งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Present Continuous Tense. Present Continuous Tense โครงสร้าง : Subject + V.to be + V. ing + ส่วน ขยาย การเลือกใช้ V.to be He She is It Nick ( นามเอกพจน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Present Continuous Tense. Present Continuous Tense โครงสร้าง : Subject + V.to be + V. ing + ส่วน ขยาย การเลือกใช้ V.to be He She is It Nick ( นามเอกพจน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Present Continuous Tense

2 Present Continuous Tense โครงสร้าง : Subject + V.to be + V. ing + ส่วน ขยาย การเลือกใช้ V.to be He She is It Nick ( นามเอกพจน์ )

3 I am You We are They People ( นามพหูพจน์ ) หลักการใช้ Present Continuous Tense

4 1. ใช้เมื่อการกระทำดำเนินอยู่ในปัจจุบัน ( ขณะพูด ) และต่อเนื่องมาถึงบัดนั้น และจบ ในอนาคต Ex. A turtle is playing guitar.

5 2. การกระทำที่เกิดขึ้น ต้องเกิดขึ้นขณะนั้นจริง Ex. A man is surfing Internet. หลักการใช้ Present Continuous Tense

6 3. แสดงเหตุการณ์ในอนาคต เกิดขึ้นแน่นอน Ex. A cat is planning to go to the beach next week. หลักการใช้ Present Continuous Tense

7 4. ถ้าประโยคเชื่อมด้วย and ( 2 ประโยค ) ให้ ตัด Verb to be ที่อยู่หลัง and ออก Ex. My father is playing guitar and watching television. หลักการใช้ Present Continuous Tense

8 5. ใช้ในการกระทำชั่วคราว Ex. -I am studying in M.3 this year. -I am living with my friend until I find a room. : ฉันพักอยู่กับเพื่อนจนกว่าจะหาห้องได้ ( กำลัง อาศัย แต่อาศัยอยู่ไม่นาน ) หลักการใช้ Present Continuous Tense

9 มีกริยาบางตัวที่นำมาใช้ใน Present Continuous Tense ไม่ได้ 1. กริยาที่เกี่ยวกับประสาทสัมผัสทั้งห้า see, hear, smell, notice, observe, teste เช่น see, hear, smell, notice, observe, teste

10 Ex. I see the beautiful mountain. ไม่ใช้ I am seeing the beautiful mountain. มีกริยาบางตัวที่นำมาใช้ใน Present Continuous Tense ไม่ได้

11 2. กริยาที่แสดงถึงภาวะของจิต, แสดง ความรู้สึก, ความผูกพัน ไม่นิยมนำมาใช้ Ex. I know him very well. ไม่ใช่ : I am knowing him very well. มีกริยาบางตัวที่นำมาใช้ใน Present Continuous Tense ไม่ได้

12 1). กริยาที่ลงท้ายด้วย E ให้ตัด E ทิ้ง แล้วเติม - ing EX. write - writing = เขียน 2). กริยาที่ลงท้ายด้วย EE ให้เติม -ing ได้เลย EX. see - seeing = เห็น 3). กริยาที่ลงท้ายด้วย IE ให้เปลี่ยนเป็น Y ก่อน แล้วเติม –ing EX. die - dying = ตาย หลักการเติม –ing หลักการเติม –ing

13 4). กริยาที่มีสระตัวเดียว ตัวสะกดตัวเดียว พยางค์ เดียว เพิ่มตัวสะกดอีกตัวหนึ่ง แล้วเติม –ing EX. stop - stopping = หยุด 5). กริยาที่มี 2 พยางค์ออกเสียงหนักที่พยางค์หลัง มีสระและตัวสะกดตัวเดียว เพิ่มตัวสะกด แล้วเติม -ing EX. begin - beginning = เริ่มต้น หลักการเติม –ing หลักการเติม –ing

14 now currently Todaystill at the momentat this moment for the time beingright now at the present timeat present Tense นี้มี Adverb of time

15 Exercises

16 1. Jack __________ to school now. a. comeb. to comes c. is comingd. are comeing 2. I __________ to the market. a. going b. is going c. are going d. am going Exercises Ans. c Ans. d

