งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดสรรงบประมาณแก่ อปท. ปี2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดสรรงบประมาณแก่ อปท. ปี2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดสรรงบประมาณแก่ อปท. ปี2553

2 ประมาณการรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ปีงบประมาณ 2553
**ข้อมูลเดิม ประเภทรายได้ หน่วย:ล้านบาท 2552(เป้าหมาย) 2552 (รวม งปม.เพิ่มเติม) มติ ค.ร.ม.21 เม.ย.52 เปรียบเทียบปี 2553กับ 2552 จำนวนเงิน สัดส่วน ร้อยละ 1.รายได้รวมของอปท. 400,338.75 414,382.23 100.00 -65,282.23 -15.75 1.1 รายได้ที่อปท.จัดหาเอง 38,745.96 9.35 39,990.00 11.46 1,244.04 3.21 1.2 ภาษีอากรที่รัฐบาลเก็บให้และแบ่งให้ 139,192.79 140,679.27 33.95 115,710.00 33.15 -24,969.27 -17.75 1.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มที่รัฐบาลแบ่งให้ 71,900.00 17.35 45,400.00 13.00 -26,500.00 -36.86 (ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ) 1.4 เงินอุดหนุน 150,500.00 163,057.00 39.35 148,000.00 42.39 -15,057.00 -9.23 2.รายได้สุทธิของรัฐบาล 1,585,500.00 1,604,640 1,350,000 -254,640 -15.87 3.สัดส่วนรายได้อปท.ต่อรัฐบาล(%) 25.25 25.82 25.86

3

4 ประมาณการรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท. ) ปีงบประมาณ 2553
ประมาณการรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท. ) ปีงบประมาณ **ข้อมูลใหม่ หน่วย : ล้านบาท ประเภทรายได้ 2552 (เป้าหมาย) 2552 (รวม งปม. เพิ่มเติม) มติ ค.ร.ม.6 พ.ค.52 เปรียบเทียบปี 2553 กับ 2552 จำนวนเงิน สัดส่วน ร้อยละ 1. รายได้รวมของ อปท.1/ 400,338.75 414,382.23 100.00 337,800.00 -76,582.23 -18.48 1.1 รายได้ที่ อปท. จัดหาเอง 38,745.96 9.35 29,110.41 8.62 -9,635.55 -24.87 1.2 ภาษีอากรที่รัฐบาลเก็บให้และแบ่งให้ 140,679.27 33.95 126,589.59 37.47 -14,089.68 -10.02 1.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มที่รัฐบาลแบ่งให้ 71,900.00 17.35 45,400.00 13.44 -26,500.00 -36.86 (ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ) 1.4 เงินอุดหนุน 150,500.00 163,057.00 39.35 136,700.00 40.47 -26,357.00 -16.16 2. รายได้สุทธิของรัฐบาล2/ 1,585,500.00 1,604,640.00 1,350,000.00 -254,640.00 -15.87 3. สัดส่วนรายได้ อปท.ต่อรัฐบาล (%)3/ 25.25 25.82 25.02

5

6 สรุปประมาณการรายได้ของ อปท. ปีงบประมาณ 2553
สรุปประมาณการรายได้ของ อปท. ปีงบประมาณ 2553 1.ประมาณการรายได้ หน่วย:ล้านบาท ประเภทรายได้ ประมาณการรายได้ เพิ่ม/ลด ปี 2552 ปี 2553 รายได้ที่ อปท.จัดหาเอง 38,745.96 29,110.41 -9,635.55 ภาษีอากรและมูลค่าเพิ่ม 212,579.27 171,989.59 -40,589.68 เงินอุดหนุน 163,057.00 136,700.00 -26,357.00 รวม 414,382.23 337,800.00 -76,482.23

7 สรุปประมาณการรายได้ของ อปท. ปีงบประมาณ 2553
สรุปประมาณการรายได้ของ อปท. ปีงบประมาณ 2553 2. ภาพรวมรายได้ อปท.ลดลง 76,482,230,000 บาท 3. เงินอุดหนุน อบจ,เทศบาลและ อบต เหลือ ,250,000, บาท เงินอุดหนุนทั่วไป ,271,743, บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ,978,056, บาท

