งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห่วงโซ่คุณภาพ (Chain of Quality) ปรัชญา = ก้าวข้ามขีดจำกัด แนวคิด = ลดภาระ สร้างสรรค์ กัลยาณมิตร หลักการ = Better Together Simplify นโยบาย = หมื่นมิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห่วงโซ่คุณภาพ (Chain of Quality) ปรัชญา = ก้าวข้ามขีดจำกัด แนวคิด = ลดภาระ สร้างสรรค์ กัลยาณมิตร หลักการ = Better Together Simplify นโยบาย = หมื่นมิตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห่วงโซ่คุณภาพ (Chain of Quality) ปรัชญา = ก้าวข้ามขีดจำกัด แนวคิด = ลดภาระ สร้างสรรค์ กัลยาณมิตร หลักการ = Better Together Simplify นโยบาย = หมื่นมิตร

2 ห่วงโซ่คุณภาพ (Chain of Quality) คุณค่า = ๑ ช่วย ๙ ( ๑ ช่วยก้าว ) = เพื่อนช่วยเพื่อน = เครือข่ายการ พัฒนา ดุลยภาพ = ปริมาณ + คุณภาพ = วิทย์ + สังคม + มนุษย์ = อุปสงค์ + อุปทาน

3 ศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการ สมศ.

4

5 พื้นฐาน (Basic I) อัตลักษณ์ (True Identity I) มาตรการ ส่งเสริม (Social I) พัฒนาการ (Better) มาตรการ เทียบเคียง ตัวบ่งชี้ ๓ มิติ (3D- KPI) เกณฑ์

6 การเปลี่ยนแปลง (Change)  Simplify  Dynamic  Status  Link  Attitude

7 ศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการ สมศ.

8

9   คุณภาพ ครอบครัว   คุณภาพตัวป้อน อุดม   คุณภาพอาจารย์   คุณภาพบุคลากร   คุณภาพผู้บริหาร   คุณภาพบัณฑิต ศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการ สมศ.


ดาวน์โหลด ppt ห่วงโซ่คุณภาพ (Chain of Quality) ปรัชญา = ก้าวข้ามขีดจำกัด แนวคิด = ลดภาระ สร้างสรรค์ กัลยาณมิตร หลักการ = Better Together Simplify นโยบาย = หมื่นมิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google