งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า

2 ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า
หน้าที่สำคัญของส่วนประกอบวงจรไฟฟ้าในงานวิทยาศาสตร์           1. ใช้เป็นตัวรับรู้            2. ใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ             3. ใช้ในการควบคุม

3 ตัวต้านทานไฟฟ้า (Resistors)
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้า นิยมนำมาประกอบในวงจรทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ตัวต้านทานที่ต่ออยู่ในวงจรไฟฟ้า ทำหน้าที่ลดแรงดัน และจำกัดการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจร ตัวต้านทานมีรูปแบบและขนาดแตกต่างกันตามลักษณะของการใช้งาน แบ่งออกเป็น 3 ชนิด แบบค่าคงที่ แบบปรับค่าได้และแบบเปลี่ยนค่าได้ ตัวอย่างเช่น วงจรเครื่องรับวิทยุ, โทรทัศน์,เครื่องขยายเสียง

4 ตัวต้านทานไฟฟ้า Resistors

5 ตัวเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitors)
หน่วยของตัวเก็บประจุคือ ฟารัด (Farad) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บประจุ (Charge) และสามารถคายประจุ (Discharge) ได้ นิยมนำมาประกอบในวงจรทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ตัวอย่างเช่น วงจรกรองกระแส (Filter), วงจรผ่านสัญญาณ (By-pass), วงจรสตาร์ทเตอร์ (Starter), วงจรถ่ายทอดสัญญาณ (Coupling) ฯลฯ ตัวเก็บประจุแบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือ แบบค่าคงที่ แบบเปลี่ยนแปลงค่าได้และแบบเลือกค่าได้

6 ตัวเก็บประจุไฟฟ้า Capacitors

7 ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า (Inductor)
ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า หรือ อินดักเตอร์ (L) หน่วยของการเหนี่ยวนำคือ เฮนรี่ (Henry) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเหนี่ยวนำไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการสนามแม่เหล็กตัดผ่านขดลวด จะทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าในขดลวด ซึ่งจะทำให้เกิดการเหนี่ยวนำขึ้น ตัวเหนี่ยวนำแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ แบบค่าคงที่ และ แบบปรับค่าได้

8 ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า Inductor
การประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ

9 ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า Inductor

10 Thank you for your kind attention


ดาวน์โหลด ppt ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google