งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะกรรมการบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 13-3/2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะกรรมการบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 13-3/2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะกรรมการบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 13-3/2557
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land การประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 13-3/2557 วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ. ห้องประชุมนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดีเวลา น.

2 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land 1.1 ผลการดำเนินงานโครงการปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน ปี 2557 ประเภทปุ๋ย สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน รวม ยอดจำหน่ายปุ๋ย (ถุงเล็ก) 355 375 181 456 1367 ยอดจำหน่ายปุ๋ย (ถุงใหญ่) 85 6 212 303 ยอดจำหน่ายปุ๋ย (แบบเม็ด) 1 213 118 333 ยอดจำหน่ายปุ๋ย (แบบผง) 2,000 - 1,000 1,200 4,200 ยอดจำหน่ายสะสมทั้งเดือน (บาท) 21,360 14,010 22,760 15,150 73,280

3 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land กราฟเปรียบเทียบยอดรายรับปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ เดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน ระหว่างปี 2556 และปี 2557

4 ผลกำไร นำรายได้เข้ามหาวิทยาลัย(บาท)
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land 1.2 ผลการดำเนินงานโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน ปี 2557 รายได้ สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน รวม ปริมาณขยะ (กิโลกรัม) 77,357.75 88,449.63 103,688.56 95,288.25 364,784.19 ยอดจำหน่าย (บาท) 93,674.15 104,547.97 123,061.88 113,207.32 434,491.32 ผลกำไร นำรายได้เข้ามหาวิทยาลัย(บาท) 16,316.40 16,098.34 19,373.32 17,919.07 69,707.13

5 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land กราฟรายรับโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน เปรียบเทียบระหว่างปี 2556 และปี 2557

6 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land 1.3 กิจกรรมค่าย MU Green Student Camp “ฐาน ขยะเปลี่ยนโลก” MU Green Student วันที่ 10 ก.ย. 57 เวลา มีกิจกรรมค่าย MU Green Student งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบ ฐานขยะเปลี่ยนโลก

7 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land 1.3 กิจกรรมค่าย MU Green Student Camp “ฐาน ขยะเปลี่ยนโลก”

8 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land 1.3 กิจกรรมค่าย MU Green Student Camp “ฐาน ขยะเปลี่ยนโลก”

9 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land 1.3 กิจกรรมค่าย MU Green Student Camp “ฐาน ขยะเปลี่ยนโลก”

10 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land 1.3 กิจกรรมค่าย MU Green Student Camp “ฐาน ขยะเปลี่ยนโลก”

11 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อรับรอง
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land 2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12-2/2557 จากเว็บไซต์กองกายภาพฯ

12 พิธีรับมอบถังคัดแยกขยะ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง 3.1 รายงานความคืบหน้าถังคัดแยกขยะที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เครือเบทาโกร พิธีรับมอบถังคัดแยกขยะ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เครือเบทาโกร จำนวน 20 ชุด วันที่ 20 ต.ค. 57 เวลา 09.00 ณ ห้องรับรอง VIP ชั้น 5

13 1. ทั่วไป 2. พลาสติก 3. โลหะ/แก้ว 4. กระดาษ
ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land 3.1 รายงานความคืบหน้าถังคัดแยกขยะที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เครือเบทาโกร ช่องแยกคัดขยะ 4 ช่อง 1. ทั่วไป 2. พลาสติก 3. โลหะ/แก้ว 4. กระดาษ

14 ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land 3.1 รายงานความคืบหน้าถังคัดแยกขยะที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เครือเบทาโกร

15 ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง 3.1 รายงานความคืบหน้าถังคัดแยกขยะที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เครือเบทาโกร

16 ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง 3.1 รายงานความคืบหน้าถังคัดแยกขยะที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เครือเบทาโกร

17 ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land 3.1 รายงานความคืบหน้าถังคัดแยกขยะที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เครือเบทาโกร

18 ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land 3.1 รายงานความคืบหน้าถังคัดแยกขยะที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เครือเบทาโกร

19 ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land 3.1 รายงานความคืบหน้าถังคัดแยกขยะที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เครือเบทาโกร สถานที่จัดวาง จำนวน บ้านมหิดล 6 ดำเนินการแล้ว อาคารชุดพักอาศัย 2 มหิดลสิทธาคาร อาคารบรรยายรวม 1 1 อาคารบรรยายรวม 2 สำนักงานอธิการบดี สถานีรถราง อาคารสิริวิทยา อุทยานสิรีรุกขชาติ 4 รอส่งมอบ รวม 20

20 ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land 3.2 รายงานความคืบหน้าโครงการรับซื้อน้ำมันพืชที่ใช้แล้วเพื่อนำมาผลิตไบโอดีเซล

21 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land

22 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land

23 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land


ดาวน์โหลด ppt คณะกรรมการบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 13-3/2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google