งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวสุธาสินี ภัยชนะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวสุธาสินี ภัยชนะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวสุธาสินี ภัยชนะ
การใช้ใบกระถินแห้งทดแทนแหล่งอาหารโปรตีน ในไก่พื้นเมืองและนกกระทา (Utillization of Dried Leucaena Leaf as Protein Source for Native Broiler and Quail) โดย นางสาวสุธาสินี ภัยชนะ

2 กระถิน (Leucaena leucocephala)
แหล่งกำเนิด องค์ประกอบทางเคมี

3 ตาราง แสดงองค์ประกอบทางเคมีของใบกระถิน
ตาราง แสดงองค์ประกอบทางเคมีของใบกระถิน ความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า กาก ที่มา (%) 11.2 20 4.2 13.8 13.4 สุมนและคณะ (2530) 10.5 23.54 7.7 8.8 7.68 กองอาหารสัตว์ (มปพ.) - 30 เฉลิมพล (2530) 23 ดำรง (2545)

4 ไก่พื้นเมือง ไก่รุ่น ความต้องการอาหาร

5 นกกระทา หลากหลายสายพันธุ์ กินอาหาร มาตรฐานโภชนะ

6 การใช้ใบกระถินในสูตรอาหารไก่
ข้อแนะนำในการใช้ การใช้ประโยชน์จากใบกระถิน กรมปศุสัตว์ (มปพ.) ดำรง (2545) จารุรัตน์ (2528) สุมนและคณะ (2530) ปรารถนาและคณะ (2545)

7 ผลของการใช้ใบกระถินแห้งทดแทนแหล่งอาหารโปรตีนในไก่พื้นเมือง
ระดับที่ใช้ อัตราการเจริญเติบโต ปริมาณการกินอาหาร อัตราแลกเนื้อ

8 ตาราง แสดงผลการใช้ใบกระถินแห้งระดับต่างๆ ในสูตรอาหารไก่พื้นเมืองอายุ 6-12 สัปดาห์
ข้อมูลที่ศึกษา ใบกระถินป่น (%) CV 5 10 15 20 (%) สัตว์เข้าทดลอง,ตัว จำนวนสัตว์ตาย,ตัว นน.เริ่มทดลอง,กก. นน.สิ้นสุดทดลอง,กก. นน.เพิ่มตลอด,กก. ระยะเวลาทดลอง อัตราการเจริญเติบโต,กรัม/วัน ปริมาณอาหารที่กิน,กก./ตัว/วัน กินอาหารเฉลี่ย,กรัม/ตัว/วัน อัตราการแลกเนื้อ 100 2 0.468 1.185 0.717ก 42 17.07ก 3.14ก 74.76 4.38ก 1 0.469 1.122 0.653กข 15.55กข 3.21ก 76.43 4.91กค 6 0.470 1.105 0.635กข 15.12กข 3.34ก 79.52 5.26กข 1.028 0.558ข 13.29ข 3.36ก 80.10 6.02ขง - 8.60 8.52 5.22 10.70 ที่มา : สุมนและคณะ (2530)

9 อัตราการตาย เปอร์เซ็นต์ซาก ผลตอบแทน

10 ระดับใบกระถินแห้ง (%)
ตาราง แสดงคุณภาพซากไก่พื้นเมืองที่ได้รับอาหารผสมใบกระถินป่นระดับ ต่างๆ เมื่ออายุ 12 สัปดาห์ ลักษณะที่ศึกษา1/ ระดับใบกระถินแห้ง (%) 5 10 15 20 นน.ก่อนชำแหละ,กรัม นน.ซากตกแต่ง2/,กรัม เปอร์เซ็นต์ซาก3/ นน.เครื่องในตกแต่ง4/,กรัม เปอร์เซ็นต์เครื่องใน สีผิวหนัง5/,ระดับ 1,131.50 936.88 82.80ก 106.81 9.44ก 2.95ก 1,056.00 848.50 80.35ข 97.36 9.22ก 3.05ก 1,038.25 821.57 79.13ข 95.83 9.23ก 3.00ก 1,022.75 817.28 79.91ข 105.45 10.31ก ที่มา : สุมนและคณะ (2530)

11 ผลการใช้อาหารผสมใบกระถินป่นเลี้ยงนกกระทา
อัตราการเจริญเติบโต สีไข่แดง จำนวนไข่ น้ำหนักไข่

12 ไก่พื้นเมืองอายุ 6-12 wks
ตาราง แสดงการเปรียบเทียบระหว่างไก่พื้นเมืองกับนกกระทาเมื่อเลี้ยงด้วย อาหารผสมใบกระถินป่นระดับ 5% ข้อมูลที่ศึกษา ไก่พื้นเมืองอายุ 6-12 wks นกกระทาอายุ 2-5 wks สุมนและคณะ (2530) อรทัยและอรุณรัสม์ (2547) อัตราการเจริญเติบโต,กรัม/วัน ปริมาณอาหารที่กิน,กรัม/ตัว/วัน อัตราแลกเนื้อ เปอร์เซ็นต์ซาก ผลตอบแทน,บาท/ตัว สีผิวหนัง,ระดับ สีไข่แดง,ระดับ จำนวนไข่เฉลี่ย,ฟอง น้ำหนักไข่,กรัม 17.07 74.76 4.38 82.80 11.31 2.95 - 7.83 2.75 10.19 10.77

13 สรุปและข้อเสนอแนะ การเลี้ยงไก่พื้นเมืองอายุ 6-12 สัปดาห์ ด้วยอาหารข้นผสมใบกระถินป่นระดับ 5% ให้ผลตอบแทนดีที่สุด และไม่พบความผิดปกติของไก่เนื่องมาจากสารพิษไมโมซีน ส่วนการใช้ใบกระถินป่นเลี้ยงนกกระทา มีผลทำให้นกกระทาไข่มากขึ้น น้ำหนักไข่มาก และมีการเจริญเติบโตสูง แต่ควรระวังว่า ใบกระถินแห้งให้พลังงานน้อย จึงควรใช้ร่วมกับวัตถุดิบที่ให้พลังงานสูงเลี้ยงสัตว์

14 จบการนำเสนอ Thank you ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt นางสาวสุธาสินี ภัยชนะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google