งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปีงบประมาณ งปม.เงินรายได้ รายรับโครงการพิเศษ รวมเงินรายได้ งปม.แผ่นดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปีงบประมาณ งปม.เงินรายได้ รายรับโครงการพิเศษ รวมเงินรายได้ งปม.แผ่นดิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตารางที่ 1 แสดงเปรียบเทียบงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ และเงินรายรับโครงการพิเศษ ปี 2543-2552
ปีงบประมาณ งปม.เงินรายได้ รายรับโครงการพิเศษ รวมเงินรายได้ งปม.แผ่นดิน รวมงปม.ทั้งสิ้น 2543 117,317,320 - 724,079,800 841,397,120 2544 130,140,800 746,393,100 876,533,900 2545 77,795,500 763,297,500 841,093,000 2546 156,311,700 117,050,373 273,362,073 777,067,500 1,050,429,573 2547 211,844,400 158,731,000 370,575,400 783,475,800 1,154,051,200 2548 242,567,800 224,451,900 467,019,700 880,240,400 1,347,260,100 2549 267,591,200 294,036,800 561,628,000 998,528,400 1,560,156,400 2550 324,471,900 365,723,000 690,194,900 1,066,373,700 1,756,568,600 2551 383,713,200 519,361,100 903,074,300 1,101,562,100 2,004,636,400 2552 449,898,000 611,723,400 1,061,621,400 1,099,013,300 2,160,634,700

2

3 ตารางที่ 2 แสดงเปรียบเทียบงบประมาณที่จัดสรรเพื่องานวิจัย งบแผ่นดิน รายได้ โครงการพิเศษ แหล่งทุนนอก (ตามแผนงานวิจัย) ปีงบประมาณ งปม.เงินรายได้ งปม.แผ่นดิน รวมงปม.ทั้งสิ้น งบประมาณมหาวิทยาลัย 2543 - 841,397,120 2544 876,533,900 2545 841,093,000 2546 1,400,000 9,735,000 11,135,000 1,050,429,573 2547 3,795,300 30,793,000 34,588,300 1,154,051,200 2548 4,463,632 39,415,100 43,878,732 1,347,260,100 2549 4,949,100 44,364,200 1,560,156,400 2550 5,513,400 38,948,000 44,461,400 1,756,568,600 2551 6,772,650 40,700,700 47,473,350 2,004,636,400 2552 7,333,050 44,769,000 52,102,050 2,160,634,700

4

5 ตารางที่ 3 สรุปจำนวนและงบประมาณโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ มศก
ตารางที่ 3 สรุปจำนวนและงบประมาณโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ มศก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ปีงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ แหล่งทุนนอก รวมทั้งสิ้น จำนวนเงิน โครงการ 2546 10,370,000 56 1,037,000 20 18,051,671 31 29,458,747 107 2547 30,793,000 11 2,249,000 40 33,238,537 59 66,280,588 110 2548 40,365,100 14 2,328,000 38 67,637,893 121 110,331,045 173 2549 39,415,100 2,954,220 51 83,246,432 86 125,615,823 157 2550 40,054,682 24 7,230,069 149 100,400,453 115 147,685,377 288 2551 41,400,700 34 7,789,105 86,884,478 145 136,074,403 265

6 ปีงบประมาณ โครงการ เงินงบประมาณ
ตารางที่ 4 สรุปจำนวนโครงการและจำนวนเงินทุกแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ ปีงบประมาณ โครงการ เงินงบประมาณ 2546 107 29,458,671 2547 110 66,280,537 2548 173 110,330,993 2549 157 125,615,752 2550 288 147,685,204 2551 265 136,074,283

7

8

9 ผลงานวิจัยของประเทศไทยใน 5 ปี (2003-2007) ในฐานข้อมูลสากล Scopus
ปี 2550 อุดมศึกษาไทยผลิตผลงานวิจัย คิดเป็น 95% ของผลงานทั้งประเทศ 5,603 5,377 (5%) (6%) 4,475 (12%) 3,648 (12%) 3,034 (16%) 95% 94% 88% 88% 84% หมายเหตุ ผลงานวิจัยของประเทศไทยในแต่ละปี ในฐานข้อมูล Scopus ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2551

10 ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทยในฐานข้อมูล Scopus ปี 2003--2007

11 ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทย ปี 2003--2007
ในฐานข้อมูลสากล Scopus ในฐานข้อมูลประเทศไทย TCI

12 มหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยระดับใกล้เคียงมหาวิทยาลัยศิลปากร 2003-2007

13 Academic Fields of Thai Publications
( , Scopus Data-Base)

14

15


ดาวน์โหลด ppt ปีงบประมาณ งปม.เงินรายได้ รายรับโครงการพิเศษ รวมเงินรายได้ งปม.แผ่นดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google