งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะศิลปศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะศิลปศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะศิลปศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

2 ภาพรวมโดยทั่วไป บุคลากรมีจำนวนทั้งสิ้น 143 คน บุคลากรสาย วิชาการจำนวน 57 คนบุคลากรสายสนับสนุน 86 คน บุคลากรที่อายุมากที่สุด 65 ปีและน้อยที่สุด 24 ปี บุคลากรมีอายุเฉลี่ย 37.10 ปี (Average) บุคลากรที่มีจำนวนมากที่สุดอยู่ช่วงระหว่างอายุ 32 ปี (Mode) มัธยฐาน 34 ปี (Median) การกระจายอายุเป็นการแจกแจงแบบโค้งเบ้ขวา กล่าวคือ กลุ่มบุคลากรที่อายุน้อยมีจำนวนมากกว่า กลุ่มบุคลากรที่อายุมาก ลักษณะดังกล่าว มีโอกาสที่ กลุ่มบุคลากรอายุน้อยสามารถทดแทนบุคลากรที่อายุ มากได้เมื่อเวลาผ่านไป อย่างไรก็ตามจากข้อมูลแสดง ให้เห็นว่าหากในอนาคตไม่มีการเพิ่มอัตราบุคลากร อายุน้อยอย่างเหมาะสม ก็อาจเกิดปัญหาขาดอัตรา การทดแทนกันได้

3 Max 65 Min 24 Avg. 37.10 Sd. 10.29 criti cal

4 Max 60 Min 28 Avg. 40.42 Sd. 9.64 criti cal

5 การกระจายอายุของบุคลากรสายวิชาการ จำแนก ตามตำแหน่งทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์

6 criti cal

7


ดาวน์โหลด ppt การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะศิลปศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google