งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหาร วงเงิน ในการเลื่อน เงินเดือน การบริหาร วงเงิน ในการเลื่อน เงินเดือน 1 ชุดที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหาร วงเงิน ในการเลื่อน เงินเดือน การบริหาร วงเงิน ในการเลื่อน เงินเดือน 1 ชุดที่ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหาร วงเงิน ในการเลื่อน เงินเดือน การบริหาร วงเงิน ในการเลื่อน เงินเดือน 1 ชุดที่ 2

2 2 รอบที่ 1 วันที่ 1 ต. ค มี. ค. ปีถัดไป รอบที่ 2 วันที่ 1 เม. ย ก. ย. ในปีเดียวกัน เลื่อนปีละ 2 ครั้ง วงรอบการเลื่อน เงินเดือน

3  กรอบวงเงินรวม ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อครึ่งปี  กำหนดกรอบวงเงินเลื่อน เงินเดือนรายบุคคล ไม่เกิน ร้อยละ 6 ของฐานในการ คำนวณ การบริหารวงเงิน งบประมาณ 3

4 4 ผู้บริหาร วงเงิน กลุ่มตำแหน่งที่ บริหารวงเงิน กลุ่มที่ 1 รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี กลุ่มที่ 2 ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการระดับ กระทรวง ปลัดกระทรวง รอง ปลัดกระทรวง และอธิบดี รองอธิบดี ผู้บริหารวงเงินการเลื่อน เงินเดือน

5 ผู้บริหาร วงเงิน กลุ่มตำแหน่งที่ บริหารวงเงิน กลุ่มที่ 3 อธิบดี และ รองอธิบดี ( ในส่วนของ สป. คือ ปลัดกระทรว ง และ รองปลัดฯ ) ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และ ประเภททั่วไป ( ทุกระดับในราชการบริหาร ส่วนกลาง และในราชการ บริหารส่วนกลางที่ตั้งในส่วน ภูมิภาค รวมทั้งประเภท ทั่วไประดับทักษะพิเศษ ประเภท วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิกับประเภท อำนวยการ ในส่วนภูมิภาค ) ผู้บริหารวงเงินการเลื่อน เงินเดือน ( ต่อ ) 5

6 ผู้บริหาร วงเงิน กลุ่มตำแหน่งที่ บริหารวงเงิน กลุ่มที่ 4 ผู้ว่า ราชการ จังหวัด - ประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ ระดับชำนาญ การ และระดับชำนาญ การพิเศษ - ประเภททั่วไป ระดับ ปฏิบัติงาน ระดับ ชำนาญงาน และระดับ อาวุโส ( ตำแหน่งในราชการบริหาร ส่วนภูมิภาค ) ทั้งนี้ ผู้บริหารวงเงินอาจจัดสรรวงเงินให้หัวหน้าส่วน ราชการที่ ต่ำกว่าระดับกรม หรือหัวหน้าหน่วยงานในราชการบริหารส่วน ภูมิภาค บริหารวงเงินของข้าราชการ ในสังกัดได้ ผู้บริหารวงเงินการเลื่อน เงินเดือน ( ต่อ ) 6

7 7  ประเภท ตำแหน่ง ระดับช่วง เงินเดือน ฐานในการ คำนวณ ระดับอัตรา บริหาร สูง 64,740 – 69,810 บน 66,460 29,980 – 64,730 ล่าง 64,730 ต้น 59,360 – 67,560 บน 63,460 24,400 – 59,350 ล่าง 57,320 อำนวยการ สูง 48,420 – 63,960 บน 56,190 24,400 – 48,410 ล่าง 48,190 ต้น 40,390 – 54,090 บน 47,240 19,860 – 40,380 ล่าง 33,520 ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนใน แต่ละประเภทและระดับตำแหน่ง ตามกฎ ก. พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ. ศ.2552 ( แนบท้ายหนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร / ว 11 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2554)

8 8  ประเภท ตำแหน่ง ระดับช่วงเงินเดือน ฐานในการคำนวณ ระดับอัตรา วิชาการ ทรงคุณวุ ฒิ 56,820 – 69,810 บน 2 63,310 * 29,980 – 56,810 ล่าง 2 56,020 * 56,030 – 67,560 บน 1 61,630 29,980 – 56,020 ล่าง 1 56,020 เชี่ยวชาญ 47,090 – 62,760 บน 54,920 24,400 – 47,080 ล่าง 46,260 ชำนาญ การพิเศษ 37,620 – 53,080 บน 45,350 19,860 – 37,610 ล่าง 33,510 ชำนาญ การ 27,350 – 39,630 บน 33,490 13,160 – 27,340 ล่าง 22,220 ปฏิบัติการ 19, บน 21,780 7,140 – 19,110 ล่าง 16,440

