งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาตนเอง. ถาม.... การพัฒนาตนเองคืออะไร (Self Development) คือ การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และ แก้ไข เกี่ยวกับ ตนเอง เพื่อนำ ไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น นั่น เอง.....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาตนเอง. ถาม.... การพัฒนาตนเองคืออะไร (Self Development) คือ การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และ แก้ไข เกี่ยวกับ ตนเอง เพื่อนำ ไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น นั่น เอง....."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาตนเอง

2 ถาม.... การพัฒนาตนเองคืออะไร (Self Development) คือ การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และ แก้ไข เกี่ยวกับ ตนเอง เพื่อนำ ไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น นั่น เอง..... นั่นหมายถึง.... การมี คุณภาพชีวิตที่ดี และประสบความสำเร็จใน หน้าที่การงาน

3 จำ เป็นยังไง ? ที่บุคคลต้อง มีการพัฒนาตนเอง  มนุษย์ทุกคน เรียนรู้และ ฝึกฝน พัฒนาตนเองได้  มนุษย์ทุกคนมีอิสระทาง ความคิด  มนุษย์ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต  ตนเป็นที่พึงแห่งตน ตัดสินใจ ได้อย่างชาญฉลาด  ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ  ไม่มีสิ่งใดที่ปรับปรุงแก้ไข ไม่ได้

4 ปรัชญาและอุดมการณ์ในการ พัฒนาตนเอง ปรัชญา (Philosophy) คืออะไร ? พจนานุกรมได้นิยามคำ ว่า ปรัชญา หมายถึงวิชาที่ว่า ด้วยความรู้ และความจริง อุดมการณ์ (Ideology) คือ ลักษณะที่ ผสมผสานกันระหว่างความเชื่อเจต คติและแนวความคิด หลักซึ่งจะมีอิทธิพลกำหนด ความคิดของบุคคลที่อยู่ใน กลุ่ม หรือสังคมเดียวกัน เช่น พรรค การเมือง

5 ดังนั้น.... ปรัชญาและ อุดมการณ์ในการพัฒนาตน จึงหมายถึงหลักการที่บุคคล ยึดถือ สำหรับพัฒนาตน นั่นเอง..... เราจะสร้างปรัชญาและ อุดมการณ์ในการพัฒนาตน ได้อย่างไร ?

6 ตอบคำ ถาม เหล่านี้เสียก่อน ชีวิตที่มีความสมบูรณ์ของ เรานั้นควรมีลักษณะอย่างไร ?( ชีวิตส่วนตัว / ครอบครัว / การงาน / สังคม ) เราอยากจะปรับปรุงชีวิต และความเป็นอยู่ในวันนี้ พรุ่งนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานที่ผ่าน ไปหรือไม่

7 เราควรทำ อย่างไร เพื่อเพิ่ม คุณค่าให้กับตัวเองดี ( จะรอให้ เป็นไปตามโชคชะตาฟ้าลิขิต หรือ แสวงหาด้วยตัวเอง ) เรารู้สึกภูมิใจในตนเอง หรือไม่ที่ได้พยายามปรับปรุง ตนเองไม่ว่าผลของมันจะเป็น เช่นไร เราสามารถประเมินผลและ ตรวจสอบผลการพัฒนาตนเอง ได้หรือไม่เพื่อนำ ผลที่ได้ไปหา วิธีที่ดี และเหมาะสม เพื่อ พัฒนาตนเองต่อไป

8 การพัฒนาตนเองทางด้านการ เรียนรู้ 1. ตรวจสอบเจตนารมณ์ของตนเอง ที่มีต่อการเรียนรู้ว่า ลบหรือ บวก 2. ถ้าลบ ต้องรีบเปลี่ยนแปลง โดยเร็ว 3. เปิดใจยอมรับแนวคิดใหม่ๆ 4. วิเคราะห์หาจุดอ่อนเกี่ยวกับ การศึกษาหาความรู้ ☺ การอ่านหรือการเขียน ☺ คณิตศาสตร์ ☺ การเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ☺ การวางแผน

9 แนวทางการพัฒนาทักษะ พื้นฐาน แนวทางการพัฒนาทักษะ พื้นฐาน ที่ถือว่าจำเป็น ต่อการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน 1. ทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับ อาชีพที่เราทำอยู่ 2. ทักษะพื้นฐานในด้าน ความคิด 3. บุคลิกภาพส่วนบุคคล 4. ทักษะเกี่ยวกับด้านคน 5. ทักษะเกี่ยวกับธุรกิจ

10 ทักษะพื้นฐานในด้านความคิด   ทักษะในการแก้ปัญหา   ทักษะในการคิดอย่างเป็น ระบบ   สามารถคาดการณ์ถึง ผลลัพธ์สุดท้ายได้   ความรู้ความสามารถในการ เลือกแนวทางปฏิบัติ

11 ทักษะในเรื่องคน ทักษะสังคม   ความรู้ในเรื่องเครือข่ายการสื่อสาร   ความสามารถในการรับมือกับความ ขัดแย้ง   มนุษยสัมพันธ์ที่ดี   มีความเป็นผู้นำสูง   สามารถนำการเปลี่ยนแปลง และ สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง   ยอมรับในความหลากหลายของ แนวความคิด และเข้าแทรกแซงยาม จำเป็น   เป็นต้นแบบในเรื่องของจริยธรรม   ตั้งเป้าหมายได้ และมีการลงมือกระทำ ให้เป็นรูปธรรมสำเร็จได้   มีความรู้ในเรื่องกลุ่มสัมพันธ์   มีวิสัยทัศน์กว้างขวาง

12   การสัมมนา (Seminar)   การประชุมต่างๆ (Conference)   การเข้าชั้นเรียน ฟังบรรยาย (Lecture)   การเรียนรู้ผ่านสื่อสำเร็จรูป   การเข้าทดสอบความรู้เพื่อให้ได้ ประกาศนียบัตร   การเรียนรู้ผ่านสื่อทางไกล   การเรียนรู้จากผู้รู้ รูปแบบต่างๆ ของการแสวงหาความรู้


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาตนเอง. ถาม.... การพัฒนาตนเองคืออะไร (Self Development) คือ การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และ แก้ไข เกี่ยวกับ ตนเอง เพื่อนำ ไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น นั่น เอง.....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google