งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบประมาณยาเสพติด ปี 2556 นายธนากร คัยนันท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบประมาณยาเสพติด ปี 2556 นายธนากร คัยนันท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบประมาณยาเสพติด ปี 2556 นายธนากร คัยนันท์
นายธนากร คัยนันท์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณด้านยาเสพติด สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ส.

2 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี 2556ของรัฐบาล
วัตถุประสงค์ เพื่อลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ส่งเสริมให้สังคมไทยให้เข้มแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยส่งเสริมให้ทุกภาคมีส่วนร่วมป้องกัน มิให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษาและสถานประกอบการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ตอนในและตามแนวชายแดน ควบคู่กับการขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ไขปัญหา เร่งปราบปรามผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ค้ายาเสพติดและเครือข่ายเพื่อดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้กลับสู่สังคมและสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ตลอดจนมีกลไกในการติดตามช่วยเหลือภายหลังการบำบัดรักษาอย่างเป็นระบบ

3 เป้าหมายการดำเนินงานในปี 2556
แผนงาน เป้าหมาย ปี 2555 ปี 2556 การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชน เอาชนะยาเสพติด หมู่บ้าน/ชุมชน (แห่ง) 60,584 84,320 2. การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 400,000 300,000 2.1 ติดตามช่วยเหลือ 700,000 3. การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 3.1 สถานศึกษามีกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวัง (แห่ง/คน) 11,316/ 242,230 คน 11,490/ 1,500,000 คน 3.2 สถานประกอบการมีกิจกรรมป้องกัน (แห่ง) 2,000

4 เป้าหมายการดำเนินงานในปี 2556 (ต่อ)
แผนงาน เป้าหมาย ปี 2555 ปี 2556 4. การปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย 4.1 การขยายผล 5 ข้อหาสำคัญ (ผลิต, นำเข้า, ส่งออก, จำหน่าย, ครอบครองเพื่อจำหน่าย) (คดี) 40,000 4.2 การตรวจสอบ/ยึดทรัพย์สิน (ราย/ล้านบาท) 8,000/ 1,600  2,000

5 การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับต่าง ๆ รองรับ
แผนส่วนกลาง 7 แผนงานหลัก แผนสร้างภูมิคุ้มกันฯ ก.ศึกษาธิการ+มท.+รง. แผนสร้างพลังสังคม และพลังชุมชน มท.+สนง.ปปส. แผนแก้ไขปัญหาผู้เสพ ก.สาธารณสุข แผนสกัดกั้นฯ ก.กลาโหม+กอ.รมน. สตช. + อย. แผนบริหารจัดการ สนง.ปปส กอ.รมน.+มท, +กห.+สธ. แผนปราบปรามฯ สตช.+ ยธ.+อย. แผนความร่วมมือ ก.ต.+สนง.ปปส. บูรณาการประสานงานแผน+งบประมาณส่วนกลาง เจ้าภาพ+หน่วยเข้าร่วมจัดทำแผนฯ จัดสรรตัดโอนทันที

6 งานบำบัดรักษาและฟื้นฟู
งบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงบูรณาการ ปีงบประมาณ 2556 งบประมาณ 11,288,195,300 บาท งานป้องกันยาเสพติด 4,508,030,300 บาท งานปราบปรามยาเสพติด 3,693,350,400 บาท งานบำบัดรักษาและฟื้นฟู 3,086,814,600 บาท

7 งบประมาณปี 2556 จำแนกตามหน่วยงาน
งบป้องกัน งบปราบปราม งบบำบัด/ปรับเปลี่ยน รวม 1. ป.ป.ส. 1,122,618,700 967,990,700 373,400,000 2,464,009,400 2. พินิจฯ 92,427,100 3. คุมประพฤติ 918,012,900 4. ราชทัณฑ์ 320,457,200 5. กอ.รมน. 181,225,900 6. สป.กห. 2,796,300 7. ทบ. 30,400,000 174,680,000 3,807,000 208,887,000 8. ทร. 5,190,500 46,892,200 1,987,000 54,069,700 9. ทอ. 12,711,800 6,629,800 8,203,100 27,544,700 10. บก.ทท. 13,922,100 35,184,600 49,106,700

