งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ การจัดการประชุม ” เพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้นำนิสิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ การจัดการประชุม ” เพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้นำนิสิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ การจัดการประชุม ” เพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้นำนิสิต

2 1. เป็นหลักฐานการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานใน องค์กร 2. เป็นเครื่องมือติดตามงาน 3. ยุติข้อขัดแย้ง 4. เป็นหลักฐานอ้างอิง 5. เป็นข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แก่ องค์กร ในการศึกษาและนำไปใช้ประโชยน์

3 1. ประธาน 2. รองประธาน การนับองค์ประชุม **** 3. กรรมการ 4. กรรมการและเลขานุการ 5. ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระการประชุม 6. มติที่ประชุม 7. รายงานการประชุม ( ถือเป็น องค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ )

4 บทบาทของประธาน บทบาทของเลขานุการ บทบาทของกรรมการหรือ ผู้เข้าร่วมประชุม

5 1. กำหนดแผนประชุมให้ชัดเจน เสนอผ่าน ผู้บังคับบัญชาพิจารณาก่อนแจ้งให้บุคลากรภายใน หน่วยงานทราบ 2. ประสาน / เตรียมการขอใช้สถานที่ อุปกรณ์สื่อโสตฯ อาหารว่าง 3. จัดทำหนังสือเชิญประชุม ประสานขอวาระ / เอกสาร การประชุมให้เรียบร้อย จัดทำหนังสือเชิญประชุม 4. ประสานกรรมการ ติดตามหนังสือเชิญ และเตรียม เอกสารประชุม 5. จัดประชุม * ( เพิ่ม ) 6. จดมติที่ประชุม 7. จัดทำรายงานการประชุม จัดทำรายงานการประชุม 8. เวียนแจ้งมติที่ประชุม **** 9. จัดเก็บเอกสารเพื่อการอ้างอิง

6

7 การจดบันทึกช่วยจำ รูปแบบการประชุมที่ไม่เป็นทางการ ที่ประชุมอาจกำหนด รูปแบบง่าย ๆ โดยไม่ต้องมีระเบียบวาระครบถ้วนเป็นแบบฉบับ มักใช้ในการประชุมที่ไม่ค่อยเป็นทางการหรือที่ประชุมกลุ่มย่อย ๆ ไม่มีการเชิญเข้าร่วมประชุมที่เป็นทางการ ซึ่งมีความจำเป็นเพื่อ พิจาณาเร่งด่วนร่วมกัน

8


ดาวน์โหลด ppt “ การจัดการประชุม ” เพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้นำนิสิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google