งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ด้านอาหาร เวชภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อม พัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ด้านอาหาร เวชภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ด้านอาหาร เวชภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อม พัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ด้านอาหาร เวชภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ด้านอาหาร เวชภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อม พัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ด้านอาหาร เวชภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อม

2 ยุทธศาสตร์ของประเทศ Strategic sectors ที่ได้รับการให้น้ำหนัก ความสำคัญเป็นพิเศษในฐานะที่เป็น global niches ของประเทศ คือการเป็น “ครัวของโลก” (Kitchen of the world) Strategic sectors ที่ได้รับการให้น้ำหนัก ความสำคัญเป็นพิเศษในฐานะที่เป็น global niches ของประเทศ คือการเป็น “ครัวของโลก” (Kitchen of the world)

3 รายการ ปริมาณมูลค่าปริมาณมูลค่าปริมาณมูลค่า ปริมาณมูลค่า ข้าว 6,838, , ,141, , ,685, , ,327, , กุ้งสดแช่เย็น แช่ แข็ง ปรุงรส 239, , , , , , , , มันสำปะหลังและ ผลิตภัณฑ์ 5,318, , ,680, , ,991, , ,237, , เนื้อไก่แช่เย็น แช่ แข็ง 216, , , , , , , , ปริมาณและมูลค่าการส่งออก ปริมาณ : ตัน มูลค่า : ล้านบาท ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมือของ กรมศุลกากร

4 การผลิตวัตถุดิบพื้นฐาน วัตถุดิบที่มีคุณค่าสูงขึ้น Knowledge based Economy Low Volume High Value “Technology” การผลิตวัตถุดิบพื้นฐาน โดยเอื้อต่อสภาวะแวดล้อม การแปรรูปวัตถุดิบ “Technology” Clean Technology Value Agriculture and Industry based Economy High Volume Low Value

5 เป็นแรงเสริมให้อุตสาหกรรมอาหาร ไปถึงครัวโลกได้อย่างไร “ มหาวิทยาลัยมหิดล ”

6 มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถทำอะไรให้ได้บ้าง ? New variety New product New process Better productivity Safe product

7 มหาวิทยาลัยมหิดล จะต้องพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีขึ้นเองให้ได้มา ซึ่งอาหารเพื่อสุขภาพและเพื่อ คุณภาพชีวิตของคนไทย

8

9

10 EXPLORE NEW MODES OF MANUFACTURING

11 To be sustained ก้าวไกลไปถึงครัวของโลก อย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยมหิดล Technology is Here to be exploited


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ด้านอาหาร เวชภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อม พัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ด้านอาหาร เวชภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google