8 งบประมาณปี 2556จำแนกตามหน่วยงาน(ต่อ)
งบป้องกัน งบปราบปราม งบบำบัด รวม 11. สป.สธ. 260,602,300 206,602,300 12. กรมการแพทย์ 605,141,300 13. กรมวิทย์ฯ 112,659,300 14. สุขภาพจิต 102,026,400 59,480,200 161,506,600 15. อ.ย. 37,422,300 16. สตช. 100,654,400 2,230,809,000 2,331,463,400 17. ปปง. 11,295,200 18. กรมสวัสดิการฯ 15,547,300 19. สป.มท. 28,010,000 20. ปค. 84,444,100 69,787,300 81,750,000 235,981,400

9 งบประมาณปี 2556จำแนกตามหน่วยงาน(ต่อ)
งบป้องกัน งบปราบปราม งบบำบัด รวม 21. ปถ. 2,308,708,000 351,721,000 2,660,429,000 22. กทม. 394,590,000 23. พัทยา 65,184,800 24. สป.ศธ. 10,000,000 25. สกอ. 30,000,000 26. กรมพัฒนาสังคมฯ 9,825,500 รวมทั้งสิ้น 4,508,030,300 3,693,350,400 3,086,814,600 11,288,195,300

10 เปรียบเทียบสัดส่วนงบบูรณาการประจำปี พ.ศ. 2556 กับงบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ส.
ภาพรวมทั้งหมด 11,288,195,300 บาท

11 งบประมาณ ปี 2556

12 2,008,565,120 บาท 3,650,741,530 บาท 1,734,612,680 บาท

13 การจัดสรรงบประมาณปี 2555 (9เดือนหลัง)
การจัดสรรงบประมาณปี (9เดือนหลัง) แผนงาน จำนวน โครงการ กิจกรรม แหล่งงบปรมาณ 1. การสร้างพลังสังคมฯ 7 16 ปค. ปถ. ป.ป.ส. กอ.รมน. 2. การแก้ไขปัญหาผู้เสพฯ 5 สธ. คป. พินิจฯ รท. ปถ. 3. การสร้างภูมิคุ้มกันฯ 6 18 ศธ. ปค. รง. พม. 4. การปราบปรามฯ 8 22 สตช. ป.ป.ส. อย. ปปง. 5.ความร่วมมือระหว่างประเทศ 3 กต. ป.ป.ส. 6. การสกัดกั้นฯ กห. กอ.รมน. สตช. อย. 7. บริหารจัดการ 2 14 ป.ป.ส. กอ.รมน. มท. กห. สธ. รวม 34 104

14 โจทย์ การบูรณาการระดับจังหวัด/อำเภอ คณะทำงานบูรณาการฯ เป้าหมาย/งบ
แจ้งจากส่วนกลาง งบ อปท. งบจังหวัด เป้าหมาย/งบประมาณ 7 แผนงาน / 34 โครงการหลัก/104 กิจกรรม ตำบล หมู่บ้าน/ชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชน

15 ทุกแผนแบ่งห้วงเวลาเป็น 4 ห้วงๆ ละ 3 เดือน
การดำเนินการ แต่ละจังหวัดจะไปประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติตลอดเดือนตุลาคม ทุกแผนแล้วเสร็จและส่งมายัง ศพส. /สนง. ป.ป.ส.ภายใน วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน 2555 ทุกแผนแบ่งห้วงเวลาเป็น 4 ห้วงๆ ละ 3 เดือน

16 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt งบประมาณยาเสพติด ปี 2556 นายธนากร คัยนันท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google