งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รัฐเดี่ยวรัฐรวมแตกต่างกันอย่างไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รัฐเดี่ยวรัฐรวมแตกต่างกันอย่างไร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รัฐเดี่ยวรัฐรวมแตกต่างกันอย่างไร
ประเทศไทย รัฐเดี่ยว ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐรวม

2 รัฐเดี่ยว  คือ รูปแบบของรัฐแบบหนึ่งโดยมีรัฐบาลเดียว เหมาะสำหรับประเทศที่มีลักษณะทางเชื้อชาติที่กลมกลืน ประชาชนมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้มรับรู้ถึงความเป็นมาทางประวัติศาสตร์เดียวกัน ทำให้รัฐบาลสามารถสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเหมาะสมใช้อำนาจอธิปไตย ปกครองทั้งดินแดน ประเทศที่ใช้รูปแบบนี้เช่น ประเทศไทย , ประเทศอังกฤษ เป็นต้น

3 รัฐรวม คือ  ระบบรัฐที่แบ่งการบริหารออกเป็นสองระดับ คือ การบริหารส่วนกลางโดยรัฐบาลกลาง กับกับบริหารส่วนท้องถิ่นที่บริหารโดยรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งสามารถตอบสนองต่อภาคท้องถิ่นหรือมลรัฐได้มากกว่ารัฐเดี่ยว


ดาวน์โหลด ppt รัฐเดี่ยวรัฐรวมแตกต่างกันอย่างไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google