งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สถานะกองทุน 31 ธ. ค. 4831 มี. ค. 49 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 282,421,213.58 291,609,488.84 บาท จำนวนหน่วย 21,313,487.4321,676,809.07 หน่วย จำนวนสมาชิก 889901.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สถานะกองทุน 31 ธ. ค. 4831 มี. ค. 49 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 282,421,213.58 291,609,488.84 บาท จำนวนหน่วย 21,313,487.4321,676,809.07 หน่วย จำนวนสมาชิก 889901."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สถานะกองทุน 31 ธ. ค. 4831 มี. ค. 49 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 282,421,213.58 291,609,488.84 บาท จำนวนหน่วย 21,313,487.4321,676,809.07 หน่วย จำนวนสมาชิก 889901 คน ราคาต่อหน่วย 13.250813.4526 บาท อัตราผลตอบแทน 1.881.52*% * หมายเหตุ : ไม่คำนวณต่อปี

2 2 ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ ราคาทุน 7,500,000.00 บาท ราคาตลาด 7,541,222.31 บาท 2.59% ตราสารหนี้ที่บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ราคาทุน 11,700,000.00 บาท ราคาตลาด 11,894,054.80 บาท 4.08% ตราสารหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก ราคาทุน 103,772,973.88 บาท ราคาตลาด 102,877,019.60 บาท 35.28% พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง ราคาทุน 108,664,241.66 บาท ราคาตลาด 107,721,849.55 บาท 36.94% เงินฝากธนาคาร ราคาทุน 13,603,496.85 บาท ราคาตลาด 13,605,140.69 บาท 4.67% หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาทุน 22,230,536.16 บาท ราคาตลาด 25,125,755.00 บาท 8.62% รวมทรัพย์สินสุทธิ 291,609,488.84 บาท ลูกหนี้ ราคาตลาด 1,194,011.05 บาท 0.41% เจ้าหนี้ ราคาตลาด –3,561,235.56 บาท -1.23% สัดส่วนการลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ ราคาทุน 20,132,219.35 บาท ราคาตลาด 20,132,219.35 บาท 6.90% ตราสารหนี้ที่ออกโดย TSFC ราคาทุน 5,000,000.00 บาท ราคาตลาด 5,079,452.05 บาท 1.74%

3 3 รายละเอียดรายได้ของกองทุนปี 2549 1 ม. ค – 31 มี. ค. 49 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร 110,741.73 ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง 1,125,298.37 ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน 218,958.91 ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้ 1,141,005.92 รายได้เงินปันผล 622,720.00 กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 871,883.37 ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ -340,700.00 ส่วนเพิ่ม ( ลด ) จากการตีราคาหลักทรัพย์ 764,99144 พันธบัตร -84,622.68 หุ้นกู้ 442,855.36 หุ้นสามัญ 438,446.35 ตั๋วแลกเงิน -34,599.00 ตั๋วเงินคลัง 2,911.41 รวมรายได้ 2,059,322.27


ดาวน์โหลด ppt 1 สถานะกองทุน 31 ธ. ค. 4831 มี. ค. 49 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 282,421,213.58 291,609,488.84 บาท จำนวนหน่วย 21,313,487.4321,676,809.07 หน่วย จำนวนสมาชิก 889901.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google