งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงาน ความก้าวหน้า เทคโนโลยี สารสนเทศ กองวิชาการและ แผนงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงาน ความก้าวหน้า เทคโนโลยี สารสนเทศ กองวิชาการและ แผนงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงาน ความก้าวหน้า เทคโนโลยี สารสนเทศ กองวิชาการและ แผนงาน

2 1. คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 ตามที่ จังหวัดพิษณุโลกเห็นชอบ แล้ว จำนวน 26 รายการ เป็นเงิน 1,824,200 บาท - ให้แต่ละหน่วยงานใช้เป็นมาตรฐานกลางใน การจัดซื้อจ้าง และสำเนาเอกสารให้แล้ว ตามบันทึก ข้อความที่ พล 52008/- ลงวันที่ 20 มีนาคม พ. ศ. 2557

3 สำนัก / กอง หารือ / ขอข้อมูล คณะกรรมการ พิจารณา กำหนด รายละเอียด คอมพิวเตอร์ ตั้งงบประมาณ แบบใหม่ ปัญหา 1. ตั้งงบประมาณสูงเกินความ จำเป็น 2. มาตรฐานไม่ตรงตามความ ต้องการ สำนัก / กอง ร้าน หรือ สืบค้นจาก อินเตอร์เน็ต ตั้งงบประมาณ ขออนุมัติ จังหวัด แบบเดิม ขั้นตอนการตั้งงบประมาณการจัดหา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

4 2. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ. ศ. 2557 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ. ศ. 2557 ขึ้นใหม่ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2557 โดยให้หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็น เกณฑ์ในการตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อไป ราคากลางฉบับนี้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (http://www.mict.go.th/view/1/ ราคากลาง /) หรือ ระบบ อินทราเน็ตเทศบาลนครพิษณุโลก (http://intranet.phsmun.go.th หัวข้อ มาตรฐานราคากลาง ของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ )

5 3. สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ เทศบาล นครพิษณุโลก เดือน มีนาคม 2557 จำนวน 11,911 ครั้ง ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

6 4. สถิติการใช้งานอินเตอร์เน็ต

7 5. การจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล นครพิษณุโลก

8 ประเภทการจัดเก็บหนังสือ การจัดเก็บหนังสือในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร แบ่งเป็นหัวข้อดังนี้ รายงานการประชุมสภา 15 เล่ม รายงานประชุมคณะผู้บริหาร 6 เล่ม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 4 เล่ม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 7 เล่ม หนังสืออื่นๆ 66 เล่ม แผนพัฒนาสามปี 4 เล่ม แผนการดำเนินงาน 2 เล่ม แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลฯ 1 เล่ม

9 3. แสดงจำนวนหนังสือที่ ให้บริการ

10

11

12

13 ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ ICT


ดาวน์โหลด ppt รายงาน ความก้าวหน้า เทคโนโลยี สารสนเทศ กองวิชาการและ แผนงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google