งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักการตลาด 1 การจัดจำหน่าย  ความหมายและความสำคัญของการจัดจำหน่าย  โครงสร้างของช่องทางการจัดจำหน่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักการตลาด 1 การจัดจำหน่าย  ความหมายและความสำคัญของการจัดจำหน่าย  โครงสร้างของช่องทางการจัดจำหน่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักการตลาด 1 การจัดจำหน่าย  ความหมายและความสำคัญของการจัดจำหน่าย  โครงสร้างของช่องทางการจัดจำหน่าย  การกระจายตัวสินค้า  การค้าส่งและการค้าปลีก เรียบเรียงเนื้อหารองศาสตราจารย์ ดร.รวิพร คูเจริญไพศาล จัดทำสไลด์อาจารย์เอก บุญเจือ

2 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 การจัดจำหน่าย (Place หรือ Distribution)  ช่องทางการจัดจำหน่าย (Channels of Distribution)  กลุ่มบุคคลหรือองค์กร ซึ่งดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิด การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต ไปยังผู้บริโภค หรือ ผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม โดยเน้นที่กิจกรรมการเจรจาซื้อ-ขาย เป็นหลัก  การกระจายตัวสินค้า (Physical Distribution)  กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายตัวสินค้าจาก ผู้ผลิต ไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม

3 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ความสำคัญของการใช้คนกลางในการจัดจำหน่าย  กิจกรรมการจัดจำหน่าย ต้องใช้เงินลงทุนมาก และต้องการ บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  คนกลางเป็นผู้ใกล้ชิดกับลูกค้า เข้าใจพฤติกรรมการซื้อและ การตัดสินใจของลูกค้าเป้าหมายได้ดี  คนกลางมีความสามารถในการปรับประเภท รูปแบบ ปริมาณ และขนาดบรรจุ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ดี  คนกลางช่วยให้เข้าถึงตลาดเป้าหมายได้ทั่วถึง

4 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 โครงสร้างของช่องทางการจัดจำหน่าย  ระดับของช่องทางการจัดจำหน่าย ช่องทาง 0 ระดับ ช่องทาง 2 ระดับ ผู้ค้าส่ง ช่องทาง 1 ระดับ ผู้ค้าปลีก ผู้ผลิตผู้บริโภค

5 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 โครงสร้างของช่องทางการจัดจำหน่าย  จำนวนคนกลางในช่องทางการจัดจำหน่าย  การจัดจำหน่ายอย่างทั่วถึง (Intensive Distribution)  การจัดจำหน่ายโดยใช้คนกลางเพียงรายเดียว (Exclusive Distribution)  การจัดจำหน่ายโดยใช้คนกลางแบบเลือกสรร (Selective Distribution)

6 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 โครงสร้างของช่องทางการจัดจำหน่าย  องค์กรของระบบการจัดจำหน่าย  ระบบการจัดจำหน่ายแบบดั้งเดิม (Conventional Marketing System)  ระบบการจัดจำหน่ายในแนวดิ่ง (Vertical Marketing System) การใช้ระบบสาขา (Corporate VMS) การใช้สัญญาผูกพัน (Contractual VMS) การใช้อำนาจการจัดการที่เหนือกว่า (Administered VMS)

7 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7 การกระจายตัวสินค้า (Physical Distribution)  พิจารณากิจกรรมต่อไปนี้ให้มีความสอดคล้องกัน ณ ระดับ บริการที่ลูกค้าพึงพอใจ และมีต้นทุนโดยรวมต่ำที่สุด  การขนส่ง (Transportation)  กระบวนการรับคำสั่งซื้อ (Order Processing)  การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory)  การจัดการคลังสินค้า (Warehousing)

8 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8 1. การขนส่ง  วิธีการขนส่ง  รถบรรทุก รถยนต์  รถไฟ  ทางอากาศ (เครื่องบิน)  ทางน้ำ (เรือ, แพ)  ท่อ

