งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Family Care Team (FCT) ทีมหมอครอบครัว ประชาชน “ อุ่นใจ ” มีญาติทั่วไทย เป็นทีมหมอ ครอบครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Family Care Team (FCT) ทีมหมอครอบครัว ประชาชน “ อุ่นใจ ” มีญาติทั่วไทย เป็นทีมหมอ ครอบครัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Family Care Team (FCT) ทีมหมอครอบครัว ประชาชน “ อุ่นใจ ” มีญาติทั่วไทย เป็นทีมหมอ ครอบครัว

2 นโยบายของขวัญปีใหม่กระทรวง สาธารณสุข ปี 2558 พัฒนาบริการปฐมภูมิ - พัฒนา ” ทีมหมอประจำบ้าน (Family care term)” ดูแลประชากร ทุกครัวเรือน แบ่ง หมู่บ้านให้บุคลากร รพ. สต. และ รพช. แต่ละ คนดูแลให้คำปรึกษา ดูแลถึงบ้านและประสาน การส่งต่อ โดยมีแพทย์ รพช. เป็นที่ปรึกษา ( ครอบคลุมทุกพื้นที่ )

3 นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หนองบัวลำภู ปี ๒๕๕๘  ด้านคุณภาพ - อำเภอผ่านการรับรอง PCA เพิ่มขึ้นอย่าง น้อย ๑ อำเภอ และทุกอำเภอผ่านการประเมิน คปสอ. ติดดาวระดับ ๕ ดาว  ด้านการบริการ - มีแพทย์ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบปฐม ภูมิใน รพ. สต. ขนาดใหญ่และ เครือข่าย รพ. สต. อย่างต่อเนื่อง

4 ทีมหมอครอบครัว คือใคร ทีมหมอครอบครัว : คือ ทีมสหสาขาวิชาชีพด้านการแพทย์ และสาธารณสุข รวมถึง อสม. อปท. ชุมชน ภาคประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแล สุขภาพของประชาชน

5

6

7

8 การบูรณาการร่วมกับคปสอ./รพ.สต.ติดดาว

9 คปสอ.ติดดาว 1. กระบวนการ DHS 2. ODOP 3. ผลงาน ผ่าน เกณฑ์ KPI สำคัญ ของ กระทรวง ฯ / เขต 4. รพ. สต. ผ่าน เกณฑ์ 5 ดาว 1. เลือก ประเด็น ร่วมกัน 2. ใช้ เครือข่าย อำเภอ – ตำบล - ชุมชน - ท้องถิ่น 3. มีผลการ พัฒนา ชัดเจน 5. นวัตกรร ม, งานวิจัย หรือ R2R เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 90% ขึ้นไป = 5 ดาว คะแนน 80-89% = 4 ดาว คะแนน 70-79% = 3 ดาว 6. อำเภอ ควบคุม โรค เข้มแข็ง DHS-PCA : พัฒนาระบบสนับสนุน DHS-PCA : พัฒนาระบบสนับสนุน

10 - เกณฑ์ 3 ดี,Health work place, 5 ส - เกณฑ์ผลลัพธ์ตาม KPI ที่สำคัญ รพสต.ติดดาว - เกณฑ์ PCA ( หมวด 3,6) - การป้องกัน ควบคุมการติดเชื้อ - งานเภสัช กรรม - งานชันสูตร - งานข้อมูล ข่าวสาร เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 90% ขึ้นไป = 5 ดาว คะแนน 80-89% = 4 ดาว คะแนน 70-79% = 3 ดาว FCT กลุ่มเป้าหมาย : 1. ผู้พิการ 2. ผู้สูงอายุติดเตียง 3.Palliative care - พัฒนา Competency ของ FCT - ประเมินบทบาท เครือข่ายชุมชน (PCA3) - ประเมินระบบบริการ (PCA6)

11 นส ค. NP รพ. สต. อสม./ จิตอาสา /Care giver แพ ทย์ NP/RN รพช./ รพท./+ ทีมสห วิชาชีพเส้นทางการเชื่อมโยงระบบให้คำปรึกษา/ส่งต่อ

12 Key word จาก รมต.(22 ธ.ค.57) 1. เชื่อมโยงบริการ จากชุมชน รพ. แม่ข่าย 2. จัดการเป็นระบบ ( ระบบสนับสนุน จาก คปสอ.-DHS) 3. ครบทุกมิติ ( ส่งเสริม - ป้องกัน - รักษา - ฟื้นฟู / องค์รวม / ต่อเนื่อง ) 4. เข็มมุ่ง ปี 58 ( ผู้พิการ - ผู้สูงอายุ - Palliative Care)


ดาวน์โหลด ppt Family Care Team (FCT) ทีมหมอครอบครัว ประชาชน “ อุ่นใจ ” มีญาติทั่วไทย เป็นทีมหมอ ครอบครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google