งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ผลสัมฤทธิ์การใช้สื่อแผ่นภูมิ รูปภาพแป้นอักษร รายวิชาพิมพ์ดีดไทย 1 ชื่อผู้วิจัย : นางสาวไอลดา วัฒนสิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ผลสัมฤทธิ์การใช้สื่อแผ่นภูมิ รูปภาพแป้นอักษร รายวิชาพิมพ์ดีดไทย 1 ชื่อผู้วิจัย : นางสาวไอลดา วัฒนสิทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ผลสัมฤทธิ์การใช้สื่อแผ่นภูมิ รูปภาพแป้นอักษร รายวิชาพิมพ์ดีดไทย 1 ชื่อผู้วิจัย : นางสาวไอลดา วัฒนสิทธิ์

2 ปัญหาการวิจัย วิชาพิมพ์ดีดจัดว่าเป็นวิชาที่มีความสำคัญต่อนักเรียน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาพณิชยกรรมเป็นอย่าง มาก เพราะเป็นวิชาพื้นฐานที่จะต้องศึกษาฝึกฝนอย่างถูกต้อง และมีความชำนาญ ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการวางรากฐาน การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของนักเรียน รวมทั้งนำไปใช้ใน การประกอบอาชีพในอนาคต ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นผู้รับผิดชอบ การสอนวิชาพิมพ์ดีด เห็นว่า การใช้คอมพิวเตอร์ในการป้อน ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องเรียนรู้การใช้แป้นพิมพ์ที่ ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว โดยนักเรียนจะต้องไม่มองแป้นใน การพิมพ์และใช้นิ้วให้ถูกต้อง ดังนั้นถ้าเรานำสื่อแผนภูมิแป้น อักษรมาใช้ย่อมเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ของการใช้สื่อแผนภูมิรูปภาพแป้น อักษร สำหรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีผลต่อสื่อ แผนภูมิรูปภาพแป้นอักษร สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีผลต่อสื่อ แผนภูมิรูปภาพแป้นอักษร

4 ข้อมูลทั่วไป จำนวน ( n=217) ร้อยละ เพศ ชาย หญิง 115 102 53 47 อายุ 15 ปี 16 ปี 17 ปี 122 88 7 56.2 40.6 3.2 สาขาของนักเรียน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์กราฟิก การท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ( หลักสูตร ภาษาอังกฤษ ) 107 33 41 36 49.3 15.2 18.9 16.6 ตารางที่ 1 ข้อมูล ทั่วไป

5 จำนวน ( N) X S. D. t(P) ก่อนเรียน 217 5.8 6 0. 75 - 41.8 69.000 หลังเรียน 2178.7 3 0. 70 ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ของการใช้สื่อ แผนภูมิรูปภาพแป้นอักษร

6 ที่รายการ ระดับความ คิดเห็น ของนักเรียน ( N 217) ผล การ ประเ มิน เกณฑ์ การ ตัดสิน XS.D. 1 สีของสื่อมองแล้วสบายตา 4.230.75 ดี ผ่าน เกณฑ์ 2 ขนาดตัวอักษรมองเห็นชัดเจน 4.310.81 ดี ผ่าน เกณฑ์ 3 มีความถูกต้องและสอดคล้องกับ เนื้อหาวิชา 4.460.71 ดี ผ่าน เกณฑ์ 4 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ เรียนรู้ 4. 53 0. 68 ดี ผ่าน เกณฑ์ 5 สอดคล้องกับกิจกรรม การเรียนการ สอน 4.450.67 ดี ผ่าน เกณฑ์ ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับ ความคิดเห็นของนักเรียน

7 ที่รายการ ระดับความ คิดเห็น ของนักเรียน ( N 217) ผล การ ประเ มิน เกณฑ์ การ ตัดสิน XS.D. 6 ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่าย และสามารถจดจำได้นาน 4.480.66 ดี ผ่าน เกณฑ์ 7 เหมาะสมกับวัยและระดับความ ยากง่ายของเนื้อหา 4.350.72 ดี ผ่าน เกณฑ์ 8 ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน กับผู้เรียน 4.500.73 ดี ผ่าน เกณฑ์ 9 มีความคุ้มค่าต่อการใช้งาน 4.450.75 ดี ผ่าน เกณฑ์ 10 มีการใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย และทันสมัย 4.220.95 ดี ผ่าน เกณฑ์ รวม 4.390.52 ดี ผ่าน เกณฑ์ ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับ ความคิดเห็นของนักเรียน

8 สรุปผลการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการเป็นการสอบถามเกี่ยวกับความพึง พอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการสอนแผนภูมิรูปภาพแป้นอักษร ความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้สื่อการสอน พบว่าโดย ภาพรวมความ พึงพอใจอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย คือ 4.93 เมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ เรียนรู้มีค่าเฉลี่ย 4.53 รองลงมา คือ ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 4.50 และน้อยที่สุดคือ มี การใช้สื่อการสอน ที่หลากหลายและทันสมัย


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ผลสัมฤทธิ์การใช้สื่อแผ่นภูมิ รูปภาพแป้นอักษร รายวิชาพิมพ์ดีดไทย 1 ชื่อผู้วิจัย : นางสาวไอลดา วัฒนสิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google