งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำ IPV6 NONTRINET CA RAPIDSSL CA SSL CERTIFICATE มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำ IPV6 NONTRINET CA RAPIDSSL CA SSL CERTIFICATE มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำ IPV6 NONTRINET CA RAPIDSSL CA SSL CERTIFICATE มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 NONTRINET CERTIFICATE SERVICES CA เป็นใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย นนทรี โดยทำหน้าที่เป็นผู้ออกใบรับรอง อิเล็กทรอนิกส์ให้กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ของ หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ca.ku.ac.th http:// https://

3 SSL CERTIFICATE ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ IE

4 SSL CERTIFICATE ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Chrome

5 SSL CERTIFICATE ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Firefox

6 SSL CERTIFICATE ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายนนทรี

7 SSL CERTIFICATE ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายนนทรี

8 RAPIDSSL WILDCARD Wildcard SSL Certificate http://www.rapidssl.com/ ใบรับรองความปลอดภัยของโดเมนหลัก (Base Domain) โดยความปลอดภัยครอบ คลุ่มทุกๆ โดเมนย่อย (multiple sup- domains) สำนักจัดซื้อ 2 โดเมน 2 ปี (ssl.in.th) คือ 1. *.ku.ac.th เช่น webmail.ku.ac.th, login.ku.ac.th 2. *.kasetsart.org

9 RAPIDSSL WILDCARD

10 ปัญหา / ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไข จากการเปลี่ยนชื่อโดเมนเว็บระบบสารสนเทศให้อยู่ ภายใต้โดเมน *.ku.ac.th ชื่อ URL เปลี่ยน ต้องแก้ Link ที่หน้าเว็บที่เกี่ยงข้อง จาก std.regis.ku.ac.th -> เช่น (std-regis.ku.ac.th) IPv4 เดิม ไม่มีการแก้ไข ปรับเปลี่ยนที่ระบบ DNS regis.ku.ac.th std.regis.ku.ac.th std-regis.ku.ac.th

11 แนะนำ IPV6 เนื่องจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ใช้งาน IPv4 นั้น เกิดขึ้นมากว่า ๓๐ ปี รวมถึง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ไม่หยุด ทำให้ปัจจุบัน IPv4 นั้นได้ถูกนามาจัดสรร ให้กับผู้ดูแลหมายเลข IP ประจาภูมิภาค ต่างๆ (RIR : Regional Internet Registry) จนหมดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งส่งผลให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่มี IP Address เพียงพอต่อการให้บริการใน อนาคตได้ เพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจึง ได้มีการคิดค้นหมายเลข IP Address ใน รูปแบบใหม่ หรือที่เรียกว่า IPv6

12 แนะนำ IPV6 IPv4 ที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อเข้าสู่อินเตอร์เน็ต ได้เพียง ๒ ๓๒ แอดเดรส หรือ ๔, ๒๙๔, ๙๖๗, ๒๙๖ เท่านั้น ในขณะที่ IPv6 รองรับได้มากถึง ๒ ๑๒๘ หรือ ๓๔๐, ๒๘๒, ๓๖๖, ๙๒๐, ๙๓๘, ๔๖๓, ๔๖๓, ๓๗๔, ๖ ๐๗, ๔๓๑, ๗๖๘, ๒๑๑, ๔๕๖ แอดเดรส ดังนั้น เมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวอย่าง ต่อเนื่องของการใช้งานอินเทอร์เน็ต ก็ยังสามารถ ใช้งานได้เพียงพออยู่ในอนาคต

13 แนะนำ IPV6 เปรียบเทียบคุณลักษณะการเขียนที่แตกต่างกันดังนี้

14 แนะนำ IPV6 วิธีการแบ่ง IPv6 ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สานักบริการคอมพิวเตอร์ได้รับ IPv6 มา 2 ชุด โดยได้รับมาจากทาง UNINET 1 ชุด และ THAISARN 1 ชุด โดยหมายเลขไอพีที่ได้แสดงดังตารางที่ 1 เนื่องจากไม่สามารถใช้งาน IPv6 ออกอินเทอร์เน็ตได้ 2 ชุดพร้อมกัน เพราะติด ปัญหาทางเทคนิค ดังนั้นจึงได้เลือกใช้ IPv6 ที่ได้รับมาจาก UNINET (THAISARN เน้นให้บริการด้านงานวิจัย ไม่ได้เน้นสาหรับการใช้งาน อินเทอร์เน็ตทั่วไป )

15 แนะนำ IPV6 เครือข่ายนี้มี Prefix ขนาด ๔๘ บิต หรือ ก็คือ 2001:3c8:1303::/48 ที่เหลืออีก ๘๐ บิต ( ๑๒๘ - ๔๘ = ๘๐ ) จะเป็นหมายเลขที่ระบุอุปกรณ์แต่ละตัว ในเครือข่าย (Interface ID) ซึ่งจะ สามารถรองรับได้มากถึง ๒ ^ ๘๐ หรือ ๑, ๒๐๘, ๙๒๕, ๘๑๙, ๖๑๔, ๖๒๙, ๑๗๔, ๗๐๖, ๑๗๖ หมายเลข

16 แนะนำ IPV6 ช่วงของ IPv6 ที่แบ่งให้ตามวิทยาเขต ต่างๆ

17 แนะนำ IPV6

18 หมายเหตุ เครื่องหมาย “–“ หมายถึง IPv6 ช่วงนั้นยังไม่ได้ถูกแบ่งใช้งาน ตัวอย่าง IPv6 ของเครือข่าย KUWiN ที่เป็น Vlan 100 จะได้หมายเลข IPv6 2001:3C8:1303:1164::/64 จากตัวเลข 1164 โดยเริ่มจากซ้ายไปขวา แปลความหมายได้ดังนี้ 1 = วิทยาเขตบางเขน 1 = โซน OCS 64 ถ้าแปลงเป็นเลขฐาน 10 จะมีค่าเป็น 100 ซึ่งตรงกับเลขของ Vlan 100

19

20 COMMAND NSLOOKUP/PING FOR IPV6: nslookup -type=AAAA www.ku.ac.thwww.ku.ac.th ping -6 www.ku.ac.th

21

22


ดาวน์โหลด ppt แนะนำ IPV6 NONTRINET CA RAPIDSSL CA SSL CERTIFICATE มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google