งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานช่าง สารบัญ ความหมายของงานช่าง ความสำคัญของงานช่าง ประโยชน์โดยตรง ประโยชน์โดยอ้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานช่าง สารบัญ ความหมายของงานช่าง ความสำคัญของงานช่าง ประโยชน์โดยตรง ประโยชน์โดยอ้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 งานช่าง

3 สารบัญ ความหมายของงานช่าง ความสำคัญของงานช่าง ประโยชน์โดยตรง ประโยชน์โดยอ้อม

4 ความหมายของงานช่าง ช่าง หมายถึง ผู้ชำนาญในการฝีมือ หรือศิลปะ อย่างใดอย่างหนึ่ง งานช่าง หมายถึง การทำงาน หรือสิ่งที่เกิดจาก การทำงานของช่าง ซึ่งมีหลายประเภทหลายสาขา ผู้เป็นช่างจึงมักมีคำต่อท้าย เพื่อบอกประเภทหรือ สาขาของงานที่ทำ เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างไม้ ช่างปูน ช่างโลหะ ช่างเขียน ช่างผม ช่างเสริมสวย เป็นต้น

5 งานช่างพื้นฐาน หมายถึง งานช่างเบื้องต้นที่ทุก คนสามารถทำได้ด้วยตนเอง งานช่างพื้นฐานส่วน ใหญ่จึงเป็นงานเกี่ยวกับงานซ่อมแซมแก้ไขสิ่งของ เครื่องใช้ในบ้านที่ชำรุดเสียหาย เล็ก ๆ น้อย ๆ หรือ สร้างสิ่งของเครื่องใช้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน เช่น การเดินสายไฟฟ้าในบ้าน การเดิน สายโทรศัพท์ การเปลี่ยนก๊อกน้ำ การต่อท่อประปา การซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอี้ รั้ว กันสาด ผนังและถนน หรือทางเดินเท้าภายในบ้าน เป็นต้น

6 ช่างที่ดีนอกจากจะมีความรู้ในงานของตน แล้ว ยังต้องมีฝีมือหรือศิลปะในการทำงานด้วย ความรู้เกี่ยวกับงานช่างอาจได้จากการบอกเล่า สืบต่อกันมา หรือจากการศึกษาเล่าเรียนทั้ง ทางตรงและทางอ้อม ประสบการณ์ในการ ทำงานของช่าง นอกจากจะสร้างเสริมความรู้ ของช่างแล้ว ยังช่วยให้มีความชำนาญในฝีมือ การทำงาน

7 ความสำคัญของงานช่าง เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้งานช่างในแต่ละสาขา และได้ทดลองปฏิบัติเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำได้ ด้วยตนเอง ซึ่งได้แก่ งานซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องใช้บางอย่างภายในบ้าน เช่น ซ่อมโต๊ะ เก้าอี้ ซ่อมไฟฟ้าภายในบ้าน ซ่อมผนังรั้ว เป็นต้น หาก ได้ฝึกฝนจนเกิดความชำนาญก็สามารถ นำความรู้ไป ประกอบเป็นอาชีพต่อไปได้

8 ประโยชน์ของงานช่างพื้นฐาน ประโยชน์โดยตรง 1. สามารถใช้เครื่องมือช่างต่าง ๆ ได้ถูกต้อง และเหมาะสมกับงาน 2. สามารถซ่อมแซมและดูแลรักษาของใช้ที่ ชำรุดแล้ว ให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ช่วยให้ลด ค่าใช้จ่ายของครอบครัว และช่วยประหยัด ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย 3. แม้ว่าจะต้องว่าจ้างช่างอาชีพก็สามารถ ควบคุมดูแลการทำงาน ผลงาน ไม่ให้ช่างเอารัด เอาเปรียบได้

9 ประโยชน์โดยอ้อม 1. การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 2. การซ่อมหรือสร้างสิ่งของเครื่องใช้ ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนานใน การทำงานเช่นเดียวกับการทำงานอดิเรกอื่น ๆ 3. ทำให้เกิดความรู้ความชำนาญ สามารถพัฒนาตนเองไปสู่ช่างอาชีพได้ 4. ทำให้ยืดอายุการใช้งานของ เครื่องมือ 5. ช่วยฝึกให้รู้จักคิดสร้างสรรค์ผลงาน ใหม่ ๆ อยู่เสมอ

10 รายชื่อสมาชิก 1. นางสาวนฤมล คุ้มเนตร เลขที่ 29 2. นางสาวนันทัชพร สิงห์เขียว เลขที่ 31 3. นางสาวปรินชยา ศรีถาวร เลขที่ 33 4. นางสาวศานตมล มหาวงค์ เลขที่ 47 5. นางสาวสร้อยสิริ แสงสร้อย เลขที่ 49 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3


ดาวน์โหลด ppt งานช่าง สารบัญ ความหมายของงานช่าง ความสำคัญของงานช่าง ประโยชน์โดยตรง ประโยชน์โดยอ้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google