งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากใน ชีวิตประจำวันแทบทุกด้าน รวมถึงด้านของ การศึกษาด้วย ผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ได้ ผู้วิจัยจึงเห็นแนวทางที่จะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากใน ชีวิตประจำวันแทบทุกด้าน รวมถึงด้านของ การศึกษาด้วย ผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ได้ ผู้วิจัยจึงเห็นแนวทางที่จะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากใน ชีวิตประจำวันแทบทุกด้าน รวมถึงด้านของ การศึกษาด้วย ผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ได้ ผู้วิจัยจึงเห็นแนวทางที่จะ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้อง กับเทคโนโลยีในปัจจุบัน การวิจัยนี้ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ เรียนรู้ตามอัธยาศัย ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและเพื่อให้ มีกิจนิสัยในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็น ลักษณะสื่อประสมที่มีการนำเสนอเนื้อหาได้ หลายมิติพร้อมกัน ความ เป็นมา

3 เพื่อพัฒนาและหาความพึงพอใจของผู้ใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการใช้ โปรแกรมระบบฐานข้อมูล วัตถุประ สงค์

4 ตารางผลสรุป ค่าความสอดคล้องของ แบบสอบถามความพึงพอใจ หัวข้อประเมิน ประมาณค่าความ คิดเห็น ผู้ชี่ยวชาญคนที่ ค่า IOC แปล ผล 123 เนื้อหาและการดำเนินเรื่อง 1. ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 1111.00 ใช้ได้ 2. การเรียบเรียงเนื้อหาที่เข้าใจง่าย 1111.00 ใช้ได้ 3. ความเหมาะสมของเนื้อหา 0110.66 ใช้ได้ 4. ความน่าสนใจในการนำเสนอ 1111.00 ใช้ได้ 5. ความสอดคล้องของแบบทดสอบกับ บทเรียน 1100.66 ใช้ได้ รูปภาพ ตัวอักษร ภาษา และเทคนิค การนำเสนอ 6. ความสวยงามของรูปภาพที่ใช้ ประกอบสื่อ 1100.66 ใช้ได้ 7. ความชัดเจนของตัวอักษร 0110.66 ใช้ได้ 8. ความถูกต้อง ชัดเจน ของภาษา 1111.00 ใช้ได้ 9. ความน่าสนใจของเทคนิคที่ใช้ใน การนำเสนอ 1100.66 ใช้ได้ 10. ความเหมาะสมในการใช้รูปภาพ ประกอบเนื้อหา 0110.66 ใช้ได้ ภาพรวมของสื่อ 11. ความเหมาะสมในการใช้เป็นสื่อ ประกอบการเรียน 1100.66 ใช้ได้ 12. เป็นสื่อที่สามารถศึกษาได้ด้วย ตนเอง 1111.00 ใช้ได้ 13. ความสะดวกในการเปิดหรือติดตั้ง ใช้งาน 0110.66 ใช้ได้ จาก ตารางแสดงให้ เห็นว่าแบบ ประเมินความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน วิชาการใช้ โปรแกรม ฐานข้อมูลที่ สร้างขึ้น ค่า IOC เท่ากับ 0.79 แสดงว่า แบบประเมินนี้ สามารถ นำไปใช้ในการ เก็บข้อมูลได้

5 ข้อความ ระดับความพึงพอใจ S.D แปล ความ เนื้อหาและการดำเนินเรื่อง 1. ความชัดเจนในการอธิบาย เนื้อหา 3.700.67 มาก 2. การเรียบเรียงเนื้อหาที่เข้าใจ ง่าย 3.60.52 มาก 3. ความเหมาะสมของเนื้อหา 3.70.67 มาก 4. ความน่าสนใจในการนำเสนอ 3.440.73 ปาน กลาง 5. ความสอดคล้องของ แบบทดสอบกับบทเรียน 3.70.94 มาก รูปภาพ ตัวอักษร ภาษา และ เทคนิคการนำเสนอ 6. ความสวยงามของรูปภาพที่ใช้ ประกอบสื่อ 3.90.57 มาก 7. ความชัดเจนของตัวอักษร 3.30.82 ปาน กลาง 8. ความถูกต้อง ชัดเจน ของภาษา 3.60.52 มาก 9. ความน่าสนใจของเทคนิคที่ใช้ ในการนำเสนอ 3.50.71 มาก 10. ความเหมาะสมในการใช้ รูปภาพประกอบเนื้อหา 3.40.7 ปาน กลาง ภาพรวมของสื่อ 11. ความเหมาะสมในการใช้เป็น สื่อประกอบการเรียน 3.70.94 มาก 12. เป็นสื่อที่สามารถศึกษาได้ด้วย ตนเอง 3.90.57 มาก 13. ความสะดวกในการเปิดหรือ ติดตั้งใช้งาน 3.40.7 ปาน กลาง รวม 3.600.69 มาก ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีความพึง พอใจเฉลี่ยอยู่ที่ 3.60 ซึ่ง อยู่ในเกณฑ์มาก โดยผู้ประเมินมีความ พึงพอใจในเรื่องของ ความสวยงานของ รูปภาพที่ใช้ประกอบ สื่อ และภาพรวมของ สื่อ ในหัวข้อเป็นสื่อที่ สามารถศึกษาได้ด้วย ตัวเอง สูงที่สุด อยู่ที่ ระดับค่าเฉลี่ย 3.9 และมีความพึงพอใจ ในเรื่องของความ ชัดเจนของตัวอักษร น้อยที่สุด อยู่ที่ระดับ ค่าเฉลี่ย 3.3

6 สรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน วิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล ที่สร้าง ขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในสมมติฐาน และนักศึกษาที่ผ่าน กระบวนการเรียนการสอนด้วยบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้มีความรู้เพิ่มขึ้นจริง และสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ สรุป ผลการวิจั ย

7 ผู้ที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี ความพึงพอใจเฉลี่ย อยู่ในเกณฑ์มาก โดยผู้ ประเมินมีความพึงพอใจในเรื่องของความ สวยงามของรูปภาพที่ใช้ประกอบสื่อ และ ภาพรวมของสื่อ ในหัวข้อเป็นสื่อที่สามารถ ศึกษาได้ด้วยตัวเองสูงที่สุด และมีความพึง พอใจในเรื่องของความชัดเจนของตัวอักษร น้อยที่สุด สรุป ผลการวิจัย ( ต่อ )

8 เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน สนับสนุน ผู้เรียน ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่ง นอกจากจะทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในเนื้อหาเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ฐานข้อมูลมากขึ้น ประโยชน์ที่ได้จาก งานวิจัย

9 จบการนำเสนอ เพียงเท่านี้ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากใน ชีวิตประจำวันแทบทุกด้าน รวมถึงด้านของ การศึกษาด้วย ผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ได้ ผู้วิจัยจึงเห็นแนวทางที่จะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google