งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดโต๊ะประชุม ใช้ในการประชุมฝ่ายเดียวเป็น การให้ความเห็นร่วมกันหรือเพื่อ หาข้อยุติร่วมกัน ซึ่งมีประธานเพียง คนเดียว หรืออาจมีรองประธานนั่งร่วมกับประธาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดโต๊ะประชุม ใช้ในการประชุมฝ่ายเดียวเป็น การให้ความเห็นร่วมกันหรือเพื่อ หาข้อยุติร่วมกัน ซึ่งมีประธานเพียง คนเดียว หรืออาจมีรองประธานนั่งร่วมกับประธาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดโต๊ะประชุม ใช้ในการประชุมฝ่ายเดียวเป็น การให้ความเห็นร่วมกันหรือเพื่อ หาข้อยุติร่วมกัน ซึ่งมีประธานเพียง คนเดียว หรืออาจมีรองประธานนั่งร่วมกับประธาน ที่ประชุมก็ได้ 3. แบบรูปตัว U/ เกือกม้า

2 4. แบบคลาสรูม (CLASSROOM) การจัดโต๊ะประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ ปรึกษาหารือซึ่งกันและกันใน ด้านประสานข้อมูลได้

3 การจัดโต๊ะประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสออก ความเห็นได้มากและความใกล้ชิด กันสามารถนั่งได้จำนวนมากและ การจัดแบบนี้ต้องพิจารณาว่ามี ประธานเพียงคนเดียว แบบเธีย เตอร์

4 การจัดโต๊ะประชุม ใช้ในการประชุมเพื่อ นำเสนอวิชาการ การแสดงผลวิจัย การอธิบาย รูปแบบทฤษฎีต่างๆ 5. แบบโพลี เซียม

5 ประเภทของการ ประชุม 1. ASSEMBLY เรียกว่าเป็น การประชุมสมัชชา ผู้นำองค์กรต่างๆประชุมหาข้อยุติ การดำเนินงานร่วมกัน 2. CONVENTION เรียกว่า การประชุมใหญ่ที่กำหนดเป็น ประจำทุกคาบ เช่น ทุกปี, 2 ปี เป็น ต้น 3. CONFERENCE การ ประชุมผู้แทนหน่วยงานองค์กรเพื่อ แลกเปลี่ยนความคิด วิชาการ ทัศนคติร่วมกัน

6 ประเภทของการ ประชุม 4. COMMITTEE MEETING การประชุมผู้สันทัดกรณี เพื่อหา ข้อตกลงร่วมกัน การประชุมแบบนี้ เป็นการประชุมระหว่างคนในกลุ่ม เดียวกัน ( ประชุมสามัญ ) 5. FORUM เป็นการประชุม แยกกลุ่มเพื่อศึกษาหาข้อยุติ วิ พากย์ วิจารณ์ประเด็นสำคัญใหญ่ๆ โดยมีหัวข้อหลักแล้วแยกเป็นกลุ่ม ย่อย ( ประชุมกันหลายวัน ) 6. SUMMIT เป็นการประชุม สุดยอดระหว่างผู้นำสูงสุดของ องค์การเพื่อหาข้อยุติ ข้อตกลง การ ทำงานร่วมกัน

7 ประเภทของการ ประชุม 7. SYMPOSIUM เป็นการ ประชุมเชิงอภิปรายเพื่อวิจารณ์ ข้อมูล การวิจัยหาข้อยุติทาง วิชาการ มีการนำเสนอความเห็นและ ข้อมูล 8. SEMINAR เป็นการประชุม แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น วิ พากย์ วิจารณ์แต่ไม่มีข้อผูกพันใดๆ 9. WORK SHOP เป็นการ ประชุมเชิงปฏิบัติการที่เน้นการ วินิจฉัยปัญหาจริงเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ตลอดจนกำหนดภาคปฏิบัติ หรือกรณีศึกษา (Case Study)

8 วาระการประชุม 1. รับรองการประชุมครั้งที่ แล้วก่อน 2. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ ประชุมทราบถือเป็นเรื่องใหม่ ของการประชุมครั้งใหม่ 3. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ ประชุมทราบนั้นหากการ ประชุมนัดใดไมีก็ไม่ต้องบรรจุ วาระนี้ 4. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ ประชุมทราบ ควร เป็นเรื่องเฉพาะของประธาน รับทราบมา

9 วาระการประชุม 5. ในวาระเรื่องอื่นๆ หรือ วาระนั้น จะต้องเป็นเรื่องที่ ไม่ใช่ขอหลักการ หรือขอ พิจารณาตัดสินใจ หรือขอมติ เพื่อเป็นเกณณ์นำไปปฏิบัติ 6. การบรรจุวาระการ ประชุมนั้นต้องผ่านที่ เลขานุการ หรือประธาน กรรมการเท่านั้น 7. ในกรณีมีเรื่องสังเขปจะ เกริ่นให้กรรมการทราบเป็น สังเขปถึงเรื่องเดิมหรือความ เป็นมา

10 วาระการประชุม 8. เอกสารประกอบการ ประชุมควรมีการคัด สรรเฉพาะที่เกี่ยวข้อง ย่อหรือ ตัดตอนเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้อง ก็ได้ 9. เลขานุการที่ประชุมต้อง ศึกษาเรื่องต่างๆ ที่ อยู่ในวาระอย่างละเอียดและมี ความเข้าใจอย่างดีเพื่อชี้แจงที่ ประชุมได้


ดาวน์โหลด ppt การจัดโต๊ะประชุม ใช้ในการประชุมฝ่ายเดียวเป็น การให้ความเห็นร่วมกันหรือเพื่อ หาข้อยุติร่วมกัน ซึ่งมีประธานเพียง คนเดียว หรืออาจมีรองประธานนั่งร่วมกับประธาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google