17 3. A : _____________ ? B : “Yes they are.” a. Are they drawing now?b. Is they drawing now? c. Am they drawing now?d. Do they drawing now? 4. You______ not______ now. a. do, work b. are, working c. have, work d. does, work Exercises Ans. a Ans. b

18 5. What___the cat ___ now? a. are, do b. do, doing c. is, doing d. is, do 6. They _______their classroom now. a. are cleaning b. am cleaning c. is cleaning d. cleaning Exercises Ans. c Ans. a

19 7. Alex ____coffee right now. a. drinks b. drinking c. is not drinkingd. are not drinking 8. Nick and I ___to the park at this moment. a. going b. is going c. are going d. am going Exercises Ans. c

20 9. ________Selena washing her face now? a. Are b. Is c. Amd. Do 10. The students ______ pictures now. a. are not drawing b. is not drawing c. do not drawing d. not drawing Exercises Ans. b Ans. a

21 11. Listen! A girl____ an English song. a. is singingb. are singing c. singd. sang 12. Look! Freddy _________ football. a. Playedb. playing c. is playingd. play Exercises Ans. a Ans. c

22 13. My sister _______ learning Japanese at this moment. a. have notb. is not c. has notd. are not 14. _____ you watching television now? a. Areb. Is c. Bed. Did Exercises Ans. b Ans. a

23 15. We _________ for our English test at the moment. a. studyb. are studying c. studiesd. studying 16. Today, it is not raining. The sun _______ now. a. shineb. shone c. is shiningd. are shining Exercises Ans. b Ans. c

24 17. Please be quiet. I _______to the news now. a. listeningb. listen c. am listening d. are listening 18. What are you doing?_____ a model plane. a. I makeb. I made c. I am makingd. I have made Exercises Ans. c

25 19. My cat _________ a rat now. a. is runningb. is looking c. doesn’ td. is chasing 20. They swim every day.Look! They____. a. swimsb. swam c. is swimmingd. are swimming Exercises Ans. d

26 21. Joe_________ his bike at the moment. a. cleansb. clean c. isn’t cleaning d. cleaned 22. I’m sorry, _______ to me? a. You talkb. Do you talk c. Are you talkingd. Did you talk Exercises Ans. c

27 23. We normally eat lunch at noon, but today,_____ at 1 p.m. a. are eatingb. we’re eating c. eatsd. ate 24. A: Where are they going tonight? B: They_________ to Bangkok. a. Goingb. goes c. wentd. are going Exercises Ans. b Ans. d

28 25. He_________ hard today. a. isn’t workingb. work c. is workedd. worked 26. A: Are you having a good time? B:Yes, _____ really _______ this. a. I, amb. I, enjoying c. I’m, enjoyingd. am I, enjoying Exercises Ans. a Ans. c

29 27. My grandmother _________ a nap in the living room now. a. takeb. is taking c. tookd. are taking 28. Paul_________, but he’s cooking in the kitchen. a. are readingb. is not reading c. readingd. reads Exercises Ans. b

30 29. Peter and Sarah_________ back home now. a. walkb. is walking c. are walkingd. walks 30. Hurry up! It_________late. a. Getsb. getting c. is gettingd. got Exercises Ans. c

31 เอกสารอ้างอิง เอกสารอ้างอิง http://www.maleeya.net/data/test1present%2 0con.html http://krupinsook.com/pages/present_con- posttest.html http://www.click2member.com/viewthread.p hp?tid=8716

32 รายชื่อสมาชิกกลุ่ม ชั้น ม.5/1 รายชื่อสมาชิกกลุ่ม ชั้น ม.5/1 1. นางสาวญาณิศาพึ่งจิตต์ตนเลขที่ 2 2. นางสาวพิชชากรฉิมฉ่ำเลขที่ 6 3. นางสาวเพ็ญพิชชาชุ่มน้อย เลขที่ 7 4. นางสาวมลนภาแผ่พรเลขที่ 10 5. นางสาวเสาวลักษณ์คิดดีจริงเลขที่ 15

33 Thank you…


ดาวน์โหลด ppt Present Continuous Tense. Present Continuous Tense โครงสร้าง : Subject + V.to be + V. ing + ส่วน ขยาย การเลือกใช้ V.to be He She is It Nick ( นามเอกพจน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google