งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 13- 3/2557 วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ. ห้องประชุมนายแพทย์นที รักษ์ พลเมือง ชั้น 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 13- 3/2557 วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ. ห้องประชุมนายแพทย์นที รักษ์ พลเมือง ชั้น 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 13- 3/2557 วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ. ห้องประชุมนายแพทย์นที รักษ์ พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดีเวลา 10.00-11.00 น. MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land

2 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ ประเภทปุ๋ย สิงหาค ม กันยาย น ตุลาค ม พฤศจิก ายนรวม ยอดจำหน่ายปุ๋ย ( ถุงเล็ก ) 3553751814561367 ยอดจำหน่ายปุ๋ย ( ถุงใหญ่ ) 8562120303 ยอดจำหน่ายปุ๋ย ( แบบเม็ด ) 12131181333 ยอดจำหน่ายปุ๋ย ( แบบผง ) 2,000-1,0001,2004,200 ยอดจำหน่ายสะสมทั้งเดือน ( บาท ) 21,36014,010 22,76 015,15073,280 1.1 ผลการดำเนินงานโครงการปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ เดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน ปี 2557 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land

3 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ กราฟเปรียบเทียบยอดรายรับปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ เดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน ระหว่างปี 2556 และปี 2557 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land

4 รายได้สิงหาคมกันยายนตุลาคม พฤศจิกา ยนรวม ปริมาณขยะ ( กิโลกรัม ) 77,357.7588,449.63 103,688.5 6 95,288.2 5 364,784. 19 ยอด จำหน่าย ( บาท ) 93,674.15 104,547.9 7 123,061.8 8 113,207. 32 434,491. 32 ผลกำไร นำ รายได้เข้า มหาวิทยาลั ย ( บาท ) 16,316.4016,098.3419,373.32 17,919.0 7 69,707.1 3 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 1.2 ผลการดำเนินงานโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเดือน สิงหาคม - พฤศจิกายน ปี 2557 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land

5 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ กราฟรายรับโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน เปรียบเทียบระหว่างปี 2556 และปี 2557 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land

6 MU Green Student วันที่ 10 ก. ย. 57 เวลา 13.00-16.00 มีกิจกรรมค่าย MU Green Student งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบ ฐานขยะ เปลี่ยนโลก ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land 1.3 กิจกรรมค่าย MU Green Student Camp “ ฐาน ขยะเปลี่ยน โลก ”

7 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land 1.3 กิจกรรมค่าย MU Green Student Camp “ ฐาน ขยะเปลี่ยน โลก ”

8 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land 1.3 กิจกรรมค่าย MU Green Student Camp “ ฐาน ขยะเปลี่ยน โลก ”

9 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land 1.3 กิจกรรมค่าย MU Green Student Camp “ ฐาน ขยะเปลี่ยน โลก ”

10 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land 1.3 กิจกรรมค่าย MU Green Student Camp “ ฐาน ขยะเปลี่ยนโลก ”

11 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอ เพื่อรับรอง 2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12- 2/2557 จากเว็บไซต์กองกายภาพฯ MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land

12 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง 3.1 รายงานความคืบหน้าถังคัดแยกขยะที่ได้รับการ สนับสนุนจากบริษัท เครือเบทาโกร พิธีรับมอบถังคัดแยกขยะ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เครือเบทาโกร จำนวน 20 ชุด วันที่ 20 ต. ค. 57 เวลา 09.00 ณ ห้องรับรอง VIP ชั้น 5

13 ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land 3.1 รายงานความคืบหน้าถังคัดแยกขยะที่ได้รับการ สนับสนุนจากบริษัท เครือเบทาโกร ช่องแยกคัดขยะ 4 ช่อง 1. ทั่วไป 2. พลาสติก 3. โลหะ / แก้ว 4. กระดาษ

14 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง 3.1 รายงานความคืบหน้าถังคัดแยกขยะที่ได้รับการ สนับสนุนจากบริษัท เครือเบทาโกร

15 ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land 3.1 รายงานความคืบหน้าถังคัดแยกขยะที่ได้รับการ สนับสนุนจากบริษัท เครือเบทาโกร

16 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง 3.1 รายงานความคืบหน้าถังคัดแยกขยะที่ได้รับการ สนับสนุนจากบริษัท เครือเบทาโกร

17 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง 3.1 รายงานความคืบหน้าถังคัดแยกขยะที่ได้รับการ สนับสนุนจากบริษัท เครือเบทาโกร

18 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง 3.1 รายงานความคืบหน้าถังคัดแยกขยะที่ได้รับการ สนับสนุนจากบริษัท เครือเบทาโกร

19 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง 3.1 รายงานความคืบหน้าถังคัดแยกขยะที่ได้รับการสนับสนุน จากบริษัท เครือเบทาโกร สถานที่จัดวางจำนวน บ้านมหิดล 6 ดำเนินการแล้ว อาคารชุดพักอาศัย 2 ดำเนินการแล้ว มหิดลสิทธาคาร 2 ดำเนินการแล้ว อาคารบรรยายรวม 1 1 ดำเนินการแล้ว อาคารบรรยายรวม 2 1 ดำเนินการแล้ว สำนักงานอธิการบดี 2 ดำเนินการแล้ว สถานีรถราง 1 ดำเนินการแล้ว อาคารสิริวิทยา 1 ดำเนินการแล้ว อุทยานสิรีรุกขชาติ 4 รอส่งมอบ รวม 20

20 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง 3.2 รายงานความคืบหน้าโครงการรับซื้อน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว เพื่อนำมาผลิตไบโอดีเซล

21 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา

22 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ

23 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land


ดาวน์โหลด ppt การประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 13- 3/2557 วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ. ห้องประชุมนายแพทย์นที รักษ์ พลเมือง ชั้น 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google