งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางรัชนี กิจฉวี วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางรัชนี กิจฉวี วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางรัชนี กิจฉวี วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร การเปลี่ยนแปลงและศักยภาพการทำงาน ของพนักงานบริษัทเพียวฟู้ดส์ จำกัด นางรัชนี กิจฉวี วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

2 ปัญหาการวิจัย อย่างรวดเร็ว องค์การจึงต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด
1. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว องค์การจึงต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด 2. บุคลากรไม่ยอมรับแนวคิดของการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่จะนำ มาพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมการทำงาน 3. ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง และศักยภาพการทำงาน

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงของพนักงานบริษัทเพียวฟู้ดส์ จำกัด 2. เพื่อศึกษาศักยภาพการทำงานของพนักงานบริษัทเพียวฟู้ดส์ จำกัด 3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงของพนักงานบริษัทเพียวฟู้ดส์ จำกัด 4. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการทำงานของพนักงาน บริษัทเพียวฟู้ดส์ จำกัด

4 ตารางสรุป รายการ สรุป 1. ข้อมูลส่วนบุคคล
1. ข้อมูลส่วนบุคคล เพศหญิง อายุระหว่าง 26 – 30 ปี เป็นโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์น้อยกว่า 10 ปี อัตราเงินเดือนระหว่าง 5, ,000 บาท ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 2. การบริหารการเปลี่ยนแปลง - ด้านการทำงานแบบมีส่วนร่วม - ด้านการทำงานเป็นทีม มีความคิดเห็นที่เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 3. ศักยภาพการทำงาน - ด้านต้นทุน - ด้านเวลา มีการกระทำอยู่ในระดับมากที่สุด

5 ตารางสรุป รายการ สรุป 4. ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง - ด้านการทำงานแบบมีส่วนร่วม - ด้านการทำงานเป็นทีม ตำแหน่งงาน - ผู้จัดการแผนก - ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก - หัวหน้าแผนก - หัวหน้าหน่วย - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 5. ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการทำงาน - ด้านต้นทุน - ด้านเวลา - ด้านผลการปฏิบัติงาน

6 สรุปผลการวิจัย 1. ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงของพนักงานบริษัท เพียวฟู้ดส์ จำกัด ปรากฏว่า ด้านการทำงานแบบมีส่วนร่วม ด้านการทำงานเป็นทีม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก 2. ผลการศึกษาศักยภาพการทำงานของพนักงานบริษัทเพียวฟู้ดส์ จำกัด ปรากฏว่า ด้าน ต้นทุน ด้านเวลา มีการกระทำอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านผลการปฏิบัติงาน มีการ กระทำอยู่ในระดับมาก 3. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ พนักงานบริษัทเพียวฟู้ดส์ จำกัด คือ เพศ ประสบการณ์ทำงาน และตำแหน่งงาน 4. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการทำงานของพนักงานบริษัทเพียวฟู้ดส์ จำกัด คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และตำแหน่งงาน

7 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย
1. เป็นข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเพียวฟู้ดส์ จำกัด ที่สอดคล้องกับการบริหารงานองค์การเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 2. เป็นข้อมูลให้กับบริษัทเพียวฟู้ดส์ จำกัดนำไปเป็นแนวทางในการ กำหนดนโยบายการปรับปรุงกลยุทธ์การจัดการให้สอดคล้องกับ ความต้องการและสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้


ดาวน์โหลด ppt นางรัชนี กิจฉวี วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google