งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายธนากร คัยนันท์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ ด้านยาเสพติด สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป. ป. ส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายธนากร คัยนันท์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ ด้านยาเสพติด สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป. ป. ส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายธนากร คัยนันท์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ ด้านยาเสพติด สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป. ป. ส.

2

3 แผนงาน เป้าหมาย ปี 2555 ปี 2556 1. การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชน เอาชนะยาเสพติด หมู่บ้าน / ชุมชน ( แห่ง ) 60,58484,320 2. การแก้ไขปัญหาผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพ ติด 400,000 300,000 2.1 ติดตามช่วยเหลือ 700,000 3. การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยา เสพติด 3.1 สถานศึกษามีกิจกรรมป้องกันและ เฝ้าระวัง ( แห่ง / คน ) 11,316/ 242,230 คน 11,490/ 1,500,000 คน 3.2 สถานประกอบการมีกิจกรรม ป้องกัน ( แห่ง ) 2,000 เป้าหมายการดำเนินงานในปี 2556

4 แผนงาน เป้าหมาย ปี 2555 ปี 2556 4. การปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้ กฎหมาย 4.1 การขยายผล 5 ข้อหาสำคัญ ( ผลิต, นำเข้า, ส่งออก, จำหน่าย, ครอบครองเพื่อจำหน่าย ) ( คดี ) 40,000 4.2 การตรวจสอบ / ยึดทรัพย์สิน ( ราย / ล้านบาท ) 8,000/ 1,600 2,000 เป้าหมายการดำเนินงานในปี 2556 ( ต่อ )

5 การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับต่าง ๆ รองรับ 7 แผนงาน หลัก จัดสรรตัดโอน ทันที แผนสร้างพลังสังคม และ พลังชุมชน มท.+ สนง. ปปส. แผนแก้ไขปัญหาผู้เสพ ก. สาธารณสุข แผนสร้างภูมิคุ้มกัน ฯ ก. ศึกษาธิการ + มท.+ รง. แผนปราบปราม ฯ สตช.+ ยธ.+ อย. แผนความร่วมมือ ก. ต.+ สนง. ปปส. แผนสกัดกั้นฯ ก. กลาโหม + กอ. รมน. สตช. + อย. แผนบริหารจัดการ สนง. ปปส. + กอ. รมน.+ มท, + กห.+ สธ. บูรณาการ ประสานงานแผน + งบประมาณ ส่วนกลาง เจ้าภาพ + หน่วยเข้า ร่วมจัดทำ แผนฯ

6 งบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เชิงบูรณาการ ปีงบประมาณ 2556 งานป้องกันยาเสพติด 4,508,030,300 บาท งานปราบปรามยาเสพติด 3,693,350,400 บาท งานบำบัดรักษาและฟื้นฟู 3,086,814,600 บาท งบประมาณ 11,288,195,300 บาท

7 หน่วยงานงบป้องกันงบปราบปรามงบบำบัด / ปรับเปลี่ยน รวม 1. ป. ป. ส. 1,122,618,700967,990,700 373,400,0002,464,009,400 2. พินิจฯ 00 92,427,100 3. คุม ประพฤติ 00 918,012,900 4. ราชทัณฑ์ 00 320,457,200 5. กอ. รมน. 181,225,900 00 6. สป. กห. 2,796,30000 7. ทบ. 30,400,000174,680,0003,807,000208,887,000 8. ทร. 5,190,50046,892,2001,987,00054,069,700 9. ทอ. 12,711,8006,629,8008,203,10027,544,700 10. บก. ทท. 13,922,10035,184,600049,106,700

8 หน่วยงานงบป้องกันงบปราบปรามงบบำบัดรวม 11. สป. สธ. 00 260,602,300 206,602,300 12. กรมการ แพทย์ 00 605,141,300 13. กรมวิทย์ฯ 0 112,659,3000 14. สุขภาพจิต 102,026,400059,480,200161,506,600 15. อ. ย. 0 37,422,300 0 16. สตช. 100,654,400 2,230,809,000 02,331,463,400 17. ปปง. 0 11,295,200 0 18. กรม สวัสดิการฯ 15,547,300 00 19. สป. มท. 28,010,000 00 20. ปค. 84,444,10069,787,30081,750,000 235,981,400

9 หน่วยงานงบป้องกันงบปราบปรามงบบำบัดรวม 21. ปถ. 2,308,708,000 0 351,721,000 2,660,429,000 22. กทม. 394,590,000 0 0 23. พัทยา 65,184,800 00 24. สป. ศธ. 10,000,00000 25. สกอ. 30,000,000 0 0 26. กรมพัฒนา สังคมฯ 0 0 9,825,500 รวมทั้งสิ้น 4,508,030,300 3,693,350,400 3,086,814,60011,288,195,300

10 เปรียบเทียบสัดส่วนงบบูรณาการ ประจำปี พ. ศ. 2556 กับงบประมาณ ของสำนักงาน ป. ป. ส. ภาพรวมทั้งหมด 11,288,195,300 บาท

11

12 2,008,565,12 0 บาท 3,650,741,53 0 บาท 1,734,612,68 0 บาท

13 แผนงาน จำนวน โครงการกิจกรรมแหล่งงบปรมาณ 1. การสร้างพลังสังคมฯ 716 ปค. ปถ. ป. ป. ส. กอ. รมน. 2. การแก้ไขปัญหาผู้เสพฯ 516 สธ. คป. พินิจฯ รท. ปถ. 3. การสร้างภูมิคุ้มกันฯ 618 ศธ. ปค. รง. พม. การจัดสรรงบประมาณปี 2555 (9 เดือนหลัง ) 4. การปราบปรามฯ 822 สตช. ป. ป. ส. อย. ปปง. 5. ความร่วมมือระหว่าง ประเทศ 38 กต. ป. ป. ส. 6. การสกัดกั้นฯ 38 กห. กอ. รมน. สตช. อย. 7. บริหารจัดการ 214 ป. ป. ส. กอ. รมน. มท. กห. สธ. รวม 34104

14 การบูรณาการระดับจังหวัด / อำเภอ คณะทำงานบูรณาการฯ เป้าหมาย / งบ แจ้งจาก ส่วนกลาง งบ จังหวัด งบ อปท. เป้าหมาย / งบประมาณ 7 แผนงาน / 34 โครงการหลัก /104 กิจกรรม หมู่บ้าน / ชุมชน โจทย์ หมู่บ้าน / ชุมชน ตำบล

15 การดำเนินการ ทุกแผนแบ่งห้วงเวลาเป็น 4 ห้วงๆ ละ 3 เดือน

16


ดาวน์โหลด ppt นายธนากร คัยนันท์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ ด้านยาเสพติด สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป. ป. ส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google