งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหาร วงเงิน ในการเลื่อน เงินเดือน การบริหาร วงเงิน ในการเลื่อน เงินเดือน 1 ชุดที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหาร วงเงิน ในการเลื่อน เงินเดือน การบริหาร วงเงิน ในการเลื่อน เงินเดือน 1 ชุดที่ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหาร วงเงิน ในการเลื่อน เงินเดือน การบริหาร วงเงิน ในการเลื่อน เงินเดือน 1 ชุดที่ 2

2 2 รอบที่ 1 วันที่ 1 ต. ค. - 31 มี. ค. ปีถัดไป รอบที่ 2 วันที่ 1 เม. ย. - 30 ก. ย. ในปีเดียวกัน เลื่อนปีละ 2 ครั้ง วงรอบการเลื่อน เงินเดือน

3  กรอบวงเงินรวม ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อครึ่งปี  กำหนดกรอบวงเงินเลื่อน เงินเดือนรายบุคคล ไม่เกิน ร้อยละ 6 ของฐานในการ คำนวณ การบริหารวงเงิน งบประมาณ 3

4 4 ผู้บริหาร วงเงิน กลุ่มตำแหน่งที่ บริหารวงเงิน กลุ่มที่ 1 รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี กลุ่มที่ 2 ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการระดับ กระทรวง ปลัดกระทรวง รอง ปลัดกระทรวง และอธิบดี รองอธิบดี ผู้บริหารวงเงินการเลื่อน เงินเดือน

5 ผู้บริหาร วงเงิน กลุ่มตำแหน่งที่ บริหารวงเงิน กลุ่มที่ 3 อธิบดี และ รองอธิบดี ( ในส่วนของ สป. คือ ปลัดกระทรว ง และ รองปลัดฯ ) ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และ ประเภททั่วไป ( ทุกระดับในราชการบริหาร ส่วนกลาง และในราชการ บริหารส่วนกลางที่ตั้งในส่วน ภูมิภาค รวมทั้งประเภท ทั่วไประดับทักษะพิเศษ ประเภท วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิกับประเภท อำนวยการ ในส่วนภูมิภาค ) ผู้บริหารวงเงินการเลื่อน เงินเดือน ( ต่อ ) 5

6 ผู้บริหาร วงเงิน กลุ่มตำแหน่งที่ บริหารวงเงิน กลุ่มที่ 4 ผู้ว่า ราชการ จังหวัด - ประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ ระดับชำนาญ การ และระดับชำนาญ การพิเศษ - ประเภททั่วไป ระดับ ปฏิบัติงาน ระดับ ชำนาญงาน และระดับ อาวุโส ( ตำแหน่งในราชการบริหาร ส่วนภูมิภาค ) ทั้งนี้ ผู้บริหารวงเงินอาจจัดสรรวงเงินให้หัวหน้าส่วน ราชการที่ ต่ำกว่าระดับกรม หรือหัวหน้าหน่วยงานในราชการบริหารส่วน ภูมิภาค บริหารวงเงินของข้าราชการ ในสังกัดได้ ผู้บริหารวงเงินการเลื่อน เงินเดือน ( ต่อ ) 6

7 7  ประเภท ตำแหน่ง ระดับช่วง เงินเดือน ฐานในการ คำนวณ ระดับอัตรา บริหาร สูง 64,740 – 69,810 บน 66,460 29,980 – 64,730 ล่าง 64,730 ต้น 59,360 – 67,560 บน 63,460 24,400 – 59,350 ล่าง 57,320 อำนวยการ สูง 48,420 – 63,960 บน 56,190 24,400 – 48,410 ล่าง 48,190 ต้น 40,390 – 54,090 บน 47,240 19,860 – 40,380 ล่าง 33,520 ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนใน แต่ละประเภทและระดับตำแหน่ง ตามกฎ ก. พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ. ศ.2552 ( แนบท้ายหนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 1008.1/ ว 11 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2554)

8 8  ประเภท ตำแหน่ง ระดับช่วงเงินเดือน ฐานในการคำนวณ ระดับอัตรา วิชาการ ทรงคุณวุ ฒิ 56,820 – 69,810 บน 2 63,310 * 29,980 – 56,810 ล่าง 2 56,020 * 56,030 – 67,560 บน 1 61,630 29,980 – 56,020 ล่าง 1 56,020 เชี่ยวชาญ 47,090 – 62,760 บน 54,920 24,400 – 47,080 ล่าง 46,260 ชำนาญ การพิเศษ 37,620 – 53,080 บน 45,350 19,860 – 37,610 ล่าง 33,510 ชำนาญ การ 27,350 – 39,630 บน 33,490 13,160 – 27,340 ล่าง 22,220 ปฏิบัติการ 19,120 - 24450 บน 21,780 7,140 – 19,110 ล่าง 16,440

