 1. การนำเสนอในรูปบทความ 2. การนำเสนอในรูปบทความ กึ่งตาราง 3. การนำเสนอในรูปตาราง 4. การนำเสนอใน รูปกราฟ

7 การนำเสนอในรูปบทความ เป็นการบอกเล่าข้อมูลด้วยข้อความต่างๆ ที่ไม่ยาวเกินไป โดยมีตัวเลขปะปนกับ ข้อความ เหมาะกับข้อมูลที่มีรายการ จำนวนน้อย พบทั่วไปในรายการวิทยุ โทรทัศน์ หน้าหนังสือพิมพ์ สรุปรายงาน เช่น ผลการคัดกรองค้นหาโรคเบาหวาน ความ ดันโลหิตสูง ในตำบล ก. ปี 2552 ในกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไปจำนวนทั้งหมด 240 คน พบผู้มีความ เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน จำนวน 85 คน ร้อยละ 35.41 เสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 102 คน ร้อยละ 42.50

8 การนำเสนอในรูปบทความกึ่ง ตาราง เป็นการนำเสนอด้วยบทความและตาราง ประกอบกัน เพื่อสะดวกในการอ่านค่า เปรียบเทียบตัวเลขให้ชัดเจนเร็วขึ้น ( ตาราง ที่ประกอบไม่ต้องทำเป็นรูปตาราง ) เช่น ผลการคัดกรองค้นหาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในตำบล ก. ปี 2552 ใน กลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไปจำนวนทั้งสิ้น 240 คน พบดังนี้ - ผู้มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน 85 คน ร้อยละ 35.41 - เสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง 102 คน ร้อยละ 42.50

9 3. การนำเสนอในรูปตาราง เป็นการนำข้อมูลมาจัดเป็นหมวดหมู่ แสดงไว้ในตาราง เพื่อให้ดูง่ายขึ้น ง่ายต่อ การอ่านค่า และง่ายต่อการเปรียบเทียบ ตารางทางเดียว

10 ตาราง 2 ทาง (Two-way table)

11 ตารางซับซ้อน / หรือตาราง 3 ทางขึ้นไป

12 การเขียนชื่อตาราง / หัวข้อเรื่อง อ่านแล้วทราบว่าเป็น เรื่องอะไร ที่ ไหน เมื่อไร (what where when) การเขียนตัวเลขในตาราง เขียน 0 หมายถึงมีค่าเป็นศูนย์ - หมายถึง หาค่ามาไม่ได้ / ไม่มีข้อมูล / (NA : not available)

13 การนำเสนอด้วยกราฟ เป็นการนำเสนอด้วยภาพที่ทำให้ดึงดูด ความสนใจ สวยงาม เห็นเรื่องราวที่ นำเสนอได้มากและรวดเร็ว สามารถ ทราบความแตกต่างและแนวโน้ม เปรียบเทียบได้ชัดเจน แต่ไม่ทราบค่ารายละเอียดได้เหมือน ตาราง

14 อัตราป่วยต่อแสน ด้วยโรคเบาหวาน ปี 2548-2551 เขต 14จำแนกรายจังหวัด (แหล่งข้อมูล จาก สสจ. ในเขต) อัตราป่วยต่อแสน ด้วยโรคความดันโลหิตสูง ปี 2548-2551 เขต 14 จำแนกรายจังหวัด อัตราป่วยด้วย โรคเบาหวาน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จาก ปี 2548 พบ อัตราป่วยต่อแสน 1227.27, ปี 2551 เป็น 1857.53 เพิ่มขึ้น 1.5 เท่า หรือร้อยละ 51.3 ภายใน ระยะเวลา 3 ปี โรคความดันโลหิตสูง ปี 2548 พบอัตราป่วย ต่อแสน 1208.79, ปี 2551 เพิ่มเป็น 1942.91 เพิ่มขึ้น 1.6 เท่า หรือร้อยละ 60.7 ภายใน ระยะเวลา 3 ปี

15 ร้อยละของการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงตาม มาตรฐาน ใน กลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป ปี 2549-2551 เกณฑ์ ไม่ต่ำกว่า 65%

16 ร้อยละของระดับความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงจากการ คัดกรอง ในกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป ปี 2551 เขต 14 กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน พบร้อยละ 14.91 กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง พบร้อยละ 18.14


ดาวน์โหลด ppt หลักการนำเสนอ ข้อมูลสถิติ ธัญภา จันทร์โท สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา โทร 089- 9470188, 084-0362935,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google