งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ด้านอาหาร เวชภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อม พัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ด้านอาหาร เวชภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ด้านอาหาร เวชภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อม พัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ด้านอาหาร เวชภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ด้านอาหาร เวชภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อม พัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ด้านอาหาร เวชภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อม

2 ยุทธศาสตร์ของประเทศ Strategic sectors ที่ได้รับการให้น้ำหนัก ความสำคัญเป็นพิเศษในฐานะที่เป็น global niches ของประเทศ คือการเป็น “ครัวของโลก” (Kitchen of the world) Strategic sectors ที่ได้รับการให้น้ำหนัก ความสำคัญเป็นพิเศษในฐานะที่เป็น global niches ของประเทศ คือการเป็น “ครัวของโลก” (Kitchen of the world)

3 รายการ 2542254325442545 ปริมาณมูลค่าปริมาณมูลค่าปริมาณมูลค่า ปริมาณมูลค่า ข้าว 6,838,7 93.00 73,81 0.42 6,141,3 41.00 65,51 6.28 7,685,0 51.00 70,12 2.98 7,327,0 06.00 70,00 5.46 กุ้งสดแช่เย็น แช่ แข็ง ปรุงรส 239,49 6.00 87,26 2.40 248,74 5.00 107,5 58.61 254,71 3.00 98,34 1.53 211,77 2.00 73,86 9.09 มันสำปะหลังและ ผลิตภัณฑ์ 5,318,6 32.00 23,06 8.65 4,680,5 47.00 20,38 6.92 5,991,5 44.00 25,72 6.64 4,237,6 83.00 22,87 7.69 เนื้อไก่แช่เย็น แช่ แข็ง 216,14 5.00 15,13 8.26 240,87 1.00 15,68 6.53 309,37 4.00 23,92 0.87 330,24 0.00 22,95 2.57 ปริมาณและมูลค่าการส่งออก ปริมาณ : ตัน มูลค่า : ล้านบาท ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมือของ กรมศุลกากร

4 การผลิตวัตถุดิบพื้นฐาน วัตถุดิบที่มีคุณค่าสูงขึ้น Knowledge based Economy Low Volume High Value “Technology” การผลิตวัตถุดิบพื้นฐาน โดยเอื้อต่อสภาวะแวดล้อม การแปรรูปวัตถุดิบ “Technology” Clean Technology Value Agriculture and Industry based Economy High Volume Low Value

5 เป็นแรงเสริมให้อุตสาหกรรมอาหาร ไปถึงครัวโลกได้อย่างไร “ มหาวิทยาลัยมหิดล ”

6 มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถทำอะไรให้ได้บ้าง ? New variety New product New process Better productivity Safe product

7 มหาวิทยาลัยมหิดล จะต้องพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีขึ้นเองให้ได้มา ซึ่งอาหารเพื่อสุขภาพและเพื่อ คุณภาพชีวิตของคนไทย

8

9

10 EXPLORE NEW MODES OF MANUFACTURING

11 To be sustained ก้าวไกลไปถึงครัวของโลก อย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยมหิดล Technology is Here to be exploited


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ด้านอาหาร เวชภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อม พัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ด้านอาหาร เวชภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google