งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชาชน “อุ่นใจ” มีญาติทั่วไทย เป็นทีมหมอครอบครัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชาชน “อุ่นใจ” มีญาติทั่วไทย เป็นทีมหมอครอบครัว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชาชน “อุ่นใจ” มีญาติทั่วไทย เป็นทีมหมอครอบครัว
Family Care Team (FCT) ทีมหมอครอบครัว ประชาชน “อุ่นใจ” มีญาติทั่วไทย เป็นทีมหมอครอบครัว

2 นโยบายของขวัญปีใหม่กระทรวงสาธารณสุข ปี 2558
พัฒนาบริการปฐมภูมิ - พัฒนา”ทีมหมอประจำบ้าน (Family care term)” ดูแลประชากร ทุกครัวเรือน แบ่งหมู่บ้านให้บุคลากร รพ.สต. และ รพช. แต่ละคนดูแลให้คำปรึกษา ดูแลถึงบ้านและประสานการส่งต่อ โดยมีแพทย์ รพช. เป็นที่ปรึกษา (ครอบคลุมทุกพื้นที่)

3 นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ปี ๒๕๕๘
ด้านคุณภาพ - อำเภอผ่านการรับรอง PCA เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๑ อำเภอ และทุกอำเภอผ่านการประเมิน คปสอ.ติดดาวระดับ ๕ ดาว ด้านการบริการ - มีแพทย์ออกปฏิบัติงานพัฒนาระบบปฐมภูมิใน รพ.สต.ขนาดใหญ่และ เครือข่าย รพ.สต.อย่างต่อเนื่อง

4 ทีมหมอครอบครัว คือใคร
ทีมหมอครอบครัว : คือ ทีมสหสาขาวิชาชีพด้านการแพทย์และ สาธารณสุข รวมถึง อสม. อปท. ชุมชน ภาค ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแล สุขภาพของประชาชน

5

6

7

8 การบูรณาการร่วมกับ คปสอ./รพ.สต.ติดดาว

9 คปสอ.ติดดาว 1.กระบวนการ DHS 2. ODOP
DHS-PCA : พัฒนาระบบสนับสนุน DHS-PCA : พัฒนาระบบสนับสนุน คปสอ.ติดดาว 1.กระบวนการ DHS 2. ODOP 3.ผลงาน ผ่าน เกณฑ์ KPI สำคัญของ กระทรวง ฯ/เขต 4.รพ. สต.ผ่าน เกณฑ์ 5 ดาว 5. นวัตกรรม , งานวิจัย หรือ R2R 6.อำเภอ ควบคุม โรค เข้มแข็ง 1.การทำงานร่วมกัน การทำงานจนเกิดคุณค่า 3.การแบ่งปันทรัพยากร 4.บริการสุขภาพตามบริบท การมีส่วนร่วมของเครือข่ายและ ชุมชน 6.สนับสนุนแพทย์ที่ปรึกษา และทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมพัฒนา รพ.สต.ตามแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว + การพัฒนาและจัดการให้มี FCT*** 1.เลือก ประเด็น ร่วมกัน ใช้ เครือข่าย อำเภอ– ตำบล- ชุมชน- ท้องถิ่น 3.มีผลการ พัฒนา ชัดเจน เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 90%ขึ้นไป = 5 ดาว คะแนน 80-89% = 4 ดาว คะแนน 70-79% = 3 ดาว

10 รพสต.ติดดาว -เกณฑ์ 3 ดี,Health work place, 5ส -งานเภสัชกรรม
FCT -เกณฑ์ PCA (หมวด 3,6) -งานชันสูตร กลุ่มเป้าหมาย : 1.ผู้พิการ 2.ผู้สูงอายุติดเตียง 3.Palliative care -การป้องกันควบคุมการติดเชื้อ -งานข้อมูลข่าวสาร -เกณฑ์ผลลัพธ์ตาม KPI ที่สำคัญ -พัฒนา Competency ของ FCT -ประเมินบทบาทเครือข่ายชุมชน(PCA3) -ประเมินระบบบริการ(PCA6) เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 90%ขึ้นไป = 5 ดาว คะแนน 80-89% = 4 ดาว คะแนน 70-79% = 3 ดาว

11 นสค. แพทย์ NP รพ.สต. เส้นทางการเชื่อมโยงระบบให้คำปรึกษา/ส่งต่อ
อสม./จิตอาสา/Care giver แพทย์ NP/RN รพช./รพท./+ทีมสหวิชาชีพ

12 Key word จาก รมต.(22 ธ.ค.57) 1. เชื่อมโยงบริการ จากชุมชน รพ.แม่ข่าย 2. จัดการเป็นระบบ (ระบบสนับสนุนจาก คปสอ.-DHS) 3. ครบทุกมิติ (ส่งเสริม-ป้องกัน-รักษา-ฟื้นฟู/องค์รวม/ต่อเนื่อง) 4. เข็มมุ่ง ปี 58 (ผู้พิการ-ผู้สูงอายุ-Palliative Care)


ดาวน์โหลด ppt ประชาชน “อุ่นใจ” มีญาติทั่วไทย เป็นทีมหมอครอบครัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google