งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทและหน้าที่ ของเยาวชนที่มีต่อ สังคมและ ประเทศชาติ by KRU_AW.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทและหน้าที่ ของเยาวชนที่มีต่อ สังคมและ ประเทศชาติ by KRU_AW."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทและหน้าที่ ของเยาวชนที่มีต่อ สังคมและ ประเทศชาติ by KRU_AW

2 เยาวชนกับการ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และประเทศชาติ เยาวชน หมายถึงอะไร เยาวชน หมายถึง คนหนุ่มสาวที่มี พลังอันสำคัญที่จะสามารถช่วยกัน เสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาประเทศชาติใน อนาคต ดังนั้น เยาวชนที่ดีควร ตระหนักในคุณค่าของตนเอง และ ร่วมแรงร่วมใจ สามัคคี และเสียสละ เพื่อส่วนรวม

3 ลักษณะของเยาวชนที่ดี การเสียสละต่อ ส่วนรวม การมีระเบียบวินัยและความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความสามัคคี ความละอายและเกรงกลัวในการทำ ชั่ว

4 ความสำคัญของการเป็น เยาวชนที่ดี ความสำคัญต่อ ตนเอง ความสำคัญต่อส่วนรวม ความสำคัญต่อประเทศชาติ

5 การปฏิบัติตนเป็น เยาวชนที่ดีตามสถานภาพและ บทบาท เยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดี ของครอบครัว เยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดีของ โรงเรียน เยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดีของ ชุมชน เยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดีของ ประเทศชาติ


ดาวน์โหลด ppt บทบาทและหน้าที่ ของเยาวชนที่มีต่อ สังคมและ ประเทศชาติ by KRU_AW.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google