งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปีงบประ มาณ งปม. เงิน รายได้ รายรับ โครงการ พิเศษ รวมเงิน รายได้งปม. แผ่นดิน รวมงปม. ทั้งสิ้น 2543 117,317, 320 - 724,079,800 841,397, 120 2544 130,140,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปีงบประ มาณ งปม. เงิน รายได้ รายรับ โครงการ พิเศษ รวมเงิน รายได้งปม. แผ่นดิน รวมงปม. ทั้งสิ้น 2543 117,317, 320 - 724,079,800 841,397, 120 2544 130,140,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปีงบประ มาณ งปม. เงิน รายได้ รายรับ โครงการ พิเศษ รวมเงิน รายได้งปม. แผ่นดิน รวมงปม. ทั้งสิ้น ,317, ,079, ,397, ,140, ,393, ,533, ,795, ,297, ,093, ,311, ,050, ,362, ,067,500 1,050,42 9, ,844, ,731, ,575, ,475,800 1,154,05 1, ,567, ,451, ,019, ,240,400 1,347,26 0, ,591, ,036, ,628, ,528,400 1,560,15 6, ,471, ,723, ,194,9 00 1,066,373,7 00 1,756,56 8, ,713, ,361, ,074,3 00 1,101,562,1 00 2,004,63 6, ,898, ,723,40 0 1,061,621,400 1,099,013,3 00 2,160,63 4,700 ตารางที่ 1 แสดงเปรียบเทียบงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ และเงินรายรับโครงการพิเศษ ปี

2

3 ตารางที่ 2 แสดงเปรียบเทียบงบประมาณที่จัดสรรเพื่องานวิจัย งบแผ่นดิน รายได้ โครงการพิเศษ แหล่งทุนนอก ( ตามแผนงานวิจัย ) ปีงบประม าณงปม. เงินรายได้งปม. แผ่นดินรวมงปม. ทั้งสิ้น งบประมาณ มหาวิทยาลัย ,397, ,533, ,093, ,400,000 9,735,000 11,135,000 1,050,429, ,795,300 30,793,000 34,588,300 1,154,051, ,463,632 39,415,100 43,878,732 1,347,260, ,949,100 39,415,100 44,364,200 1,560,156, ,513,400 38,948,000 44,461,400 1,756,568, ,772,650 40,700,700 47,473,350 2,004,636, ,333,050 44,769,000 52,102,050 2,160,634,700

4

5 ตารางที่ 3 สรุปจำนวนและงบประมาณโครงการวิจัย / งาน สร้างสรรค์ มศก. ประจำปีงบประมาณ พ. ศ ปีงบประ มา ณ งบประมาณแผ่นดินเงินรายได้แหล่งทุนนอกรวมทั้งสิ้น จำนวนเงินโครงการจำนวนเงินโครงการจำนวนเงินโครงการจำนวนเงิน โครงก าร ,370, ,037, ,051, ,458, ,793, ,249, ,238, ,280, ,365, ,328, ,637, ,331, ,415, ,954, ,246, ,615, ,054, ,230, ,400, ,685, ,400, ,789, ,884, ,074,

6 ตารางที่ 4 สรุปจำนวนโครงการและจำนวนเงินทุกแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ. ศ ปีงบประม าณ โครงกา ร เงิน งบประมาณ ,458, ,280, ,330, ,615, ,685, ,074,28 3

7

8

9 ผลงานวิจัยของประเทศไทยใน 5 ปี ( ) ในฐานข้อมูลสากล Scopus 84% (16%) 88% (12%) 88% (12%) 94% (6%) 95% (5%) 3,034 3,648 4,475 5,377 5,603 หมายเหตุ ผลงานวิจัยของประเทศไทยในแต่ละปี ในฐานข้อมูล Scopus ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2551  ปี 2550 อุดมศึกษาไทยผลิตผลงานวิจัย คิดเป็น 95% ของผลงานทั้งประเทศ

10 ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทยใน ฐานข้อมูล Scopus ปี หมายเหตุ ผลงานวิจัยของประเทศไทยในแต่ละปี ในฐานข้อมูล Scopus ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2551

11 ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทย ปี ในฐานข้อมูลสากล Scopus ในฐานข้อมูลประเทศ ไทย TCI

12 มหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยระดับใกล้เคียง มหาวิทยาลัยศิลปากร

13 Academic Fields of Thai Publications ( , Scopus Data-Base)

14

15


ดาวน์โหลด ppt ปีงบประ มาณ งปม. เงิน รายได้ รายรับ โครงการ พิเศษ รวมเงิน รายได้งปม. แผ่นดิน รวมงปม. ทั้งสิ้น 2543 117,317, 320 - 724,079,800 841,397, 120 2544 130,140,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google