งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า แผนพัฒนา ประเทศ ของไทยใน อนาคต แผนพัฒนา ประเทศ ของไทยใน อนาคต ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า แผนพัฒนา ประเทศ ของไทยใน อนาคต แผนพัฒนา ประเทศ ของไทยใน อนาคต ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า แผนพัฒนา ประเทศ ของไทยใน อนาคต แผนพัฒนา ประเทศ ของไทยใน อนาคต ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง ระบุนโยบายและกิจกรรม ของรัฐได้ ระบุนโยบายและกิจกรรม ของรัฐได้

3 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ฉบับที่ 9 ได้อัญเชิญแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง - เพื่อนำทางในการพัฒนาและ บริหารประเทศ

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า วิสัยทัศน์ร่วม สังค ม คุณ ภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สังคม สมานฉัน ท์และเอื้อ อาทร

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ฉบับที่ 9 คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา - สามารถพึ่งตนเองได้ - พร้อมที่จะเรียนรู้ - ยึดหลักทางสายกลางและมีภูมิคุ้มกัน

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การพัฒนาที่ สมดุล ด้าน ตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวด ล้อม

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การพัฒนา เศรษฐกิจของไทย อดีตปัจจุบัน ฉบับที่ 10 ( 1 ต. ค.2550-30 ก. ย.2554 ) ประกาศใช้ 14 ต. ค. 2549

8 ครูศรีวรรณ ปานสง่า แผนพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 10 แผนพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 10 ความสำคัญ……………… หน่วยงานผู้จัดทำ……….……. สาระสำคัญ……………

9 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การพัฒนาเศรษฐกิจ ปรับโครงสร้างให้ สมดุลและยั่งยืน หลักความพอเพียง ความมีเหตุผล ฐานความรู้ การพึ่งพาร่วมมือกัน

10 ครูศรีวรรณ ปานสง่า วัตถุประสงค์ 1. เพื่อปรับโครงสร้าง การผลิตสู่การ เพิ่มคุณค่าของ สินค้าและบริการ 2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และระบบ บริหารความเสี่ยง

11 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 3. เพื่อสร้างระบบการ แข่งขันด้าน การค้าและการ ลงทุนให้เป็นธรรม คำนึงถึง ผลประโยชน์ของ ประเทศ

12 ครูศรีวรรณ ปานสง่า แนวทางการลงทุน 1. ปฏิรูประบบการ ออม 2. การขับเคลื่อนการ รวมกลุ่มและ การพัฒนาห่วงโซ่ อุปทาน 3. การปฏิรูประบบ นวัตกรรม

13 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 4. สร้างฐานการทำ value creation ในภาคเกษตรกร 5. ลดต้นทุนด้านขนส่ง และโลจิสติกส์ 6. การลงทุนเพื่อ พัฒนาบริการภาครัฐ

14 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 7. การลงทุนเพื่อ สร้างโอกาสการเข้า ถึงบริการพื้นฐาน ที่สมดุลและ เป็นธรรม 8. สร้างความมั่นคง ด้านพลังงาน

15 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การเปลี่ยนแปลง ภายนอก ประเทศ ภายในประเทศ - สังคมโลกาภิวัตน์ - กระแสประชาธิปไตย ในสังคมโลก

16 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การเปลี่ยนแปลง ภายนอก ประเทศ ภายในประเทศ - การปฏิรูประบบราชการ - การบริหารงานมุ่งผล สัมฤทธิ์

17 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การเปลี่ยนแปลง ภายนอก ประเทศ ภายในประเทศ - การปฏิรูประบบงบประมาณ - การเมืองเข้มแข็ง

18 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การเปลี่ยนแปลง ภายนอก ระเทศ ภายในประเทศ - หน่วยงานรัฐมีศักยภาพมากขึ้น - การบริหารงานจังหวัดแบบ บูรณาการ

19 ครูศรีวรรณ ปานสง่า นโยบาย การตัดสินใจขั้นต้น อย่างกว้างๆจากข้อมูล ทั่วไปเพื่อใช้เป็น แนวทางในการ ปฏิบัติงานให้เป็นไป โดยถูกต้องและบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ กำหนดไว้

20 ครูศรีวรรณ ปานสง่า นโยบายสาธารณะ แนวการดำเนิน กิจกรรมของรัฐบาล - ชีวิตของประชาชน - ครอบคลุมทุกสาขาบริการ


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า แผนพัฒนา ประเทศ ของไทยใน อนาคต แผนพัฒนา ประเทศ ของไทยใน อนาคต ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google