งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา มารยาทและการสมาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา มารยาทและการสมาคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา มารยาทและการสมาคม
สื่อโปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา วิชา มารยาทและการสมาคม ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

2

3 2201-1019 มารยาทและการสมาคม 2 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง
มารยาทและการสมาคม 2 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการสมาคม ปฏิบัติตนและแสดงออกถึงมารยาทที่ดีในสังคม สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม มาตรฐานรายวิชา บอกความหมายและความสำคัญของการสมาคม คำอธิบายรายวิชา ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการสมาคม การสนทนา การแต่งกาย มารยาท ที่ดีในการสมาคม มารยาทการติดต่อสื่อสารในงานอาชีพ มารยาทในการรับประทานอาหาร มารยาทในงานเลี้ยงรับรอง การปรับปรุงตนเอง และการวางตนให้เหมาะสมในโอกาสต่างๆ

4 รายการบทเรียน บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของมารยาทและการสมาคม
บทที่ 2 มารยาทในการสนทนา บทที่ 3 ความหมายและความสำคัญของมารยาทในการแต่งกาย บทที่ 4 มารยาทในการเข้าร่วมงานสังคม

5 รายการบทเรียน บทที่ 5 มารยาทในการติดต่อในวงการธุรกิจและงานอาชีพ
บทที่ 6 มารยาทในการรับประทานอาหาร บทที่ 7 มารยาทในงานเลี้ยงรับรอง บทที่ 8 การปรับปรุงตนเอง บทที่ 9 การวางตนให้เหมาะสมในโอกาสต่าง ๆ


ดาวน์โหลด ppt วิชา มารยาทและการสมาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google