งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะอักษร ศาสตร์ www.arts.su.ac.th, www.facebook.com/arts.su มหาวิทยาลัย ศิลปากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะอักษร ศาสตร์ www.arts.su.ac.th, www.facebook.com/arts.su มหาวิทยาลัย ศิลปากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะอักษร ศาสตร์ www.arts.su.ac.th, www.facebook.com/arts.su มหาวิทยาลัย ศิลปากร

2 กิจกรรมความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับกรมอุทยาน แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โครงการสวนวรรณคดีชายทะเล  ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ร่วมกับ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนาม จันทร์ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร กรมอุทยาน แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กองทุนหม่อมราชวงศ์ อายุมงคล โสณกุล และสมาคมนักเรียนทุน บริติชเคานซิล ด้วยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ อาศรมการเรียนรู้ ในอุทยานแห่งชาติหาดวน กร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3 โครงการสวนวรรณคดีชายทะเล ณ อาศรมการเรียนรู้ ในอุทยานแห่งชาติหาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4

5

6

7

8 โครงการวิจัยเรื่อง มาตรฐานการใช้ประโยชน์อุทยานแห่งชาติทางทะเลเพื่อ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผศ. จิตศักดิ์ พุฒจร และ อ. ดร. มัลทิกา ศิริพิศ คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ พันธุ์พืช เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินการมาตรฐานและ มาตรการการจัดการท่องเที่ยวที่เหมาะสมในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง และอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสิมิลัน

9 โครงการวิจัยเรื่อง มาตรฐานการใช้ประโยชน์อุทยานแห่งชาติทางทะเล เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

10 กิจกรรมที่สามารถดำเนินการ ร่วมมือในอนาคต  งานวิจัย  บริการวิชาการ

11 ศักยภาพของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ด้านภาษาศาสตร์  ด้านสารสนเทศและภูมิศาสตร์  ด้านสังคมศาสตร์  ด้านศิลปะและนาฏยศาสตร์  ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน อื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยศิลปากร

12

13 งานวิจัย ตัวอย่างโครงการ : 1.1 โครงการวิจัยและจัดทำสวนพันธุ์ไม้ใน วรรณคดี รูปแบบกิจกรรม : เก็บข้อมูลพันธุ์ไม้ในอุทยาน แห่งชาติที่มีปรากฏในวรรณคดีเรื่องต่าง ๆ ของไทย แล้วจัดทำเป็น

14 แอพพลิเค ชัน เส้นทางศึกษา พันธุ์ไม้ ในวรรณคดี 2 งานวิจัย ตัวอย่าง โครงการวิจัยและจัดทำสวนพันธุ์ไม้ใน วรรณคดี แผ่นป้าย / สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบฐานข้อมูล พันธุ์ไม้ใน วรรณคดี ที่พบในอุทยาน แห่งชาติ 3

15 การ์ตูนแอนนิเมชั่น 2 งานวิจัย ตัวอย่างโครงการ : 1.2 โครงการวิจัยตำนานพื้นบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่า และเสริมคุณค่าอุทยานแห่งชาติ รูปแบบกิจกรรม : เก็บข้อมูลตำนาน / เรื่องเล่า พื้นบ้าน เรียบเรียงและเผยแพร่ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ อาทิ การแสดง 3 บทความสารคดี 1

16

17 งานบริการวิชาการ ตัวอย่างโครงการ :  2.1 โครงการอบรมทางวิชาการภาษาต่างประเทศ เพื่อการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ รูปแบบกิจกรรม : อบรมภาษาต่างประเทศระดับ เบื้องต้น และระดับสูง อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ให้แก่ บุคลากรของอุทยานแห่งชาติ  2.2 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการ ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติสำหรับนักท่องเที่ยว ต่างชาติ รูปแบบกิจกรรม : จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ

18 งานบริการวิชาการ ตัวอย่างโครงการ : 2.3 โครงการนักศึกษาฝึกงาน รูปแบบกิจกรรม : มหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาไป ฝึกงานในอุทยานแห่งชาติ 2.4 โครงการค่ายบูรณาการศิลปะ ภาษา และการ อนุรักษ์ธรรมชาติ รูปแบบกิจกรรม : จัดค่ายบูรณาการสำหรับ เยาวชน โดยใช้บุคลาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร และกรมอุทยานฯ


ดาวน์โหลด ppt คณะอักษร ศาสตร์ www.arts.su.ac.th, www.facebook.com/arts.su มหาวิทยาลัย ศิลปากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google