งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า
แผนพัฒนาประเทศ ของไทยในอนาคต ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ระบุนโยบายและกิจกรรม ของรัฐได้

3 ได้อัญเชิญแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
ฉบับที่ 9 ได้อัญเชิญแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง - เพื่อนำทางในการพัฒนาและ บริหารประเทศ

4 สมานฉันท์และเอื้ออาทร สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
วิสัยทัศน์ร่วม สังคม สมานฉันท์และเอื้ออาทร สังคม คุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

5 คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ฉบับที่ 9 คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา - สามารถพึ่งตนเองได้ - พร้อมที่จะเรียนรู้ - ยึดหลักทางสายกลางและมีภูมิคุ้มกัน

6 การพัฒนาที่สมดุล ด้านตัวคน สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ

7 การพัฒนาเศรษฐกิจของไทย
อดีต ปัจจุบัน ฉบับที่ 10 ( 1 ต.ค ก.ย.2554 ) ประกาศใช้ 14 ต.ค. 2549

8 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
ความสำคัญ ……………… แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 หน่วยงานผู้จัดทำ ……….……. สาระสำคัญ ……………

9 ปรับโครงสร้างให้สมดุลและยั่งยืน
การพัฒนาเศรษฐกิจ ปรับโครงสร้างให้สมดุลและยั่งยืน หลักความพอเพียง ความมีเหตุผล การพึ่งพาร่วมมือกัน ฐานความรู้

10 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตสู่การ
เพิ่มคุณค่าของสินค้าและบริการ 2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและระบบ บริหารความเสี่ยง

11 3. เพื่อสร้างระบบการแข่งขันด้าน
การค้าและการลงทุนให้เป็นธรรม คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศ

12 แนวทางการลงทุน 1. ปฏิรูประบบการออม 2. การขับเคลื่อนการรวมกลุ่มและ
การพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน 3. การปฏิรูประบบนวัตกรรม

13 4. สร้างฐานการทำ value creation
ในภาคเกษตรกร 5. ลดต้นทุนด้านขนส่งและโลจิสติกส์ 6. การลงทุนเพื่อพัฒนาบริการภาครัฐ

14 7. การลงทุนเพื่อสร้างโอกาสการเข้า
ถึงบริการพื้นฐานที่สมดุลและ เป็นธรรม 8. สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน

15 การเปลี่ยนแปลง ภายในประเทศ ภายนอกประเทศ - สังคมโลกาภิวัตน์
- กระแสประชาธิปไตย ในสังคมโลก

16 การเปลี่ยนแปลง ภายนอกประเทศ ภายในประเทศ - การปฏิรูประบบราชการ
- การบริหารงานมุ่งผล สัมฤทธิ์

17 การเปลี่ยนแปลง ภายนอกประเทศ ภายในประเทศ - การปฏิรูประบบงบประมาณ
- การเมืองเข้มแข็ง

18 การเปลี่ยนแปลง ภายนอกระเทศ ภายในประเทศ - หน่วยงานรัฐมีศักยภาพมากขึ้น
- การบริหารงานจังหวัดแบบ บูรณาการ

19 นโยบาย การตัดสินใจขั้นต้นอย่างกว้างๆจากข้อมูลทั่วไปเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปโดยถูกต้องและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้

20 แนวการดำเนินกิจกรรมของรัฐบาล
นโยบายสาธารณะ แนวการดำเนินกิจกรรมของรัฐบาล - ชีวิตของประชาชน - ครอบคลุมทุกสาขาบริการ


ดาวน์โหลด ppt ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google