งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สถานะกองทุน 31 ธ. ค. 4831 มี. ค. 49 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 282,421,213.58 291,609,488.84 บาท จำนวนหน่วย 21,313,487.4321,676,809.07 หน่วย จำนวนสมาชิก 889901.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สถานะกองทุน 31 ธ. ค. 4831 มี. ค. 49 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 282,421,213.58 291,609,488.84 บาท จำนวนหน่วย 21,313,487.4321,676,809.07 หน่วย จำนวนสมาชิก 889901."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สถานะกองทุน 31 ธ. ค มี. ค. 49 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 282,421, ,609, บาท จำนวนหน่วย 21,313, ,676, หน่วย จำนวนสมาชิก คน ราคาต่อหน่วย บาท อัตราผลตอบแทน *% * หมายเหตุ : ไม่คำนวณต่อปี

2 2 ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ ราคาทุน 7,500, บาท ราคาตลาด 7,541, บาท 2.59% ตราสารหนี้ที่บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ราคาทุน 11,700, บาท ราคาตลาด 11,894, บาท 4.08% ตราสารหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก ราคาทุน 103,772, บาท ราคาตลาด 102,877, บาท 35.28% พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง ราคาทุน 108,664, บาท ราคาตลาด 107,721, บาท 36.94% เงินฝากธนาคาร ราคาทุน 13,603, บาท ราคาตลาด 13,605, บาท 4.67% หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาทุน 22,230, บาท ราคาตลาด 25,125, บาท 8.62% รวมทรัพย์สินสุทธิ 291,609, บาท ลูกหนี้ ราคาตลาด 1,194, บาท 0.41% เจ้าหนี้ ราคาตลาด –3,561, บาท -1.23% สัดส่วนการลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ ราคาทุน 20,132, บาท ราคาตลาด 20,132, บาท 6.90% ตราสารหนี้ที่ออกโดย TSFC ราคาทุน 5,000, บาท ราคาตลาด 5,079, บาท 1.74%

3 3 รายละเอียดรายได้ของกองทุนปี ม. ค – 31 มี. ค. 49 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร 110, ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง 1,125, ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน 218, ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้ 1,141, รายได้เงินปันผล 622, กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 871, ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ -340, ส่วนเพิ่ม ( ลด ) จากการตีราคาหลักทรัพย์ 764,99144 พันธบัตร -84, หุ้นกู้ 442, หุ้นสามัญ 438, ตั๋วแลกเงิน -34, ตั๋วเงินคลัง 2, รวมรายได้ 2,059,322.27


ดาวน์โหลด ppt 1 สถานะกองทุน 31 ธ. ค. 4831 มี. ค. 49 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 282,421,213.58 291,609,488.84 บาท จำนวนหน่วย 21,313,487.4321,676,809.07 หน่วย จำนวนสมาชิก 889901.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google