งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Conditional Sentences Secondary 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Conditional Sentences Secondary 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Conditional Sentences Secondary 3

2 Pre – Test Write the correct form of the verbs in brackets.
They (visit) ______________________ me if they had known my address. If (not rain) __________________________, I will go to the party. (not sleep) __________________________ in class if Miss Anjali teaches. If you turn to the east, you (see) ______________________ the sun rising. If I had forgotten a purse, I (borrow) ____________________________ you some money. If father comes, (tell) _______________________ me immediately. My son (not die) _________________________ if I were a doctor. They would go to the beach if today (be) ____________________ Sunday. If I (be) _________________________ more careful, I would have got good marks. I (not invite) ______________________________ them to the party if I’d known they were quarrelsome.

3 11. The teacher will punish you if you (not do) ________________________
your homework. 12. If you (wear) ________________________________ this green shirt, you would be smart. 13. If you (speak) _______________________ Thai, I would understand him. 14. If Jane listened the teacher carefully, she (do) ______________________ . homework. 15. If it rains, (switch) _____________________________ off the radio. 16. She usually (buy) _______________________ red roses if she sees them. 17. If I (have) __________________________ an eraser I would clean the blackboard. 18. If their children (not come) ______________________________ back, their parents would have called the police. 19. I would tell the teacher if I (be) _____________________________ you. 20. If it (not snow) __________________________, I would go to the party.

4 Conditional Sentences
ประโยคเงื่อนไข (Conditional Sentence) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ประโยค If-Sentence หมายถึง ประโยคที่มีใจความแสดงเงื่อนไข หรือแสดง การสมมติ ลักษณะของประโยคเงื่อนไขจะประกอบด้วยประโยคย่อยและประโยคหลัก รวมกัน และเชื่อมด้วยคำสันธาน (Conjunction) if ประโยคย่อยที่ นำหน้าด้วย if จะเป็นส่วนที่แสดงเงื่อนไข (Condition) ประโยคหลักจะเป็น ส่วนที่แสดงผลของเงื่อนไข (Result) Conditional Sentences

5 ประโยคเงื่อนไข ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1.ส่วนที่นำหน้าด้วย if เรียกว่า if-clause 2. ส่วนที่แสดงผล เรียกว่า main clause 1. If you phone me, I’ll pick you up at the park. 2. If the train is late, we’ll walk. 3. If you come at nine, we’ll be ready. 4. If I see Sarah, I’ll invite her to the party. 5. I’ll visit Anfield Ground if I go to Liverpool. จากประโยคตัวอย่างเหล่านี้ จะพบว่า ส่วนที่พิมพ์ตัวหนาทั้งหมดนั้น เรียกว่า ส่วนของ if-clause ส่วนที่ไม่ได้ พิมพ์ตัวหนา เรียกว่า main clause

6 6. I’ll pick you up at the park if you phone me.
ข้อควรสังเกต ประโยคเงื่อนไขจะขึ้นต้นด้วย if-clause ก่อนหรือ main clause ก่อนก็ได้ แล้วแต่ว่าต้องการจะเน้นส่วนใด ถ้าขึ้นต้นด้วย if-clause ก่อน เมื่อจบส่วนของ if-clause จะมีเครื่องหมาย Comma ( , ) คั่น (ประโยคตัวอย่างที่ 1,2,3 และ 4) ถ้านำ main clause ขึ้นต้น ประโยคไม่ต้องใช้ Comma มาคั่นดังประโยคตัวอย่างที่ 5 ดังนั้นเรา สามารถเขียนประโยค 1-4 ใหม่ได้ว่า 6. I’ll pick you up at the park if you phone me. 7. We’ll walk if the train is late. 8. We’ll be ready if you come at nine. 9. I’ll invite her to the party if I see Sarah.

7 ชนิดของประโยคเงื่อนไข (Types) เพื่อสะดวกในการทำความเข้าใจและ นำไปใช้ จะแบ่งประโยคเงื่อนไขออกเป็น 3 ชนิด คือ Type I : Future Possible Condition Type II : Unreal Present or Future Condition Type III : Unreal past Condition

8 If + Present Simple, + Future Simple
Type I :Future Possible Condition ประโยคเงื่อนไขชนิดนี้ใช้แสดงเหตุการณ์หรือการสมมติ ที่อาจจะเป็นไปได้ใน ปัจจุบันหรือในอนาคต ถ้าเหตุการณ์ที่เป็นเงื่อนไขเกิดขึ้นจริง (ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง เหตุการณ์ในส่วนของ main clause ก็จะเกิดขึ้นด้วย) โครงสร้าง ประโยคโดยทั่วไปของ Type นี้จะประกอบด้วย If + Present Simple, + Future Simple If-clause Main clause If it rains, I’ll stay at home. If you don’t study, you won’t pass your exam. If they offer you the job, what will you do?

9 นอกจากโครงสร้างที่กล่าวมาแล้ว ประโยคเงื่อนไขชนิดที่ 1 ยังมีรูปประโยค โครงสร้างอื่นๆอีก ได้แก่
1. ใช้ shall กับประธาน I และ We ในประโยค main clause แทน will ได้ เช่น * If I fail the exam, I shall take it again. 2. ใช้กริยาช่วยตัวอื่นๆ เช่น can, may แทน will ใน main clauseได้ เช่น * If we have enough time, we can visit Robert. * If your documents are in order, you may leave for USA at once. * If it stops snowing, we can go out.

