งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดโต๊ะประชุม 3. แบบรูปตัวU/เกือกม้า ใช้ในการประชุมฝ่ายเดียวเป็น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดโต๊ะประชุม 3. แบบรูปตัวU/เกือกม้า ใช้ในการประชุมฝ่ายเดียวเป็น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดโต๊ะประชุม 3. แบบรูปตัวU/เกือกม้า ใช้ในการประชุมฝ่ายเดียวเป็น
การให้ความเห็นร่วมกันหรือเพื่อ หาข้อยุติร่วมกัน ซึ่งมีประธานเพียง คนเดียว หรืออาจมีรองประธานนั่งร่วมกับประธาน ที่ประชุมก็ได้

2 การจัดโต๊ะประชุม 4.แบบคลาสรูม (CLASSROOM) ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ
ปรึกษาหารือซึ่งกันและกันใน ด้านประสานข้อมูลได้

3 การจัดโต๊ะประชุม แบบเธียเตอร์ ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสออก
ความเห็นได้มากและความใกล้ชิด กันสามารถนั่งได้จำนวนมากและ การจัดแบบนี้ต้องพิจารณาว่ามี ประธานเพียงคนเดียว

4 การจัดโต๊ะประชุม 5. แบบโพลีเซียม ใช้ในการประชุมเพื่อนำเสนอวิชาการ
การแสดงผลวิจัย การอธิบายรูปแบบทฤษฎีต่างๆ

5 ประเภทของการประชุม 1. ASSEMBLY เรียกว่าเป็นการประชุมสมัชชา
ผู้นำองค์กรต่างๆประชุมหาข้อยุติการดำเนินงานร่วมกัน 2. CONVENTION เรียกว่าการประชุมใหญ่ที่กำหนดเป็นประจำทุกคาบ เช่น ทุกปี, 2ปี เป็นต้น 3. CONFERENCE การประชุมผู้แทนหน่วยงานองค์กรเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด วิชาการ ทัศนคติร่วมกัน

6 ประเภทของการประชุม 4. COMMITTEE MEETING การประชุมผู้สันทัดกรณี เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน การประชุมแบบนี้เป็นการประชุมระหว่างคนในกลุ่มเดียวกัน (ประชุมสามัญ) 5. FORUM เป็นการประชุมแยกกลุ่มเพื่อศึกษาหาข้อยุติ วิพากย์ วิจารณ์ประเด็นสำคัญใหญ่ๆ โดยมีหัวข้อหลักแล้วแยกเป็นกลุ่มย่อย (ประชุมกันหลายวัน ) 6. SUMMIT เป็นการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสูงสุดขององค์การเพื่อหาข้อยุติ ข้อตกลง การทำงานร่วมกัน

7 ประเภทของการประชุม 7. SYMPOSIUM เป็นการประชุมเชิงอภิปรายเพื่อวิจารณ์ข้อมูล การวิจัยหาข้อยุติทางวิชาการ มีการนำเสนอความเห็นและข้อมูล 8. SEMINAR เป็นการประชุมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น วิพากย์ วิจารณ์แต่ไม่มีข้อผูกพันใดๆ 9. WORK SHOP เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เน้นการวินิจฉัยปัญหาจริงเสริมสร้างความรู้ทักษะ ตลอดจนกำหนดภาคปฏิบัติหรือกรณีศึกษา(Case Study)

8 วาระการประชุม 1. รับรองการประชุมครั้งที่แล้วก่อน
2. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถือเป็นเรื่องใหม่ของการประชุมครั้งใหม่ 3. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบนั้นหากการประชุมนัดใดไมีก็ไม่ต้องบรรจุวาระนี้ 4. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ควร เป็นเรื่องเฉพาะของประธานรับทราบมา

9 วาระการประชุม 5. ในวาระเรื่องอื่นๆ หรือวาระนั้น จะต้องเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ขอหลักการ หรือขอพิจารณาตัดสินใจ หรือขอมติเพื่อเป็นเกณณ์นำไปปฏิบัติ 6. การบรรจุวาระการประชุมนั้นต้องผ่านที่เลขานุการ หรือประธานกรรมการเท่านั้น 7. ในกรณีมีเรื่องสังเขปจะเกริ่นให้กรรมการทราบเป็นสังเขปถึงเรื่องเดิมหรือความเป็นมา

10 วาระการประชุม 8. เอกสารประกอบการประชุมควรมีการคัด
สรรเฉพาะที่เกี่ยวข้อง ย่อหรือตัดตอนเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องก็ได้ 9. เลขานุการที่ประชุมต้องศึกษาเรื่องต่างๆ ที่ อยู่ในวาระอย่างละเอียดและมีความเข้าใจอย่างดีเพื่อชี้แจงที่ประชุมได้


ดาวน์โหลด ppt การจัดโต๊ะประชุม 3. แบบรูปตัวU/เกือกม้า ใช้ในการประชุมฝ่ายเดียวเป็น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google