งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

( ร่าง ) ประกาศกระทรวง สาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทาง ควบคุมกำกับ ติดตาม และรายงานผล การบริหารจัดการ ยาและเวชภัณฑ์ที่ มิใช่ยา 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "( ร่าง ) ประกาศกระทรวง สาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทาง ควบคุมกำกับ ติดตาม และรายงานผล การบริหารจัดการ ยาและเวชภัณฑ์ที่ มิใช่ยา 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ( ร่าง ) ประกาศกระทรวง สาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทาง ควบคุมกำกับ ติดตาม และรายงานผล การบริหารจัดการ ยาและเวชภัณฑ์ที่ มิใช่ยา 7

2 กิจกรรมระดับอำเภอ ตาม ประกาศ หมายเลข 7 1. รายงานรับ / จ่าย / คงเหลือ 2. มูลค่าซื้อสูงสุด 50 อันดับ 5. รายงานยาเสพติด / วัตถุออกฤทธิ์ 3. รายงานการซื้อ 13 หัวข้อ 4. รายงานตรวจสอบ พัสดุประจำปี หัวห น้า ผอ. รพ. หัวห น้า ผอ. รพ. หัวห น้า ผอ. รพ. หัวห น้า ผอ. รพ. หัวห น้า ผอ. รพ. DMSIC อย. สส จ. DMSIC คือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ด้านเวชภัณฑ์

3

4

5

6 รายงานไตรมาส วัสดุ การแพทย์ ปี 57 ลำป าง

7 รายงานไตรมาส วัสดุ ชันสูตร ปี 57 ลำป าง

8 ประเภท เวชภัณฑ์ ตามข้อกำหนดของกรม สนับสนุนบริการสุขภาพ 17

9 1. ยา 2. วัสดุ การแพทย์ 3. วัสดุทัน ตกรรม 4. วัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ 5. วัสดุ เอ็กซเรย์ 6. วัสดุ เภสัชกรรม เวชภัณฑ์มี 6 ประเภท

10 การรายงาน ข้อมูล ให้งานบัญชี 18

11

12 1. ยา 2. วัสดุ การแพทย์ 3. วัสดุทัน ตกรรม 4. วัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ 5. วัสดุ เอ็กซเรย์ 6. วัสดุ เภสัชกรรม เวชภัณฑ์มี 6 ประเภท เวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยา เลี่ยงการใช้ คำนี้ ใน การแยก ประเภท เพื่อลด ความสับสน


ดาวน์โหลด ppt ( ร่าง ) ประกาศกระทรวง สาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทาง ควบคุมกำกับ ติดตาม และรายงานผล การบริหารจัดการ ยาและเวชภัณฑ์ที่ มิใช่ยา 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google