งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหาร การเปลี่ยนแปลงและศักยภาพการ ทำงาน ของพนักงานบริษัทเพียวฟู้ดส์ จำกัด นางรัชนี กิจฉวี วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหาร การเปลี่ยนแปลงและศักยภาพการ ทำงาน ของพนักงานบริษัทเพียวฟู้ดส์ จำกัด นางรัชนี กิจฉวี วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหาร การเปลี่ยนแปลงและศักยภาพการ ทำงาน ของพนักงานบริษัทเพียวฟู้ดส์ จำกัด นางรัชนี กิจฉวี วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

2 ปัญหาการวิจัย 1. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว องค์การจึงต้องปรับตัวเพื่อ ความอยู่รอด 2. บุคลากรไม่ยอมรับแนวคิดของการบริหารการ เปลี่ยนแปลงที่จะนำ มาพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมการทำงาน 3. ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับการ บริหารการเปลี่ยนแปลง และศักยภาพการทำงาน

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการ เปลี่ยนแปลงของพนักงานบริษัทเพียวฟู้ดส์ จำกัด 2. เพื่อศึกษาศักยภาพการทำงานของพนักงาน บริษัทเพียวฟู้ดส์ จำกัด 3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหารการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน บริษัทเพียวฟู้ดส์ จำกัด 4. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการทำงาน ของพนักงาน บริษัทเพียวฟู้ดส์ จำกัด

4 ตารางสรุป รายการสรุป 1. ข้อมูลส่วนบุคคลเพศหญิง อายุระหว่าง 26 – 30 ปี เป็นโสด จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี มีประสบการณ์น้อย กว่า 10 ปี อัตราเงินเดือน ระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 2. การบริหารการ เปลี่ยนแปลง - ด้านการทำงานแบบมี ส่วนร่วม - ด้านการทำงานเป็น ทีม มีความคิดเห็นที่เห็นด้วยอยู่ใน ระดับมากที่สุด 3. ศักยภาพการ ทำงาน - ด้านต้นทุน - ด้านเวลา มีการกระทำอยู่ในระดับมากที่สุด

5 ตารางสรุป รายการสรุป 4. ปัจจัยที่มีผลต่อความ คิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหารการ เปลี่ยนแปลง - ด้านการทำงานแบบมี ส่วนร่วม - ด้านการทำงานเป็นทีม ตำแหน่งงาน - ผู้จัดการแผนก - ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก - หัวหน้าแผนก - หัวหน้าหน่วย - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 5. ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพ การทำงาน - ด้านต้นทุน - ด้านเวลา - ด้านผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งงาน - ผู้จัดการแผนก - ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก - หัวหน้าแผนก - หัวหน้าหน่วย - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

6 สรุปผลการวิจัย 1. ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการ เปลี่ยนแปลงของพนักงานบริษัท เพียวฟู้ดส์ จำกัด ปรากฏว่า ด้านการทำงานแบบมีส่วน ร่วม ด้านการทำงานเป็นทีม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านองค์การ แห่งการเรียนรู้ มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก 2. ผลการศึกษาศักยภาพการทำงานของพนักงาน บริษัทเพียวฟู้ดส์ จำกัด ปรากฏว่า ด้าน ต้นทุน ด้านเวลา มีการกระทำอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านผลการปฏิบัติงาน มีการ กระทำอยู่ในระดับมาก 3. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับการ บริหารการเปลี่ยนแปลงของ พนักงานบริษัทเพียวฟู้ดส์ จำกัด คือ เพศ ประสบการณ์ทำงาน และตำแหน่งงาน 4. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการทำงานของ พนักงานบริษัทเพียวฟู้ดส์ จำกัด คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และตำแหน่งงาน

7 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย 1. เป็นข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติงานของ พนักงานบริษัทเพียวฟู้ดส์ จำกัด ที่สอดคล้องกับการบริหารงานองค์การ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 2. เป็นข้อมูลให้กับบริษัทเพียวฟู้ดส์ จำกัดนำไป เป็นแนวทางในการ กำหนดนโยบายการปรับปรุงกลยุทธ์การ จัดการให้สอดคล้องกับ ความต้องการและสำเร็จตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้


ดาวน์โหลด ppt ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหาร การเปลี่ยนแปลงและศักยภาพการ ทำงาน ของพนักงานบริษัทเพียวฟู้ดส์ จำกัด นางรัชนี กิจฉวี วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google