งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการดำเนินงานของ ศบช. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 ศูนย์สนับสนุนการบริหารงาน ศบช. ; ๕ มีนาคม ๒๕๕๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการดำเนินงานของ ศบช. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 ศูนย์สนับสนุนการบริหารงาน ศบช. ; ๕ มีนาคม ๒๕๕๕."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการดำเนินงานของ ศบช. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 ศูนย์สนับสนุนการบริหารงาน ศบช. ; ๕ มีนาคม ๒๕๕๕

2 หัวข้อในการนำเสนอ  ความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารสำนักงาน  ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย  การตรวจติดตามการดำเนินงาน

3 การก่อตั้งศูนย์บำรุงทาง  การก่อตั้ง ศบช. ศบช. รุ่นที่ 1 ปี พ. ศ.2554 จำนวน 19 ศบช. ศบช. รุ่นที่ 2 ปี พ. ศ.2555 จำนวน 35 ศบช. ศบช. รุ่นที่ 3 ปี พ. ศ.2555 จำนวน 14 ศบช. รวมทั้งสิ้น 68 ศบช. ศูนย์พิเศษ 6 ศูนย์ ราชพฤกษ์ - ชัยพฤกษ์ – นครอินทร์ - กัลปพฤกษ์ บูรพาชลทิศ - สมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี

4 ความก้าวหน้าในการก่อสร้าง อาคาร  ศบช. ปี 54 จำนวน 19 ศูนย์  ก่อสร้างแล้วเสร็จ 17 ศูนย์ กำลังดำเนินการก่อสร้าง 2 ศูนย์  ศบช. ปี 55 จำนวน 49 ศูนย์  เป็นศูนย์พิเศษ 6 ศูนย์ ( มีอาคารสำนักงานถาวรแล้ว )  ได้รับงบประมาณก่อสร้างแล้ว 18 ศูนย์ ( จาก 43 ศูนย์ )  ก่อสร้างแล้วเสร็จ 5 ศูนย์ กำลังดำเนินการก่อสร้าง 13 ศูนย์  รอการอนุมัติงบประมาณ 25 ศูนย์

5 ผลการดำเนินงาน  ภารกิจบำรุงปกติผิวทางลาดยางปี 55 ทั้งสิ้น 14,632 กม.  แผนการดำเนินงานสะสมเดือน ก. พ.55 6,623 กม.(45.26%)  ผลการดำเนินงานสะสมเดือน ก. พ.55 5,313 กม.(36.31%)  ช้ากว่าแผนงาน 1,310 กม.(8.95%) ( ข้อมูลจาก ศบช. จำนวน 64 ศูนย์ ณ วันที่ 1 มีนาคม 55)

6 ผลการเบิกจ่าย  กรอบงบประมาณบำรุงปกติปี 55 ทั้งสิ้น 425.575 ล้าน บาท  ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว 231.258 ล้าน บาท (54.34%)  เบิกจ่ายสะสม 97.093 ล้านบาท (22.81%) ( ข้อมูลจากระบบ GFMIS จำนวน 65 ศูนย์ ณ วันที่ 29 ก. พ. 55)

7 การตรวจติดตามและการ ฝึกอบรม  การประชุมติดตามความก้าวหน้า  ปฐมนิเทศ โดยอธิบดี ( นายวิชาญ คุณากูลสวัสดิ์ ) 21 กันยายน 2554  ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1 ; 3 รุ่น 21-23 ธันวาคม 2554  ประชุมคณะติดตามประเมินผล 5 มกราคม 2555  ประชุม ผส. ทช. ที่ 1- 18 7 กุมภาพันธ์ 2555  ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2 ; 1 มีนาคม 2555  การตรวจติดตามในพื้นที่ และการฝึกอบรม  เดือน พฤศจิกายน 54 ตรวจ ศบช. ในพื้นที่ สทช.5,2 และ 8  เดือน มกราคม 55 อบรมการบำรุงทางให้แก่ ครู ก. ( นครนายก )  เดือนกุมภาพันธ์ 55 ตรวจ ศบช. ในพื้นที่ สทช.3 และ 18

8 ผลการตรวจติดตาม  สภาพปัญหาที่พบ  ศบช. บางแห่ง ขาดแคลนเครื่องจักรและวัสดุ ไม่ได้รับ การสนับสนุนจาก ทชจ. ( เช่น ศบช. คลองท่อม, ศบช. ป่า สักชลสิทธิ์ )  ศบช. หลายแห่ง ต้องจ้างบุคลากรให้ไปปฏิบัติงานที่ ทชจ.  ทชจ. หลายแห่งกำหนดกรอบ การจ้างคนงาน ไม่เป็นไป ตามการประมาณการ ทำให้งานล่าช้ากว่าแผน  บุคลากรส่วนใหญ่รับเข้ามาใหม่ ยังขาดความรู้ ประสบการณ์ ทักษะที่จำเป็น

9 ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข  สคก. และ สทช. ร่วมกันปรับเกลี่ยเครื่องจักรให้แก่ ศบช. โดยด่วน  ทำความตกลงกับ ทชจ. แบ่งวัสดุก่อสร้างคงเหลือ จากปี 54 ในสัดส่วนที่เหมาะสม  กำหนดอัตราเจ้าหน้าที่ที่ ศบช. ต้องจ้างให้ไป ปฏิบัติงานที่ ทชจ. ให้ชัดเจน เหมาะสม เป็นธรรม  ทชจ. อนุญาตให้ ศบช. จ้างคนงาน ตามที่ประมาณการ ในแผนงาน  ครู ก. ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว สร้างเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้ไปยัง บุคลากรทุกระดับในองค์กร


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการดำเนินงานของ ศบช. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 ศูนย์สนับสนุนการบริหารงาน ศบช. ; ๕ มีนาคม ๒๕๕๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google