งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะเศรษฐกิจการค้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี มกราคม – เมษายน 2551 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะเศรษฐกิจการค้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี มกราคม – เมษายน 2551 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สุราษฎร์ธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะเศรษฐกิจการค้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี มกราคม – เมษายน 2551 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สุราษฎร์ธานี

2 ภาวะเศรษฐกิจการค้าของจังหวัด สุราษฎร์ธานี มกราคม – เมษายน 2551 ภาวะเศรษฐกิจการค้าของ จังหวัดเดือนมกราคม – เมษายน 2551 ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและสินค้า อุปโภคบริโภค ได้แก่ เนื้อหมู ข้าว น้ำตาลทราย และวัสดุก่อสร้าง ปรับตัว สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าครองชีพ ของประชาชนเพิ่มขึ้น

3 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง จ. สุราษฎร์ธานี ราคาน้ำมันระหว่าง ม. ค.- เม. ย.51 ปรับตัวสูงขึ้นจากช่วงเดียวกัน ของปี 50 โดยเบนซิน 95 สูงขึ้นร้อยละ 26 เบนซิน 91 สูงขึ้นร้อย ละ 26 ดีเซลสูงขึ้นร้อยละ 28 แก๊ซโซฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 21

4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้ำมัน เชื้อเพลิง ปัจจัย 2551 ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. ราคา น้ำมันดิบ ดูไบ ( ดอลล่าร์ : บาร์เรล ) 87.9590.3597.3103.75 อัตรา แลกเปลี่ยน ( บาท : ดอล ล่าร์ ) 33.3932.8231.6331.77

5 ราคาสินค้าเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ( ม. ค.- เม. ย.51) เทียบกับช่วงเดียวกันของ ปี 50 กุ้ง ขาว ยาง ปาล์ม 14% 61% ( ไม่เปลี่ยนแปลง )

6 ภาคการบริโภค การจดทะเบียนรถใหม่ระหว่างม. ค.- เม. ย.51 ประเภทรถยนต์ รถกระบะ และรถจักรยานยนต์มี ปริมาณสูงขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 50 จำนวน ( คัน ) 28 % 18 % 13 %

7 ม. ค.- เม. ย.51 จำนวนการจด ทะเบียนลดลง จากช่วง เดียวกันของปี 50 ร้อยละ 10 ม. ค.- เม. ย. 51 จำนวนทุนจด ทะเบียนลดลง จากช่วง เดียวกันของปี 50 ร้อยละ 17 การจดทะเบียนนิติบุคคลในจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี 10% 17%

8 ปริมาณการส่งออกสินค้าผ่านด่าน ศุลกากรบ้านดอน ม. ค.- เม. ย.50 ม. ค.- เม. ย.51 เปลี่ยนแปลง แร่ยิปซั่ม 808,687.501,000,155 + 24% น้ำมันปาล์ม 63,34225,092 - 60.33 % ไม้ยางแปร รูป 30,457.5020,695- 32.06 % อาหารทะเล สด ( แช่แข็ง ) 3,254.331,944.62- 40.25 % ( หน่วย : ตัน )

9 มูลค่าการส่งออกสินค้าผ่านด่าน ศุลกากรบ้านดอน ม. ค.- เม. ย.50 ม. ค.- เม. ย.51 เปลี่ยนแปลง ( %) แร่ยิปซั่ม 394.90455.60+ 15.37 % น้ำมันปาล์ม 1,157880.70 - 23.88 % ไม้ยางแปร รูป 289.41293.46+ 1.4 % อาหารทะเล สด ( แช่แข็ง ) 691.60119.30- 82.75 % ( หน่วย : ล้าน บาท )

10 ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) “ อัตราเงินเฟ้อ ”

11 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคา ผู้บริโภค (CPI) ปัจจัยที่มีผลกระทบ ต่อดัชนีราคาผู้บริโภค น้ำมันเชื้อเพลิง อัตราดอกเบี้ย ราคาวัตถุดิบ อัตราแลกเปลี่ยน ค่าจ้างแรงงาน

12 เปรียบเทียบ CPI 4 เดือนแรก ม. ค.- เม. ย.51 กับ ม. ค.- เม. ย.50 CPI ( Consumer Price Index ) CPI สุราษฎร์ ธานี CPI ภาคใต้ CPI ประเทศ 5.3 % 5.6 %7.2 %

13 ภาวะเงินเฟ้อ จ. สุราษฎร์ธานี ภาวะเงินเฟ้อของ จ. สุราษฏร์ธานี ระหว่าง ม. ค.- เม. ย.51 สูงขึ้นร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 50 เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของน้ำมัน เชื้อเพลิง อาหารประเภทเนื้อสัตว์ เครื่องประกอบอาหาร และค่าโดยสาร สาธารณะ 2 4 6 8 7. 2 เงินเฟ้อ ม. ค.- เม. ย. 51 = 7.2 %

14 เข้าดูข้อมูลดังกล่าวได้ที่ 1. เว็บไซด์สำนักดัชนีเศรษฐกิจ การค้า http://www.price.moc.go.th ( CPI รายจังหวัด ) http://www.price.moc.go.th 2. เว็บไซด์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวง พาณิชย์ ศูนย์ข้อมูล เศรษฐกิจการค้าจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี E-mail : sn_ops@moc.go.th เลือก


ดาวน์โหลด ppt ภาวะเศรษฐกิจการค้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี มกราคม – เมษายน 2551 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google