9 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9 2. กระบวนการรับคำสั่งซื้อ  ตรวจสอบสินค้าคงคลัง  วางแผนการจัดส่งอย่างถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่ตกลงกับลูกค้า  ประสานงานในด้านข้อมูลการสั่งซื้อ และการเคลื่อนย้ายตัว สินค้าให้สอดคล้องกัน

10 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 3. การจัดการสินค้าคงคลัง  พยากรณ์การขาย  กำหนดนโยบายสินค้าคงคลัง (ปริมาณที่จัดเก็บ)  พิจารณาค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้า และค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ

11 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 4. การจัดการคลังสินค้า  การเลือกทำเลที่ตั้ง  การตัดสินใจเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของคลังสินค้า  สร้างคลังสินค้าเอง (Own Warehouse)  เช่าคลังสินค้าสาธารณะ (Public Warehouse)  อาจมีชื่อเรียกอื่น ๆ เช่น Stockist, Depot, Distribution Center (DC), Sales District Office (SDO)

12 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 การจัดการลอจิสติกส์ (Logistics Management)  การจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการในระดับที่ ลูกค้าต้องการ ด้วยต้นทุนรวมทั้งระบบต่ำที่สุด SupplierCompanyCustomers Physical Supply Physical Distribution Inbound flow of raw materials and parts Outbound flow of finished products

13 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 ProducerWholesalerRetailerConsumer การค้าส่ง (Wholesaling)  พ่อค้าส่ง (Wholesaler) เป็นคนกลางที่ทำหน้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่พ่อค้าที่ นำไปขายต่อ ผู้ผลิตสินค้าหรือบริการอื่น หน่วยงานของ รัฐบาลและองค์กรต่าง ๆ ที่เป็นผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม ซึ่งไม่รวมถึงการจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคคนสุดท้าย

14 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14 ประเภทของการค้าส่ง พ่อค้าส่งที่มีกรรมสิทธิ์ ในตัวสินค้า (Merchant Wholesaler) คนกลางประเภทตัวแทน (Agent Middleman) สำนักงานขาย หรือสาขาของผู้ผลิต (Sales Branches and Offices)

15 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 1. พ่อค้าส่งที่มีกรรมสิทธิ์ในตัวสินค้า  พ่อค้าส่งที่ให้บริการเต็มที่ (Full Service Wholesaler)  พ่อค้าส่งสินค้าทั่วไป (General Merchandise Wholesaler)  พ่อค้าส่งเฉพาะสายผลิตภัณฑ์ (Single Line Wholesaler)  พ่อค้าส่งสินค้าฉพาะอย่าง (Specialty Wholesaler)

16 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16 1. พ่อค้าส่งที่มีกรรมสิทธิ์ในตัวสินค้า  พ่อค้าส่งที่ให้บริการจำกัด (Limited Service Wholesaler)  พ่อค้าส่งที่ขายเป็นเงินสดและให้ลูกค้าขนสินค้ากลับเอง (Cash and Carry Wholesaler)  พ่อค้าส่งทางไปรษณีย์ (Mail Order Wholesaler)  พ่อค้าส่งโดยรถบรรทุก (Truck Wholesaler)  พ่อค้าส่งประเภท Rack Jobber  สหกรณ์ผู้ผลิต (Producers’ Cooperatives)

17 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 2. คนกลางประเภทตัวแทน  ตัวแทนขาย (Selling Agent)  ตัวแทนของผู้ผลิต (Manufacturers’ Agent)  นายหน้า (Broker)  พ่อค้าที่รับค่านายหน้า (Commission Merchant)  บริษัทประมูล (Auction Company)

18 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 3. สำนักงานขายหรือสาขาของผู้ผลิต  ผู้ผลิตเป็นผู้ดำเนินการเปิดสาขาหรือสำนักงานขาย  บางแห่งอาจมีสินค้าไว้เพื่อขายส่ง  บางแห่งอาจใช้เป็น Showroom เพื่อแสดงตัวอย่างสินค้า

