งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผู้วิจัย : นางสาวไอลดา วัฒนสิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผู้วิจัย : นางสาวไอลดา วัฒนสิทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผู้วิจัย : นางสาวไอลดา วัฒนสิทธิ์
เรื่อง ผลสัมฤทธิ์การใช้สื่อแผ่นภูมิรูปภาพแป้นอักษร รายวิชาพิมพ์ดีดไทย 1 ชื่อผู้วิจัย : นางสาวไอลดา วัฒนสิทธิ์

2 ปัญหาการวิจัย วิชาพิมพ์ดีดจัดว่าเป็นวิชาที่มีความสำคัญต่อนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาพณิชยกรรมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นวิชาพื้นฐานที่จะต้องศึกษาฝึกฝนอย่างถูกต้องและมีความชำนาญ ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการวางรากฐานการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของนักเรียน รวมทั้งนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นผู้รับผิดชอบการสอนวิชาพิมพ์ดีด เห็นว่า การใช้คอมพิวเตอร์ในการป้อนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องเรียนรู้การใช้แป้นพิมพ์ที่ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว โดยนักเรียนจะต้องไม่มองแป้นในการพิมพ์และใช้นิ้วให้ถูกต้อง ดังนั้นถ้าเรานำสื่อแผนภูมิแป้นอักษรมาใช้ย่อมเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ของการใช้สื่อแผนภูมิรูปภาพแป้นอักษร สำหรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีผลต่อสื่อแผนภูมิรูปภาพแป้นอักษร สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีผลต่อสื่อแผนภูมิรูปภาพแป้นอักษร

4 ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทั่วไป จำนวน (n=217) ร้อยละ เพศ ชาย หญิง 115 102 53 47 อายุ 15 ปี 16 ปี 17 ปี 122 88 7 56.2 40.6 3.2 สาขาของนักเรียน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์กราฟิก การท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 107 33 41 36 49.3 15.2 18.9 16.6

5 จำนวน (N) X S.D. t (P) ก่อนเรียน 217 5.86 0.75 -41.869 .000 หลังเรียน
ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ของการใช้สื่อแผนภูมิรูปภาพแป้นอักษร จำนวน (N) X S.D. t (P) ก่อนเรียน 217 5.86 0.75 .000 หลังเรียน 8.73 0.70

6 ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของนักเรียน
รายการ ระดับความคิดเห็น ของนักเรียน (N 217) ผลการ ประเมิน เกณฑ์การตัดสิน X S.D. 1 สีของสื่อมองแล้วสบายตา 4.23 0.75 ดี ผ่าน เกณฑ์ 2 ขนาดตัวอักษรมองเห็นชัดเจน 4.31 0.81 ผ่านเกณฑ์ 3 มีความถูกต้องและสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 4.46 0.71 4 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 4.53 0.68 5 สอดคล้องกับกิจกรรม การเรียนการสอน 4.45 0.67

7 ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของนักเรียน
รายการ ระดับความคิดเห็น ของนักเรียน (N 217) ผลการ ประเมิน เกณฑ์การตัดสิน X S.D. 6 ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายและสามารถจดจำได้นาน 4.48 0.66 ดี ผ่านเกณฑ์ 7 เหมาะสมกับวัยและระดับความยากง่ายของเนื้อหา 4.35 0.72 8 ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 4.50 0.73 9 มีความคุ้มค่าต่อการใช้งาน 4.45 0.75 10 มีการใช้สื่อการสอนที่หลากหลายและทันสมัย 4.22 0.95 รวม 4.39 0.52

8 สรุปผลการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการเป็นการสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการสอนแผนภูมิรูปภาพแป้นอักษร ความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้สื่อการสอน พบว่าโดยภาพรวมความ พึงพอใจอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย คือ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย รองลงมา คือ ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย และน้อยที่สุดคือ มีการใช้สื่อการสอน ที่หลากหลายและทันสมัย


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผู้วิจัย : นางสาวไอลดา วัฒนสิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google