งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 นางสาวอัญชุลี พันธ์เครือบุตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 นางสาวอัญชุลี พันธ์เครือบุตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 นางสาวอัญชุลี พันธ์เครือบุตร

2 การบริหารสถานศึกษา มีความสำคัญต่อ กระบวนการทำงานโดยกลุ่มบุคคลหลายฝ่าย เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ควรมีการพัฒนาบุคลากร ทางการศึกษา หรือพัฒนาผู้รับบริการทางการศึกษาให้ เป็นผู้ที่มีคุณภาพตามสังคมต้องการ นับเป็นภารกิจที่ สำคัญยิ่งของ ผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะต้องทำให้ สถานศึกษา อยู่อย่างมั่นคง โดยกำหนดแผนงาน วิธีการ ตลอดจนขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานไว้อย่างมีระบบ ใช้งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรจาก รัฐบาลอย่างประหยัด ใช้ทรัพยากรทางการบริหารให้ คุ้มค่าที่สุด ซึ่งความสำเร็จ หรือความล้มเหลวในการบริหาร สถานศึกษา ขึ้นอยู่กับ สมรรถภาพในการบริหารงานของ ผู้บริหาร สถานศึกษา ปัญหาการวิจัย

3 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 วัตถุประส งค์

4 แบบสอบถาม 6 ด้าน คือ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักสำนึกรับผิดชอบ ด้านหลักความคุ้มค่า เครื่องมือที่ใช้ในการ เก็บรวบรวมข้อมูล

5 ประเด็นตามหลักธรรมภิบาลค่าเฉลี่ ย เกณฑ์ 1. หลักนิติธรรม 4.35 มากที่สุด 2. หลักคุณธรรม 4.52 มากที่สุด 3. หลักความโปร่งใส 3.68 มาก 4. หลักการมีส่วนร่วม 3.96 มาก 5. หลักสำนึกรับผิดชอบ 3.92 มาก 6. หลักความคุ้มค่า 3.97 มาก

6 คุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ สถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 พบว่ามีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ มากที่สุดและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ซึ่งผลการประเมินใน ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.03 มีการประเมิน การปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิ บาล 6 ด้าน มีผลการปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด ด้านหลักคุณธรรม รองลงมา ด้านหลักนิติธรรม และ มีผลการ ปฏิบัติงานในระดับมากด้านหลักความ คุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วม หลักสำนึก รับผิดชอบ และ หลักความโปร่งใส ผลการสำรวจ

7 อภิปรายผล การมีส่วนร่วมในการบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการสถานศึกษา สอดคล้องกับ ยุทธนา ชุดทองม้วน พบว่า รูปแบบการบริหารงานทุกด้านมีความเหมาะสม และเป็นไปได้ในการดำเนินงานทุกรายการหากมี การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จะทำให้เกิดผลการ พัฒนาที่ชัดเจน ทั้งระบบการบริหารงานของ ผู้บริหารสถานศึกษา การปฏิบัติงานของครู บุคลากรทางการศึกษา และจะส่งผลให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น

8 ข้อเสนอแะ สถานศึกษาควรดำเนินการ บริหารงาน โดยพัฒนาการใช้ หลักธรรมาภิบาล ทั้ง 6 ด้าน อย่าง ต่อเนื่องตลอดไป เพื่อให้เกิด ความสมบูรณ์และเกิดประสิทธิภาพในการ บริหารงาน ใน สถานศึกษาอย่างแท้จริง

9 ศึกษาปัจจัย ที่ส่งผลต่อการพัฒนา การมี ส่วนร่วมในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของคณะกรรมการสถานศึกษา และนำมาวางแผน ในการปฏิบัติงานในปีการศึกษาต่อไป การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 นางสาวอัญชุลี พันธ์เครือบุตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google