งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางสาวสุธาสินี ภัย ชนะ.  แหล่งกำเนิด  องค์ประกอบทางเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางสาวสุธาสินี ภัย ชนะ.  แหล่งกำเนิด  องค์ประกอบทางเคมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางสาวสุธาสินี ภัย ชนะ

2  แหล่งกำเนิด  องค์ประกอบทางเคมี

3 ตาราง ตาราง แสดงองค์ประกอบทางเคมีของใบ กระถิน ความชื้ น โปรตีนไขมันเถ้ากากที่มา (%) 11.2204.213.813.4 สุมนและคณะ (2530) 10.523.547.78.87.68 กองอาหารสัตว์ ( มปพ.) -30--- เฉลิมพล (2530) -23--- ดำรง (2545)

4 ไก่รุ่น ความต้องการอาหาร

5 ♣ หลากหลายสายพันธุ์ ♣ กินอาหาร ♣ มาตรฐานโภชนะ

6  ข้อแนะนำในการใช้  การใช้ประโยชน์จากใบกระถิน กรมปศุสัตว์ ( มปพ.) ดำรง (2545) จารุรัตน์ (2528) สุมนและคณะ (2530) ปรารถนาและคณะ (2545)

7 ผลของการใช้ใบกระถินแห้งทดแทนแหล่ง อาหารโปรตีนในไก่พื้นเมือง ระดับที่ใช้ อัตราการเจริญเติบโต ปริมาณการกินอาหาร อัตราแลกเนื้อ

8 ตาราง ตาราง แสดงผลการใช้ใบกระถินแห้งระดับต่างๆ ในสูตร อาหารไก่พื้นเมืองอายุ 6-12 สัปดาห์ ข้อมูลที่ศึกษาใบกระถินป่น (%) CV 5101520(%)(%) สัตว์เข้าทดลอง, ตัว จำนวนสัตว์ตาย, ตัว นน. เริ่มทดลอง, กก. นน. สิ้นสุดทดลอง, กก. นน. เพิ่มตลอด, กก. ระยะเวลาทดลอง อัตราการเจริญเติบโต, กรัม / วัน ปริมาณอาหารที่กิน, กก./ ตัว / วัน กินอาหารเฉลี่ย, กรัม / ตัว / วัน อัตราการแลกเนื้อ 100 2 0.468 1.185 0.717 ก 42 17.07 ก 3.14 ก 74.76 4.38 ก 100 1 0.469 1.122 0.653 กข 42 15.55 กข 3.21 ก 76.43 4.91 กค 100 6 0.470 1.105 0.635 กข 42 15.12 กข 3.34 ก 79.52 5.26 กข 100 2 0.470 1.028 0.558 ข 42 13.29 ข 3.36 ก 80.10 6.02 ขง - 8.60 - 8.52 5.22 - 10.70 ที่มา : สุมนและคณะ (2530)

9 อัตราการตาย เปอร์เซ็นต์ซาก ผลตอบแท น

10 ตาราง ตาราง แสดงคุณภาพซากไก่พื้นเมืองที่ได้รับ อาหารผสมใบกระถินป่นระดับ ต่างๆ เมื่ออายุ 12 สัปดาห์ ลักษณะที่ศึกษา 1/ ระดับใบกระถินแห้ง (%) 5101520 นน. ก่อนชำแหละ, กรัม นน. ซากตกแต่ง 2/, กรัม เปอร์เซ็นต์ซาก 3/ นน. เครื่องใน ตกแต่ง 4/, กรัม เปอร์เซ็นต์เครื่อง ใน สีผิวหนัง 5/, ระดับ 1,131. 50 936.88 82.80 ก 106.81 9.44 ก 2.95 ก 1,056.0 0 848.50 80.35 ข 97.36 9.22 ก 3.05 ก 1,038. 25 821.57 79.13 ข 95.83 9.23 ก 3.00 ก 1,022. 75 817.2 8 79.91 ข 105.4 5 10.31 ก 2.95 ก ที่มา : สุมนและ คณะ (2530)

11 ผลการใช้อาหารผสมใบกระถินป่น เลี้ยงนกกระทา อัตราการเจริญเติบโต สีไข่แดง จำนวนไข่ น้ำหนักไข่

12 ตาราง ตาราง แสดงการเปรียบเทียบระหว่างไก่พื้นเมือง กับนกกระทาเมื่อเลี้ยงด้วย อาหารผสมใบกระถินป่นระดับ 5% ข้อมูลที่ศึกษาไก่พื้นเมืองอายุ 6- 12 wks นกกระทาอายุ 2-5 wks สุมนและคณะ (2530) อรทัยและอรุณรัสม์ (2547) อัตราการเจริญเติบโต, กรัม / วัน ปริมาณอาหารที่กิน, กรัม / ตัว / วัน อัตราแลกเนื้อ เปอร์เซ็นต์ซาก ผลตอบแทน, บาท / ตัว สีผิวหนัง, ระดับ สีไข่แดง, ระดับ จำนวนไข่เฉลี่ย, ฟอง น้ำหนักไข่, กรัม 17.07 74.76 4.38 82.80 11.31 2.95 - 7.83 - 2.75 10.19 10.77

13 การเลี้ยงไก่พื้นเมืองอายุ 6-12 สัปดาห์ ด้วยอาหาร ข้นผสมใบกระถินป่นระดับ 5% ให้ผลตอบแทนดีที่สุด และ ไม่พบความผิดปกติของไก่เนื่องมาจากสารพิษไมโมซีน ส่วนการใช้ใบกระถินป่นเลี้ยงนกกระทา มีผลทำให้ นกกระทาไข่มากขึ้น น้ำหนักไข่มาก และมีการเจริญเติบโต สูง แต่ควรระวังว่า ใบกระถินแห้งให้พลังงานน้อย จึงควร ใช้ร่วมกับวัตถุดิบที่ให้พลังงานสูงเลี้ยงสัตว์

14


ดาวน์โหลด ppt โดย นางสาวสุธาสินี ภัย ชนะ.  แหล่งกำเนิด  องค์ประกอบทางเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google