งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตร ภายในประเทศ สถิติการเพาะปลูกข้าวนาปีในประเทศไทย รายการปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 เนื้อที่เพาะปลูก ( ไร่ ) 64,950,59362,079,90461,739,500.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตร ภายในประเทศ สถิติการเพาะปลูกข้าวนาปีในประเทศไทย รายการปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 เนื้อที่เพาะปลูก ( ไร่ ) 64,950,59362,079,90461,739,500."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตร ภายในประเทศ สถิติการเพาะปลูกข้าวนาปีในประเทศไทย รายการปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 เนื้อที่เพาะปลูก ( ไร่ ) 64,950,59362,079,90461,739,500 เนื้อที่เก็บเกียว ( ไร่ ) 58,766,48158,135,80959,058,850 ผลผลิต ( ตัน ) 27,233,90327,090,18427,106,445 ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สถิติการเพาะปลูกข้าวนาปีใน จังหวัดสระแก้ว รายการปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 เนื้อที่เพาะปลูก ( ไร่ ) 809,398806,379803,718 เนื้อที่เก็บเกียว ( ไร่ ) 718,257727,974739,420 ผลผลิต ( ตัน )222,481240,461247,905 ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2 สถิติการเพาะปลูกข้าวนาปรังในประเทศไทย รายการปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 เนื้อที่เพาะปลูก ( ไร่ )16,087,29515,611,37012,566,600 เนื้อที่เก็บเกียว ( ไร่ )15,963,39915,053,85012,446,300 ผลผลิต ( ตัน )10,766,28610,086,5008,411,200 ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สถิติการเพาะปลูกข้าวนาปรังในจังหวัดสระแก้ว รายการปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 เนื้อที่เพาะปลูก ( ไร่ )29,11332,24825,209 เนื้อที่เก็บเกียว ( ไร่ )28,95731,65324,740 ผลผลิต ( ตัน )15,13916,95713,298 ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หมายเหตุ ปี 2558 เป็นการพยากรณ์ไตรมาส 3 เดือนกันยายน 2557 รวมผลผลิตข้าวเปลือกนาปีกับนาปรัง ปีปริมาณ ( ตัน ) ปี ,856,470 ปี ,192,945

3 สถิติส่งออกข้าวทุกชนิด เดือน Month ปริมาณ Quantity มูลค่า Value ปริมาณ Quantity มูลค่า Value ปริมาณ Quantity มูลค่า Value มกราคม 440,334,2839,721,625,874580,982,495 12,486,924, ,557,744 12,372,308,14 5 กุมภาพัน ธ์ 608,880,63912,553,412,645427,109,343 9,432,103, ,833,011 12,233,526,49 6 มีนาคม 436,070,4909,425,332,707531,802,573 11,245,596, ,534,288 13,001,145,89 4 เมษายน 510,716,46210,428,584,255445,353,4009,108,044,733737,647,962 11,673,079,27 4 พฤษภาค ม 784,856,38715,537,398,454526,789,602 10,711,604, ,211,701 13,795,405,65 2 มิถุนายน 428,318,1739,547,731,674427,057,7759,001,115,703854,582,507 13,275,228,52 2 กรกฎาค ม 598,630,91412,596,239,063675,063,682 13,362,353, ,691,302 14,498,855,94 1

4 ต่อ สิงหา คม 521,751,274 11,372,636, ,954,321 11,112,216, ,022, ,981,327,6 49 กันยา ยน 394,407,6349,080,030,979501,637,1479,927,708,227960,043,338 14,960,267,92 4 ตุลาค ม 871,214,604 18,071,780, ,193,55613,724,608,424 1,214,101, ,027,610,17 9 พฤศจิ กายน 663,728,471 14,226,190, ,700,01310,714,672,19800 ธันวาค ม 475,517,537 10,415,272, ,972,62613,012,465,28800 รวม 6,734,426, ,976,235, ,611,616, ,839,412, ,770,225, ,818,755, ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

5 มันสำปะหลัง สถิติการเพาะปลูกมันสำปะหลังในประเทศไทย รายการปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 เนื้อที่เพาะปลูก ( ไร่ )9,037,2738,702,764- เนื้อที่เก็บเกียว ( ไร่ )8,656,9428,315,5828,424,186 ผลผลิต ( ตัน )30,227,54229,199,49129,927,554 ปริมาณ : ตัน ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สถิติการเพาะปลูกมันสำปะหลังในจังหวัดสระแก้ว รายการปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 เนื้อที่เพาะปลูก ( ไร่ )430,019386,815- เนื้อที่เก็บเกียว ( ไร่ )397,215375,890379,207 ผลผลิต ( ตัน )1,362,3931,274,2671,308,678 ปริมาณ : ตัน ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

6 สถิติการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ชนิดผลิตภัณฑ์ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 มันเส้น 4,611, ,755, ,539, แป้งมัน 2,235, ,445, ,502, มันอัดเม๊ด 84, , , สาคู 23, , , ปริมาณ : ตัน. ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูลปี 2557 มกราคม – ตุลาคม

7 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สถิติการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายการปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 เนื้อที่เพาะปลูก ( ไร่ ) 7,529,1517,541,4477,401,710 เนื้อที่เก็บเกียว ( ไร่ ) 7,153,7887,161,9297,059,426 ผลผลิต ( ตัน )4,947,5305,062,8285,005,077 สถิติการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดสระแก้ว ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายการปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 เนื้อที่เพาะปลูก ( ไร่ ) 94,24395,78694,354 เนื้อที่เก็บเกียว ( ไร่ ) 90,32793,47591,930 ผลผลิต ( ตัน )65,36268,10466,614 ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

8 สถิติปริมาณและมูลค่าส่งออกรายเดือนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เดือน Month ปริมาณ Quantity มูลค่า Value ปริมาณ Quantity มูลค่า Value ปริมาณ Quantity มูลค่า Value มกราคม January 43, ,598,6235, ,489,382104, ,331,062 กุมภาพันธ์ February 33, ,527, ,688,368185, ,394,699,703 มีนาคม March , ,829,239 เมษายน April 18, ,984, ,907,70066, ,950,799 พฤษภาคม May 006, ,405,63457, ,083,377 มิถุนายน June 0013, ,633, , ,753,446 มูลค่า : บาท / ปริมาณ : ตัน

9 สถิติปริมาณและมูลค่าส่งออกรายเดือนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ( ต่อ ) กรกฎาคม , ,033, ,00079,200 สิงหาคม ,160,0008, ,254,5408,00040,000 กันยายน 5, ,262,37625, ,795,411 38, ,419,467 ตุลาคม 5, ,899,62976, ,530,16935, ,254,911 พฤศจิกา ยน 5, ,170, , ,680,85000 ธันวาคม 10, ,114, , ,172,490, รวม /Tot al 122, ,181,717, , ,138,910, , ,505,441, ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมือของ กรมศุลกากร


ดาวน์โหลด ppt การรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตร ภายในประเทศ สถิติการเพาะปลูกข้าวนาปีในประเทศไทย รายการปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 เนื้อที่เพาะปลูก ( ไร่ ) 64,950,59362,079,90461,739,500.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google