9 9  * สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง หมายเหตุ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ประเภท ตำแหน่ง ระดับช่วงเงินเดือน ฐานในการ คำนวณ ระดับอัตรา ทั่วไป ทักษะ พิเศษ 55,50 0 -62,760 บน 59,130 48,22 0 -55,490 ล่าง 51,860 จพ. สส, น. เทคนิค น. ไฟฟ้า, น. โยธา อาวุโส 32,63 0 -49,830 บน 241,230 * 15,41 0 -32,620 ล่าง 2 29,550 * 29,56 0 -37,830 บน 132,230 15,41 0 -29,550 ล่าง 1 29,550 ชำนาญ งาน 22,72 0 -35,220 บน 28,970 10,19 0 -22,710 ล่าง 16,450 ปฏิบัติงาน 13,72 0 -19,100 บน 16,410 4,870-13,710 ล่าง 11,020

10 กลุ่มตำแหน่งประเภทบริหาร กลุ่มตำแหน่งประเภท อำนวยการ กลุ่มตำแหน่งประเภท วิชาการ และทั่วไป กลุ่มตำแหน่งประเภท วิชาการ และทั่วไป แบ่งวงเงินสำหรับการเลื่อน เงินเดือนเป็น 3 กลุ่ม การจัดสรรวงเงินเลื่อน เงินเดือน 10

11 11 ตัวอย่าง 1 การบริหารวงเงินใน ระดับสำนัก / กอง / หน่วยงาน วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 45,300 บาท ระดับการ ประเมิน คะแนนร้อยละ จำนวน ( คน ) ดีเด่น 90 - 1003.2535 ดีมาก 80 – 89.992.22 ดี 70 – 79.99-- พอใช้ 60 – 69.99-- ต้อง ปรับปรุง ต่ำกว่า 60 ไม่ได้เลื่อน - รวม 37

12 12 ตัวอย่าง 2 การบริหารวงเงินใน ระดับสำนัก / กอง / หน่วยงาน วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 45,300 บาท ระดับการ ประเมิน คะแนนร้อยละ จำนวน ( คน ) ดีเด่น 90 - 100 4 2 (5 %) ดีมาก 80 - 89.99 3 3 (8 %) ดี 70 - 79.99 2.5 27 (73 %) พอใช้ 60 - 69.99 1.5 5 (14 %) ต้อง ปรับปรุง ต่ำกว่า 60 ไม่ได้เลื่อน - รวม 37 (100 %)

13 13 ตัวอย่าง 3 การบริหารวงเงินใน ระดับสำนัก / กอง / หน่วยงาน วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 45,300 บาท ระดับการ ประเมิน คะแนนร้อยละ จำนวน ( คน ) ดีเด่น 90 - 1002.5 - 4 - ดีเด่น 198 - 10042 (5%) - ดีเด่น 295 - 97.9933 (8%) - ดีเด่น 390 - 94.992.527 (73%) ดีมาก 80 - 89.991.55 (14%) ดี 70 - 79.99 -- พอใช้ 60 - 69.99 -- ต้องปรับปรุงต่ำกว่า 60 ไม่ได้เลื่อน - รวม 37 (100%)

14 14 ตัวอย่าง การคำนวณเงิน เพื่อเลื่อนเงินเดือน เงินเดือน 22,250 บาท ทั่วไป - ชำนาญ งาน  28,97 0  16,45 0 35,220 22,720 22,710 10,190 อัตราการ เลื่อน จำนวนเงินเงินที่ได้ เลื่อน 6%987990 5%822.50830 4%658660 3%493.50500 2%329330 1%164.50170

15 15 ตัวอย่าง การคำนวณ ค่าตอบแทนพิเศษ เงินเดือน 35,000 บาท ทั่วไป - ชำนาญ งาน อัตราการ เลื่อน จำนวนเงินเงินที่ได้ เลื่อน 3%869.10 รับเงินเดือน 35,220 - 35,000 = 220 บาท รับค่าตอบแทนพิเศษ 869.10 - 220 = 649.10 บาท 35,220 22,720 22,710 10,190  28,97 0  16,45 0

16 16 ตัวอย่าง การคำนวณ ค่าตอบแทนพิเศษ ( เต็มขั้น ) เงินเดือน 35,220 บาท ทั่วไป - ชำนาญ งาน  28,97 0  16,45 0 35,220 22,720 22,710 10,190 อัตราการ เลื่อน ค่าตอบแท น ( ปัดเศษ ) 4.56%1,321.0321,321.03 3.55%1,028.4351,028.44 3.23%935.731935.73 2.55%738.735738.74 2.31%669.207669.21 1.88%544.636544.64

17 17 การแจ้งผลเลื่อนเงินเดือน - อัตราร้อยละที่ได้รับ การเลื่อน - ฐานในการคำนวณ - จำนวนเงินที่ได้รับการ เลื่อน - เงินเดือนที่ได้รับ


ดาวน์โหลด ppt การบริหาร วงเงิน ในการเลื่อน เงินเดือน การบริหาร วงเงิน ในการเลื่อน เงินเดือน 1 ชุดที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google