งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดยเด็กชายทรงธรรม รูปสวยดี. ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง “ เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทาง การดำเนินชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดยเด็กชายทรงธรรม รูปสวยดี. ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง “ เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทาง การดำเนินชีวิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดยเด็กชายทรงธรรม รูปสวยดี

2

3 ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง “ เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทาง การดำเนินชีวิต แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิด วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำ แนว ทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลง มีหลักพิจารณา ดังนี้ กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรง อยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิต ดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ เพื่อความมั่นคงและความ ยั่งยืนของการพัฒนา คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมา ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบน ทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน คำนิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อม ๆ กัน ดังนี้

4 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าพระราชหฤทัยใน ความเป็นไปของเมืองไทยและคนไทยอย่างลึกซึ้งและ กว้างไกล ได้ทรงวางรากฐานในการพัฒนาชนบท และ ช่วยเหลือประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้มีความ " พออยู่ พอกิน " และมีความอิสระที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องติดยึดอยู่กับ เทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ ทรงวิเคราะห์ว่าหากประชาชนพึ่งตนเองได้แล้วก็จะมีส่วน ช่วยเหลือเสริมสร้างประเทศชาติโดยส่วนรวมได้ในที่สุด พระราชดำรัสที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์ในการสร้างความ เข้มแข็งในตนเองของประชาชนและสามารถทำมาหากินให้ พออยู่พอกินได้ ดังนี้

5 พระเต้าอยู่หัวมหาราช


ดาวน์โหลด ppt โดยเด็กชายทรงธรรม รูปสวยดี. ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง “ เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทาง การดำเนินชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google