งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รัฐเดี่ยวรัฐรวมแตกต่างกันอย่างไร ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐรวม ประเทศไทย รัฐเดี่ยว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รัฐเดี่ยวรัฐรวมแตกต่างกันอย่างไร ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐรวม ประเทศไทย รัฐเดี่ยว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รัฐเดี่ยวรัฐรวมแตกต่างกันอย่างไร ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐรวม ประเทศไทย รัฐเดี่ยว

2 รัฐเดี่ยว คือ รูปแบบของรัฐแบบหนึ่งโดยมี รัฐบาลเดียว เหมาะสำหรับประเทศที่มีลักษณะ ทางเชื้อชาติที่กลมกลืน ประชาชนมี ความสัมพันธ์แน่นแฟ้มรับรู้ถึงความเป็นมาทาง ประวัติศาสตร์เดียวกัน ทำให้รัฐบาลสามารถ สนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง เหมาะสมใช้อำนาจอธิปไตย ปกครองทั้ง ดินแดน ประเทศที่ใช้รูปแบบนี้เช่น ประเทศ ไทย, ประเทศอังกฤษ เป็นต้น

3 รัฐรวม คือ ระบบรัฐที่แบ่งการบริหาร ออกเป็นสองระดับ คือ การบริหารส่วนกลาง โดยรัฐบาลกลาง กับกับบริหารส่วนท้องถิ่นที่ บริหารโดยรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งสามารถ ตอบสนองต่อภาคท้องถิ่นหรือมลรัฐได้ มากกว่ารัฐเดี่ยว


ดาวน์โหลด ppt รัฐเดี่ยวรัฐรวมแตกต่างกันอย่างไร ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐรวม ประเทศไทย รัฐเดี่ยว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google