งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 273/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ ชนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้ เกิดอันตรายได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 273/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ ชนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้ เกิดอันตรายได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 273/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ ชนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้ เกิดอันตรายได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 ตุลาคม 2553

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกรมเจาทา ที่ 279/2542 เรื่อง การอนุญาตใหขนถายสิ่งของที่ อาจทําใหเกิดอันตรายได ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ. ศ. 2542 ในประกาศนี้ สิ่งของที่อาจทําใหเกิดอันตรายได ” หมายความวา สิ่งของตามประกาศกรมเจาทา ที่ 353/2529 เรื่อง การกําหนดชั้นของสิ่งของและสิ่งของที่อาจ ทําใหเกิดอันตรายได ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2529 และที่แกไขเพิ่มเติม รวมทั้งใหหมายความรวมถึง น้ำมันชนิดสลายตัวยาก (Persistent Oil) ๔ ประเภท อันไดแกน้ำมันดิบ (Crude Oil) น้ำมัน เตา (Fuel Oil) น้ำมันหลอลื่น (Lubrication Oil) และน้ำมันดีเซล หมุนชา (Low Speed Diesel Oil) ดวย ประกาศนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด 45 วันนับแต วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ผูใดประสงคจะขออนุญาตขนถายสิ่งของที่อาจ ทําใหเกิดอันตรายไดใหยื่นคําขอ ตามแบบที่ กรมเจาทากําหนด โดยใหยื่นคําขอไดที่ สํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมทางน้ำ หรือสํานักงานการขนสงทางน้ำสาขาแลวแต กรณี ซึ่งสถานที่ขนถายอยูในเขตรับผิดชอบ พรอมเอกสาร หลักฐานตามที่กําหนด เพื่อ ประกอบการพิจารณาอนุญาตใหขนถาย  (1) กรณีเรือไทย ผูขออนุญาตตองยื่นเอกสาร หลักฐานดังตอไปนี้  1. ใบอนุญาตใชเรือที่ยังไมขาดอายุ  2. สําเนาใบอนุญาตใหขนถายสิ่งของที่อาจทํา ใหเกิดอันตรายขึ้นไดของกรมเจา ท่าจากทา หรือตําบลในประเทศ ซึ่งเปนสถานที่ตนทางที่ เรือนั้นนําสินคามา

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  (2) กรณีเรือตางประเทศ ผูขออนุญาตตองยื่น เอกสารหลักฐานดัง ตอไปนี้  1. บัญชีสําแดงสินคาอันตราย (Dangerous Cargoes Manifest)  2. International Oil Pollution Prevention Certificate สําหรับกรณีเรือ ต่างประเทศ ที่บรรทุกน้ำมันหรือสารคลายน้ำมัน ในถังระวาง หรือ  3. Certificate of Fitness for the Carriage of Chemicals in Bulk สําหรับกรณี เรือตางประเทศที่บรรทุกสารเคมี เหลวในถังระวาง

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  หลักเกณฑที่ใชในการพิจารณาอนุญาตใหขนถ ายเพื่อความปลอดภัยและปองกันไมใหเกิด มลภาวะตอสิ่งแวดลอมในน้ำ มีดังตอไปนี้ "  (1) ชนิดของสิ่งของที่อาจทําใหเกิดอันตราย ขึ้นได (2) ลักษณะของการบรรทุกสิ่งของในเรือ (3) ความเหมาะสมของทาเทียบเรือหรือ สถานที่ตําบลที่ขนถาย (4) มาตรการความปลอดภัยสําหรับการขนถ าย (5) มีการจัดใหมีประกันภัยความเสียหายเพื่อคุ มครองผูประสบภัยจากการขนถ่ายสิ่งของ ที่ อาจทําใหเกิดอันตราย  เมื่อเจาทาตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร และ หลักเกณฑเพื่อพิจารณาการอนุญาต ใหขนถา ยสิ่งของที่อาจทําใหเกิดอันตรายได จนครบถ วนและถูกตองแล้ว เจาทาจะออกใบอนุญาตให ขนถายสิ่งของที่อาจทําใหเกิดอันตรายได้

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ใบอนุญาตใหขนถายสิ่งของที่อาจทําใหเกิด อันตรายไดฉบับหนึ่งใหใชขนถายได ณ ทา หรือตําบลที่เดียวในหนึ่งเที่ยวเรือเทานั้น โดยมี กําหนดระยะเวลาการอนุญาตเพื่อการขนถาย ไมเกินกําหนด 5 วัน  กรณีที่ผูไดรับอนุญาตไมอาจดําเนินการขนถา ยสิ่งของที่อาจทําใหเกิดอันตรายได ใหแล วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไวใน ใบอนุญาต ผูไดรับอนุญาตอาจยื่นขอตออายุ ใบอนุญาต โดยแสดงเหตุผลหรือความจําเป นเพื่อการนั้นประกอบดวย

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 273/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ ชนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้ เกิดอันตรายได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google