19 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 ProducerWholesalerRetailerConsumer การค้าปลีก (Retailing)  พ่อค้าปลีก (Retailer) เป็นคนกลางที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากพ่อค้าส่ง หรือจากผู้ผลิต มาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคคนสุดท้าย เพื่อการใช้ส่วนตัว ของผู้บริโภค รวมถึงการซื้อเพื่อเป็นของฝาก แต่ไม่ใช่ การซื้อเพื่อธุรกิจ

20 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 ประเภทของการค้าปลีก การค้าปลีกแบบมีร้านค้า (Store Retailing) แบ่งประเภทย่อยตามเกณฑ์ต่าง ๆ การค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้า (Non-store Retailing)

21 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 1. การค้าปลีกแบบมีร้านค้า  แบ่งตามเกณฑ์ระดับการบริการ  ร้านค้าปลีกที่ลูกค้าบริการตัวเอง (Self Service Retailer)  ร้านค้าปลีกที่ให้บริการจำกัด (Limited Service Retailer)  ร้านค้าปลีกที่ให้บริการเต็มที่ (Full Service Retailer)

22 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 1. การค้าปลีกแบบมีร้านค้า  แบ่งตามเกณฑ์สายผลิตภัณฑ์ที่มี  ร้านเฉพาะด้าน (Specialty Store)  ร้านสรรพสินค้า (Department Store)  ร้านสรรพาหาร หรือ ซูเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket)  ร้านขนาดใหญ่ หรือ ซูเปอร์สโตร์ (Superstore) อาจมีชื่อเรียกอื่น เช่น Discount Store, Hypermarket  ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store)  ธุรกิจบริการ (Service Business)

23 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23 1. การค้าปลีกแบบมีร้านค้า  แบ่งตามเกณฑ์ราคาเชิงเปรียบเทียบ  ร้านค้าส่วนลด (Discount Store)  ร้านค้าปลีกที่ขายราคาต่ำกว่าปกติ (Off-price Retailer) ร้านค้าปลีกของโรงงานผู้ผลิต (Factory Outlet)

24 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24 1. การค้าปลีกแบบมีร้านค้า  แบ่งตามเกณฑ์องค์กรการค้าปลีก  ร้านค้าปลีกอิสระ (Independent Store)  ร้านค้าปลีกแบบลูกโซ่ (Chain Store)  ร้านสหกรณ์ผู้บริโภค (Consumer Cooperative)  ร้านค้าปลีกภายใต้ระบบแฟรนไชส์ (Franchise System)

25 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25 1. การค้าปลีกแบบมีร้านค้า  แบ่งตามเกณฑ์การกระจุกตัวของร้านค้าในพื้นที่  ย่านธุรกิจใจกลางเมือง (Central Business District)  ศูนย์การค้า (Shopping Mall หรือ Shopping Center)

26 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26 2. การค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้า  การตลาดทางตรง (Direct Marketing)  จดหมายส่งตรง (Direct Mail)  การตลาดทางโทรศัพท์ (Telemarketing)  การตลาดทางโทรทัศน์ (Television Marketing)  การตลาดทางอินเตอร์เน็ต (Internet Marketing)  การขายตรง (Direct Selling)  การขายโดยใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ (Automatic Vending Machine)

27 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักการตลาด 27 การจัดจำหน่าย  ความหมายและความสำคัญของการจัดจำหน่าย  โครงสร้างของช่องทางการจัดจำหน่าย  การกระจายตัวสินค้า  การค้าส่งและการค้าปลีก เรียบเรียงเนื้อหารองศาสตราจารย์ ดร.รวิพร คูเจริญไพศาล จัดทำสไลด์อาจารย์เอก บุญเจือ


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักการตลาด 1 การจัดจำหน่าย  ความหมายและความสำคัญของการจัดจำหน่าย  โครงสร้างของช่องทางการจัดจำหน่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google