งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางสาวสุธาสินี ภัย ชนะ.  แหล่งกำเนิด  องค์ประกอบทางเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางสาวสุธาสินี ภัย ชนะ.  แหล่งกำเนิด  องค์ประกอบทางเคมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางสาวสุธาสินี ภัย ชนะ

2  แหล่งกำเนิด  องค์ประกอบทางเคมี

3 ตาราง ตาราง แสดงองค์ประกอบทางเคมีของใบ กระถิน ความชื้ น โปรตีนไขมันเถ้ากากที่มา (%) สุมนและคณะ (2530) กองอาหารสัตว์ ( มปพ.) เฉลิมพล (2530) ดำรง (2545)

4 ไก่รุ่น ความต้องการอาหาร

5 ♣ หลากหลายสายพันธุ์ ♣ กินอาหาร ♣ มาตรฐานโภชนะ

6  ข้อแนะนำในการใช้  การใช้ประโยชน์จากใบกระถิน กรมปศุสัตว์ ( มปพ.) ดำรง (2545) จารุรัตน์ (2528) สุมนและคณะ (2530) ปรารถนาและคณะ (2545)

7 ผลของการใช้ใบกระถินแห้งทดแทนแหล่ง อาหารโปรตีนในไก่พื้นเมือง ระดับที่ใช้ อัตราการเจริญเติบโต ปริมาณการกินอาหาร อัตราแลกเนื้อ

8 ตาราง ตาราง แสดงผลการใช้ใบกระถินแห้งระดับต่างๆ ในสูตร อาหารไก่พื้นเมืองอายุ 6-12 สัปดาห์ ข้อมูลที่ศึกษาใบกระถินป่น (%) CV (%)(%) สัตว์เข้าทดลอง, ตัว จำนวนสัตว์ตาย, ตัว นน. เริ่มทดลอง, กก. นน. สิ้นสุดทดลอง, กก. นน. เพิ่มตลอด, กก. ระยะเวลาทดลอง อัตราการเจริญเติบโต, กรัม / วัน ปริมาณอาหารที่กิน, กก./ ตัว / วัน กินอาหารเฉลี่ย, กรัม / ตัว / วัน อัตราการแลกเนื้อ ก ก 3.14 ก ก กข กข 3.21 ก กค กข กข 3.34 ก กข ข ข 3.36 ก ขง ที่มา : สุมนและคณะ (2530)

9 อัตราการตาย เปอร์เซ็นต์ซาก ผลตอบแท น

10 ตาราง ตาราง แสดงคุณภาพซากไก่พื้นเมืองที่ได้รับ อาหารผสมใบกระถินป่นระดับ ต่างๆ เมื่ออายุ 12 สัปดาห์ ลักษณะที่ศึกษา 1/ ระดับใบกระถินแห้ง (%) นน. ก่อนชำแหละ, กรัม นน. ซากตกแต่ง 2/, กรัม เปอร์เซ็นต์ซาก 3/ นน. เครื่องใน ตกแต่ง 4/, กรัม เปอร์เซ็นต์เครื่อง ใน สีผิวหนัง 5/, ระดับ 1, ก ก 2.95 ก 1, ข ก 3.05 ก 1, ข ก 3.00 ก 1, ข ก 2.95 ก ที่มา : สุมนและ คณะ (2530)

11 ผลการใช้อาหารผสมใบกระถินป่น เลี้ยงนกกระทา อัตราการเจริญเติบโต สีไข่แดง จำนวนไข่ น้ำหนักไข่

12 ตาราง ตาราง แสดงการเปรียบเทียบระหว่างไก่พื้นเมือง กับนกกระทาเมื่อเลี้ยงด้วย อาหารผสมใบกระถินป่นระดับ 5% ข้อมูลที่ศึกษาไก่พื้นเมืองอายุ wks นกกระทาอายุ 2-5 wks สุมนและคณะ (2530) อรทัยและอรุณรัสม์ (2547) อัตราการเจริญเติบโต, กรัม / วัน ปริมาณอาหารที่กิน, กรัม / ตัว / วัน อัตราแลกเนื้อ เปอร์เซ็นต์ซาก ผลตอบแทน, บาท / ตัว สีผิวหนัง, ระดับ สีไข่แดง, ระดับ จำนวนไข่เฉลี่ย, ฟอง น้ำหนักไข่, กรัม

13 การเลี้ยงไก่พื้นเมืองอายุ 6-12 สัปดาห์ ด้วยอาหาร ข้นผสมใบกระถินป่นระดับ 5% ให้ผลตอบแทนดีที่สุด และ ไม่พบความผิดปกติของไก่เนื่องมาจากสารพิษไมโมซีน ส่วนการใช้ใบกระถินป่นเลี้ยงนกกระทา มีผลทำให้ นกกระทาไข่มากขึ้น น้ำหนักไข่มาก และมีการเจริญเติบโต สูง แต่ควรระวังว่า ใบกระถินแห้งให้พลังงานน้อย จึงควร ใช้ร่วมกับวัตถุดิบที่ให้พลังงานสูงเลี้ยงสัตว์

14


ดาวน์โหลด ppt โดย นางสาวสุธาสินี ภัย ชนะ.  แหล่งกำเนิด  องค์ประกอบทางเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google