งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 271/ 2553 เรื่อง กำหนดชั้นและรายชื่อของสาร ที่เป็นอันตราย และมาตรฐานการ ปล่อยทิ้งสารที่เป็นอันตราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 271/ 2553 เรื่อง กำหนดชั้นและรายชื่อของสาร ที่เป็นอันตราย และมาตรฐานการ ปล่อยทิ้งสารที่เป็นอันตราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 271/ 2553 เรื่อง กำหนดชั้นและรายชื่อของสาร ที่เป็นอันตราย และมาตรฐานการ ปล่อยทิ้งสารที่เป็นอันตราย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 ตุลาคม 2553

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษานุเบกษาเป็นต้นไป  ขอ 1 สารอันตรายที่เปนน้ำมัน หมายถึง น้ำมันปโตรเลียมในรูปแบบใด ๆ รวมทั้ง น้ำมันดิบ น้ำมันเชื้อเพลิง ตะกอนน้ำมัน ขยะเปอนน้ำมัน และผลิตภัณฑน้ำมันที่กลั่น แลว  ขอ 2 สารอันตรายที่เปนสารเคมี หมายถึง สารเคมีเหลวที่ระบุไวในบัญชีแนบทาย ประกาศนี้ แบงออกเปน 3 ชั้น ประกอบดวย

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  2.1 ชั้น X เปนสารเคมีเหลวที่หากปลอย ทิ้งลงสูทะเลจะกอใหเกิดอันตรายอยางรา ยแรง ตอทรัพยากรทางทะเล หรือสุขภาพ ของมนุษย หามปลอยทิ้งลงสูทะเล 2.2 ชั้น Y เปนสารเคมีเหลวที่หากปลอยทิ้งลงสูทะเล จะกอใหเกิดอันตราย ตอทรัพยากรทางทะเล หรือสุขภาพของมนุษย หรือทําลายความ งามตามธรรมชาติ หรือรบกวนการใชประโย ชน ของทะเลอยางถูกตองตามกฎหมาย ต องปลอยทิ้งตามวิธีและมาตรฐานที่กําหนดใน ประกาศฉบับนี้

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ  2.3 ชั้น Z เปนสารเคมีเหลวที่หากปลอยทิ้ง ลงสูทะเลจะกอใหเกิดผลกระทบตอ ทรัพยากรทางทะเล หรือสุขภาพของ มนุษยตองควบคุมการปลอยทิ้งใหเปนไป ตามประกาศฉบับนี้ สารเคมีอื่น ๆ ที่มิไดจัดอยูในชั้นใดชั้นหนึ่ง เนื่องจากยังไมพบ วากอผลกระทบหรือ อันตราย ตอทรัพยากรทางทะเล หรือ สุขภาพของมนุษย หรือทําลายความงาม ตามธรรมชาติ หรือรบกวน การใชประโย ชนของทะเลอยางถูกตองตามกฎหมาย จะ กํากับไวดวยอักษร OS รายชื่อสารเคมีในแตละชั้นปรากฏตามบัญชี แนบทายประกาศนี้

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ขอ 3 กําหนดมาตรฐานการปลอยทิ้งสาร อันตรายลงสูทะเล ดังนี้  3.1 น้ำทิ้งจากเรือซึ่งผานเครื่องกรองน้ำมัน ที่ปลอยทิ้งจากเรือลงสูทะเลในเขต 12 ไมล จากชายฝงที่ใกลที่สุด ตองมีปริมาณน้ำมัน เจือปนอยูไมเกิน 15 สวนใน ลานสวน  3.2 น้ำทิ้งจากเรือซึ่งผานเครื่องกรองน้ำมัน ที่ปลอยทิ้งจากเรือลงสูทะเลนอกเขต 12 ไมล จากชายฝงที่ใกลที่สุด ตองมีปริมาณน้ำมัน เจือปนอยูไมเกิน 100 สวนในลานสวน

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  3.3 หามปลอยทิ้งน้ำที่เจือปนสารอันตรายที่ เปนสารเคมีชั้น X ลงสูทะเล 3.4 หามปลอย ทิ้งน้ำที่เจือปนสารอันตรายที่เปนสารเคมีชั้น Y และ Z ที่เกิดจาก การลางถังระวาง เว นแตในขณะที่เรือเดินอยูนอกเขต 12 ไมล จากชายฝงที่ใกลที่สุด ดวยความเร็ว ไมน อยกวา 7 นอต สําหรับเรือยนต หรือไมน อยกวา 4 นอตสําหรับเรือที่มิใชเรือกล และ บริเวณ ที่ปลอยทิ้งมีระดับความลึกของน้ำไม่ น้อยกวา 25 เมตร

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  มาตรฐานการปลอยทิ้งในขอ 3 ไมนําไปใช กับการปลอยทิ้งที่กระทําดวยความจําเปน เพื่อความปลอดภัยของเรือ หรือความ ปลอดภัยแหงชีวิตในทะเล หรือการปลอย ทิ้งที่เกิดจาก ความเสียหายของตัวเรือและอุป กรณ ซึ่งหลังเกิดเหตุนายเรือไดดําเนิน การปองกันที่สมเหตุสมผล และใชความ ระมัดระวังอยางเต็มที่ แลว  ขอ 4 การกําจัดสารที่เปนอันตรายจากเรือ ซึ่งไมสามารถดําเนินการตามมาตรฐานในขอ 3 ได ใหเจาของหรือผูครอบครองทาเรือที่ รับเรือนั้น เปนผูดําเนินการจัดการและ เรียกคาใช้ จายเอาจาก นายเรือหรือเจา ของเรือ  - บัญชีแนบทายประกาศกรมเจาทา ที่ 271/ 2553

8 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 271/ 2553 เรื่อง กำหนดชั้นและรายชื่อของสาร ที่เป็นอันตราย และมาตรฐานการ ปล่อยทิ้งสารที่เป็นอันตราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google