10 3. ในส่วนของ main clause ใช้ประโยคคำสั่ง
(Imperative) ก็ได้ เช่น * If you see Helen, give her a message from me, please. * If you want to lose weight, eat less bread. * If you see John tomorrow, tell him to ring me. 4. ในกรณีที่เงื่อนไขเป็นจริงตามธรรมชาติหรือเป็นความจริง โดยทั่วไป (general truths) หรือเป็นนิสัยของแต่ละ บุคคล เราสามารถใช้ Simple Present Tense แทน Future Simple Tense ในส่วน main clause ได้ โดยจะมีโครงสร้างประโยค ดังนี้

11 If + Simple Present, + Simple Present
If – clause main clause If you press the red button, the machine switches off. If he sees anyone, he always says hello. If the temperature falls below zero, Water freezes. If something goes wrong, the machine stops automatically. If you heat ice, it turns to water.

12 จะเห็นได้ว่าถ้าเหตุการณ์ในเงื่อนไขเกิดขึ้นแล้ว เหตุการณ์ในส่วน main clause ก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ประโยคเงื่อนไขลักษณะนี้เราสามารถใช้ when หรือ whenever (เมื่อไรก็ตาม) แทน if ได้ เช่น If you mix yellow and blue, you get green. When/Whenever you mix yellow and blue, you get green. If I have a big lunch, it makes me sleepy. When/Whenever I have a big lunch, it makes me sleepy. If water boils, it changes into steam. When/Whenever water boils, it changes into steam.

13 Type II : Unreal Present or Future Condition ประโยคเงื่อนไขชนิดนี้ใช้แสดงการสมมติ หรือเป็นเรื่องที่ไม่จริง ตรงกันข้ามกับ ความเป็นจริงในปัจจุบันหรืออนาคต (Contrary – to – fact) เป็นเงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นผลใน main clause ก็จะไม่เกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอน โครงสร้างประโยคทั่วไปประกอบด้วย If + Simple Past + Subject + would + V1 If-clause Main clause If he got up earlier, he wouldn’t be late for work. If I had a lot of money, I’d travel around the world. If you didn’t pass the exam, would you take it again?

14 1. ใช้ were แทน was ในส่วนของ if-clause กับประธาน
ข้อสังเกต 1. ใช้ were แทน was ในส่วนของ if-clause กับประธาน ทุกตัวแม้ว่าจะเป็นเอกพจน์ก็ตาม เช่น - If the weather were nice, I’d go to the beach. - I’d go to the party if I weren’t so tired. - That watch wouldn’t be so cheap if it were really made of gold. - If I were you, I’d apply for the job. - What would you do if you were me?

15 2. ใช้กริยาช่วย might หรือ could แทน would ใน
ส่วนของmain clause ได้ เช่น - If I won a lot of money, I might stop working. - I could repair the car if I had the right tools. - If you tried again, you might succeed. - If he had a permit, he could get a job.

16 If + Past Perfect, + Subject + would have + V3
Type III Unreal Past Condition ประโยคเงื่อนไขชนิดนี้ใช้แสดงการสมมติในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงในอดีต (ตรง ข้ามกับความจริงในอดีต) โครงสร้างประโยคทั่วไปประกอบด้วย If + Past Perfect, + Subject + would have + V3 If-clause main clause If I had studied hard, I would have passed the exam. If I hadn’t helped you, what would you have done ? If you hadn’t missed your bus, you wouldn’t have been late for school.

17 - If you had taken the exam, you might have passed it.
เราสามารถใช้ might หรือ could แทน would ใน main clause ได้ เช่น - If you had taken the exam, you might have passed it. - I could have repaired the car if I’d had the right tools. - If we had found her earlier, we could have saved her life.

18 สรุปโครงสร้างประโยคเงื่อนไขชนิดต่างๆ
Type If-clause main clause I Future Possible Condition Simple Present Tense Future Simple Tense Imperative II Unreal Present or Future Condition Simple Past Tense Subject + would + V1 III Unreal Past Condition Past Perfect Tense Subject + would + have + V3

19 Post Test Write the correct form of the verbs in brackets.
1. If Peter returns home late, his parents (scold) ____________________ him. 2. If my dad didn’t come back, I (not go) ______________________ to the Chinese restaurant. 3. If you go to the zoo, you (see) _______________________ a lot of animals. 4. I (see) ____________________ my old friends if I had come to the meeting. 5. Jim wouldn’t have broken his leg if he (not ride) __________________ a horse. 6. (call) _____________________________ John if you need help. 7. If I (be) _________________________ you, I would be happy. 8. You (have) ________________________ a stomachache if you had drunk it. 9. If I (know) _________________________ her, I would ask her an address. 10. If you hadn’t forgotten a map, you (not lose) ______________________ the way.

20 11. Please call the police if you (see) ________________________ the thief.
12. If I had much money, I (buy) _________________________ a big house. 13. If you (not take) _____________________ an umbrella, you will get wet. 14. If water boils, the temperature (get) _______________________ 100 c°. 15. She will be thin if she (not eat) ___________________________ anything. 16. I would buy an airplane if I (be) ____________________________ rich. 17. If mother hadn’t bought me some roses, I (be) _______________________ angry with her. 18. If you saw the film, you (understand) ____________________________ the American history. 19. If Margaret (drive) ___________________________ a car slowly, she will miss the plane. 20. If the students don’t study hard, they (not pass) ______________________ the examination.

21 The END


ดาวน์โหลด ppt Conditional Sentences Secondary 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google