งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทปฏิบัติการที่ 16 ระบบการหายใจ (Respiratory System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทปฏิบัติการที่ 16 ระบบการหายใจ (Respiratory System)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทปฏิบัติการที่ 16 ระบบการหายใจ (Respiratory System)

2 ระบบการหายใจของแมลงส่วนใหญ่เป็นระบบ ท่ออากาศ ประกอบด้วยรูหายใจ (spiracle) อยู่ ทางด้านข้างของลำตัว จากรูหายใจจะมีท่อ อากาศ (trachea) ส่งไปเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนต่าง ๆ แมลงบางชนิดซึ่งไม่มีรูหายใจ อากาศเข้าสู่ ลำตัวโดยซึมผ่านผนังลำตัว เช่น หนอนของ แมลงเบียน ตัวอ่อนแมลงในน้ำ เช่น ( แมลง ชีปะขาว แมลงปอ )

3 การเรียงตัวของท่ออากาศประกอบด้วย ท่ออากาศด้านข้าง (lateral tracheal trunk) มี 1 คู่ทอด ตามยาวลำตัวด้านข้างทั้ง 2 ข้าง ท่ออากาศด้านสันหลัง (dorsal tracheal trunk) มี 1 คู่ ทอดตามยาวลำตัวด้านสันหลังขนานกับท่อ โลหิต ท่ออากาศด้านล่าง (ventral tracheal trunk) มี 1 คู่ ทอด ตามยาวลำตัวด้านล่างขนานกับสายประสาท ท่ออากาศตามขวาง (tranverse connective) เชื่อม ระหว่างท่ออากาศด้านข้าง ด้านสันหลัง และ ด้านล่าง

4 tracheal trunk เส้นสีแดงแสดงทางเดินของทราเคี่ยว * spiracles จุดกลมๆตามเส้นขนานของทราเคี่ยว *

5 อวัยวะที่ช่วยในการหายใจในแมลง

6 สาขาของท่ออากาศมีแยกออกไปตามอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายประกอบด้วย ดอร์ซอล บรานช์ (dorsal branch) แตกตามสาขาไป ทางสันหลัง ส่งอากาศไปเลี้ยงหัวใจ กล้ามเนื้อ สันหลัง เวนทรอล บรานช์ (ventral branch) แตกสาขาไปทาง ด้านล่างของลำตัวเลี้ยงกล้ามเนื้อด้านล่างและ สายประสาท วิซเซอร์รอล บรานช์ (visceral branch) แตดสาขาไป ตรงกลาง เลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆ ของทางเดิน อาหารและระบบสืบพันธุ์

7 อวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจ แมลงบินเร็ว เช่น ผึ้ง แมลงวัน และแมลงบาง ชนิด เช่น ตั๊กแตน มีถุงอากาศช่วยเก็บอากาศ ไว้หายใจ ในตั๊กแตนถุงอากาศติดกับท่ออากาศ ด้านข้าง แมลงในน้ำ เช่น ตัวเต็มวัยมวนวน มวน กรรเชียง และด้วงดิ่ง เมื่อขึ้นมาที่ผิวน้ำจะดึง เอาฟองอากาศติดไว้ที่ปลายส่วนท้องใต้ปีก หรือตามปล้องหนวดเพื่อใช้ในการหายใจใต้น้ำ

8  ระบบหายใจของแมลงส่วนใหญ่มีรูหายใจ 10 คู่ อยู่ที่ส่วนอก 2 คู่ ที่ด้านข้างของอกปล้องกลาง และปล้องสุดท้าย และอยู่ที่ส่วนท้อง 8 คู่ ที่ ด้านข้างปล้องที่ 1- 8 ในแมลงบางชนิดรูหายใจ บางคู่ไม่ทำงานหรือไม่เจริญตามปกติ ตัวอย่างเช่น  หนอนแมลงช้าง หนอนด้วงบางชนิด และ หนอนผีเสื้อ รูหายใจที่ส่วนท้องทำงานหมดทุก คู่  หนอนแมลงวันบางชนิด มีรูหายใจที่อกปล้อง กลางและปล้องสุดท้ายเท่านั้นที่ทำงาน  ดักแด้ยุง มีรูหายใจที่อกปล้องแรกเท่านั้นที่ ทำงาน  ลูกน้ำยุง มีรูหายใจที่อกปล้องสุดท้ายเท่านั้นที่ ทำงาน

9 รูหายใจของแมลง ชนิดต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt บทปฏิบัติการที่ 16 ระบบการหายใจ (Respiratory System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google