9 9  * สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง หมายเหตุ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ประเภท ตำแหน่ง ระดับช่วงเงินเดือน ฐานในการ คำนวณ ระดับอัตรา ทั่วไป ทักษะ พิเศษ 55, ,760 บน 59,130 48, ,490 ล่าง 51,860 จพ. สส, น. เทคนิค น. ไฟฟ้า, น. โยธา อาวุโส 32, ,830 บน 241,230 * 15, ,620 ล่าง 2 29,550 * 29, ,830 บน 132,230 15, ,550 ล่าง 1 29,550 ชำนาญ งาน 22, ,220 บน 28,970 10, ,710 ล่าง 16,450 ปฏิบัติงาน 13, ,100 บน 16,410 4,870-13,710 ล่าง 11,020

10 กลุ่มตำแหน่งประเภทบริหาร กลุ่มตำแหน่งประเภท อำนวยการ กลุ่มตำแหน่งประเภท วิชาการ และทั่วไป กลุ่มตำแหน่งประเภท วิชาการ และทั่วไป แบ่งวงเงินสำหรับการเลื่อน เงินเดือนเป็น 3 กลุ่ม การจัดสรรวงเงินเลื่อน เงินเดือน 10

11 11 ตัวอย่าง 1 การบริหารวงเงินใน ระดับสำนัก / กอง / หน่วยงาน วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 45,300 บาท ระดับการ ประเมิน คะแนนร้อยละ จำนวน ( คน ) ดีเด่น ดีมาก 80 – ดี 70 – พอใช้ 60 – ต้อง ปรับปรุง ต่ำกว่า 60 ไม่ได้เลื่อน - รวม 37

12 12 ตัวอย่าง 2 การบริหารวงเงินใน ระดับสำนัก / กอง / หน่วยงาน วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 45,300 บาท ระดับการ ประเมิน คะแนนร้อยละ จำนวน ( คน ) ดีเด่น (5 %) ดีมาก (8 %) ดี (73 %) พอใช้ (14 %) ต้อง ปรับปรุง ต่ำกว่า 60 ไม่ได้เลื่อน - รวม 37 (100 %)

13 13 ตัวอย่าง 3 การบริหารวงเงินใน ระดับสำนัก / กอง / หน่วยงาน วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 45,300 บาท ระดับการ ประเมิน คะแนนร้อยละ จำนวน ( คน ) ดีเด่น ดีเด่น (5%) - ดีเด่น (8%) - ดีเด่น (73%) ดีมาก (14%) ดี พอใช้ ต้องปรับปรุงต่ำกว่า 60 ไม่ได้เลื่อน - รวม 37 (100%)

14 14 ตัวอย่าง การคำนวณเงิน เพื่อเลื่อนเงินเดือน เงินเดือน 22,250 บาท ทั่วไป - ชำนาญ งาน  28,97 0  16, ,220 22,720 22,710 10,190 อัตราการ เลื่อน จำนวนเงินเงินที่ได้ เลื่อน 6% % % % % %

15 15 ตัวอย่าง การคำนวณ ค่าตอบแทนพิเศษ เงินเดือน 35,000 บาท ทั่วไป - ชำนาญ งาน อัตราการ เลื่อน จำนวนเงินเงินที่ได้ เลื่อน 3% รับเงินเดือน 35, ,000 = 220 บาท รับค่าตอบแทนพิเศษ = บาท 35,220 22,720 22,710 10,190  28,97 0  16,45 0

16 16 ตัวอย่าง การคำนวณ ค่าตอบแทนพิเศษ ( เต็มขั้น ) เงินเดือน 35,220 บาท ทั่วไป - ชำนาญ งาน  28,97 0  16, ,220 22,720 22,710 10,190 อัตราการ เลื่อน ค่าตอบแท น ( ปัดเศษ ) 4.56%1, , %1, , % % % %

17 17 การแจ้งผลเลื่อนเงินเดือน - อัตราร้อยละที่ได้รับ การเลื่อน - ฐานในการคำนวณ - จำนวนเงินที่ได้รับการ เลื่อน - เงินเดือนที่ได้รับ


ดาวน์โหลด ppt การบริหาร วงเงิน ในการเลื่อน เงินเดือน การบริหาร วงเงิน ในการเลื่อน เงินเดือน 1 ชุดที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google