8 สรุปประมาณการรายได้ของ อปท. ปีงบประมาณ 2553
สรุปประมาณการรายได้ของ อปท. ปีงบประมาณ 2553 ปี 2552 ปี 2553 เพิ่ม/ลด 4. เงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่ถ่ายโอนและเลือกทำ 57,233,600,000 29,062,628,600 /-28,170,971,400 5. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 43,037,311,600 47,978,056,500 4,940,744,900 เหตุผลที่เพิ่ม เนื่องจากสำนักงบประมาณได้นำโครงการที่เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลตั้งเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดังนี้ 1.โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 18,612,210,000 บาท 2. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนฟรี 15 ปี 2,881,411,900 บาท 3. โครงการส่งเสริม อสม. เชิงรุก 7,029,669,600 บาท รวม 28,523,291,500 บาท

9 สรุปประมาณการรายได้ของ อปท. ปีงบประมาณ 2553
สรุปประมาณการรายได้ของ อปท. ปีงบประมาณ 2553 6. งบประมาณสนับสนุนการสงค์เคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา ปี 2552 กรม ฯขอตั้งงบประมาณ ถูกตัดงบ คงเหลือปี 2553 10,970,740,000 17,024,736,000 6,054,000,000 10,970,736,000 จำนวนเงินที่ถูกตัดไป 6,054,000,000 บาท เป็นงบประมาณที่เทศบาลและ อบต. ตั้งเป็นงบประมาณประจำปี โดยงบประมาณของเทศบาลและ อบต.ที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป

10 สรุปประมาณการรายได้ของ อปท. ปีงบประมาณ 2553
สรุปประมาณการรายได้ของ อปท. ปีงบประมาณ 2553 ดังนั้น งบประมาณประจำปี 2553 ที่มีผลกระทบจากการที่ถูกลดงบประมาณ และจากการที่ นำโครงการที่เป็นโครงการของรัฐบาลมาตั้งจากเงินอุดหนุนของอปท. ผลกระทบกับงบประมาณของอปท.ปี 2553 มียอดรวมดังนี้ 1. รายได้ อปท. ที่ถูกลดลง ,482,230, บาท 2. โครงการที่เป็นนโยบายรัฐบาล ,523,291, บาท 3. เบี้ยยังชีพคนชราที่ อปท. ต้องตั้งงบประมาณเอง ,054,000, บาท รวม ,059,521,500 บาท ทั้งนี้ไม่รวมยอดงบประมาณที่ถูกตัดลดลงอีกหลายรายการ

11 สัดส่วนรายได้ท้องถิ่น
แสดงการเพิ่มขึ้นและลดลงของรายได้ท้องถิ่น และสัดส่วนรายได้ท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาล ปี พ.ศ ปี รายได้ท้องถิ่น รายได้รัฐบาล สัดส่วนรายได้ท้องถิ่น ต่อรายได้รัฐบาล ( ร้อยละ ) 2543 99,936.00 749,948.00 13.33 2544 156,531.00 772,574.00 20.57 2545 176,155.00 803,651.00 21.99 2546 184,066.00 829,496.00 22.19 2547 241,947.00 1,063,600.00 22.75 2548 293,750.00 1,250,000.00 23.50 2549 327,113.00 1,360,000.00 24.10 2550 357,424.00 1,420,000.00 25.17 2551 376,740.00 1,495,000.00 25.20 2552 414,382.23 1,604,640.00 25.82 2553 337,800.00 1,350,000.00 25.02

12 สัดส่วนรายได้ท้องถิ่น
ปี สัดส่วนรายได้ท้องถิ่น ต่อรายได้รัฐบาล ( ร้อยละ ) 2552 25.82 2553 25.02


ดาวน์โหลด ppt การจัดสรรงบประมาณแก่ อปท. ปี2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google