งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรภายในประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรภายในประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรภายในประเทศ
สถิติการเพาะปลูกข้าวนาปีในประเทศไทย รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 64,950,593 62,079,904 61,739,500 เนื้อที่เก็บเกียว (ไร่) 58,766,481 58,135,809 59,058,850 ผลผลิต (ตัน) 27,233,903 27,090,184 27,106,445 ที่มา:สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สถิติการเพาะปลูกข้าวนาปีในจังหวัดสระแก้ว รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 809,398 806,379 803,718 เนื้อที่เก็บเกียว (ไร่) 718,257 727,974 739,420 ผลผลิต (ตัน) 222,481 240,461 247,905 ที่มา:สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2 สถิติการเพาะปลูกข้าวนาปรังในประเทศไทย
รายการ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 16,087,295 15,611,370 12,566,600 เนื้อที่เก็บเกียว (ไร่) 15,963,399 15,053,850 12,446,300 ผลผลิต (ตัน) 10,766,286 10,086,500 8,411,200 ที่มา:สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สถิติการเพาะปลูกข้าวนาปรังในจังหวัดสระแก้ว รายการ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 29,113 32,248 25,209 เนื้อที่เก็บเกียว (ไร่) 28,957 31,653 24,740 ผลผลิต (ตัน) 15,139 16,957 13,298 ที่มา:สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หมายเหตุ ปี 2558 เป็นการพยากรณ์ไตรมาส 3 เดือนกันยายน 2557 รวมผลผลิตข้าวเปลือกนาปีกับนาปรัง ปี ปริมาณ(ตัน) ปี 2556 37,856,470 ปี 2557 37,192,945

3 สถิติส่งออกข้าวทุกชนิด
เดือน Month 2555 2556 2557 ปริมาณ Quantity มูลค่า Value มกราคม 440,334,283 9,721,625,874 580,982,495 12,486,924,568 696,557,744 12,372,308,145 กุมภาพันธ์ 608,880,639 12,553,412,645 427,109,343 9,432,103,548 709,833,011 12,233,526,496 มีนาคม 436,070,490 9,425,332,707 531,802,573 11,245,596,130 799,534,288 13,001,145,894 เมษายน 510,716,462 10,428,584,255 445,353,400 9,108,044,733 737,647,962 11,673,079,274 พฤษภาคม 784,856,387 15,537,398,454 526,789,602 10,711,604,181 881,211,701 13,795,405,652 มิถุนายน 428,318,173 9,547,731,674 427,057,775 9,001,115,703 854,582,507 13,275,228,522 กรกฎาคม 598,630,914 12,596,239,063 675,063,682 13,362,353,838 941,691,302 14,498,855,941

4 สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม
ต่อ สิงหาคม 521,751,274 11,372,636,671 521,954,321 11,112,216,133 975,022,660 14,981,327,649 กันยายน 394,407,634 9,080,030,979 501,637,147 9,927,708,227 960,043,338 14,960,267,924 ตุลาคม 871,214,604 18,071,780,147 762,193,556 13,724,608,424 1,214,101,333 19,027,610,179 พฤศจิกายน 663,728,471 14,226,190,248 519,700,013 10,714,672,198 ธันวาคม 475,517,537 10,415,272,861 691,972,626 13,012,465,288 รวม 6,734,426,868 142,976,235,578.0 6,611,616,533 133,839,412,971.0 8,770,225,846 139,818,755,676.0 ที่มา:สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

5 มันสำปะหลัง สถิติการเพาะปลูกมันสำปะหลังในประเทศไทย รายการ ปี 2556
ปริมาณ:ตัน รายการ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 9,037,273 8,702,764 - เนื้อที่เก็บเกียว (ไร่) 8,656,942 8,315,582 8,424,186 ผลผลิต (ตัน) 30,227,542 29,199,491 29,927,554 ที่มา:สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สถิติการเพาะปลูกมันสำปะหลังในจังหวัดสระแก้ว ปริมาณ:ตัน รายการ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 430,019 386,815 - เนื้อที่เก็บเกียว (ไร่) 397,215 375,890 379,207 ผลผลิต (ตัน) 1,362,393 1,274,267 1,308,678 ที่มา:สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

6 สถิติการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
ปริมาณ:ตัน. ชนิดผลิตภัณฑ์ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 มันเส้น 4,611, 5,755, 5,539, แป้งมัน 2,235, 2,445, 2,502, มันอัดเม๊ด 84, 59, 15, สาคู 23, 27, 24, ที่มา:สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูลปี 2557 มกราคม – ตุลาคม

7 ที่มา:สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สถิติการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย ที่มา:สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 7,529,151 7,541,447 7,401,710 เนื้อที่เก็บเกียว (ไร่) 7,153,788 7,161,929 7,059,426 ผลผลิต (ตัน) 4,947,530 5,062,828 5,005,077 ที่มา:สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สถิติการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดสระแก้ว รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 94,243 95,786 94,354 เนื้อที่เก็บเกียว (ไร่) 90,327 93,475 91,930 ผลผลิต (ตัน) 65,362 68,104 66,614 ที่มา:สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

8 สถิติปริมาณและมูลค่าส่งออกรายเดือนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
มูลค่า : บาท/ปริมาณ : ตัน เดือน Month 2555 2556 2557 ปริมาณ Quantity มูลค่า Value มกราคม January 43, 414,598,623 5, 52,489,382 104, 794,331,062 กุมภาพันธ์ February 33, 316,527,425 3,688,368 185, 1,394,699,703 มีนาคม March 11 305 25, 212,829,239 เมษายน April 18, 166,984,525 2,907,700 66, 560,950,799 พฤษภาคม May 6, 48,405,634 57, 499,083,377 มิถุนายน June 13, 119,633,935 41, 375,753,446

9 สถิติปริมาณและมูลค่าส่งออกรายเดือนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(ต่อ)
กรกฎาคม 5 78 11, 108,033,912 18,000 79,200 สิงหาคม 2,160,000 8, 72,254,540 8,000 40,000 กันยายน 5, 61,262,376 25, 216,795,411 38, 346,419,467 ตุลาคม 5, 54,899,629 76, 612,530,169 35,316000 321,254,911 พฤศจิกายน 5, 56,170,025 102, 729,680,850 ธันวาคม 10, 109,114,182 311, 2,172,490,160 รวม/Total 122, 1,181,717,168.0 561, 4,138,910,061.0 554, 4,505,441,204.0 ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมือของ กรมศุลกากร


ดาวน์โหลด ppt การรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรภายในประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google