งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 การกำหนดขึ้นเป็นรายได้ ประชาชาติดุลยภาพ บทที่ 4 การกำหนดขึ้นเป็นรายได้ ประชาชาติดุลยภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 การกำหนดขึ้นเป็นรายได้ ประชาชาติดุลยภาพ บทที่ 4 การกำหนดขึ้นเป็นรายได้ ประชาชาติดุลยภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 การกำหนดขึ้นเป็นรายได้ ประชาชาติดุลยภาพ บทที่ 4 การกำหนดขึ้นเป็นรายได้ ประชาชาติดุลยภาพ

2 การกำหนดขึ้นเป็นรายได้ ประชาชาติดุลยภาพนำความรู้จากบทที่ 3 ส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติมา ใช้ รายได้ประชาชาติดุลยภาพ คือ รายได้ประชาชาติ ณ ระดับเท่ากับความ ต้องการใช้จ่ายมวลรวมพอดี หรือ Y = DAE

3 1 1. วิเคราะห์แนวรายได้ประชาชาติ เท่ากับ ความ ต้องการใช้จ่ายมวลรวม ระบบเศรษฐกิจ 2 ภาคเศรษฐกิจ ในระบบเศรษฐกิจปิด ไม่มีรัฐบาล DAE = C + I ระบบเศรษฐกิจ 3 ภาคเศรษฐกิจ ในระบบเศรษฐกิจมี รัฐบาล DAE = C +I + G ระบบเศรษฐกิจ 4 ภาคเศรษฐกิจ ในระบบเศรษฐกิจเปิด DAE = C + I + G + X – M

4 2. วิเคราะห์แนวส่วนรั่วไหล เท่ากับ ส่วน อัดฉีด ระบบเศรษฐกิจ 2 ภาคเศรษฐกิจ S = I ระบบเศรษฐกิจ 3 ภาคเศรษฐกิจ S + T = I + G ระบบเศรษฐกิจ 4 ภาคเศรษฐกิจ S + T + M = I + G + X ทั้ง สองแนวการวิเคราะห์ ให้ปัจจัย เช่นราคา สินค้า อัตราค่าจ้าง อัตราดอกเบี้ย คงที่

5 3. การวิเคราะห์รายได้ประชาชาติ กรณีระบบเศรษฐกิจปิดไม่มีรัฐบาล แนว Y = DAE การวิเคราะห์ได้จากตาราง และ รูปกราฟ DAE = C + I หรือ DAE = Y C = 100 + 0.8 Y ( Y = Yd ) I = 250 DAE = 350 + 0.8 Y ตาราง และ กราฟ

6 4. วิเคราะห์แนวส่วนรั่วไหล เท่ากับส่วน อัดฉีด กรณีระบบเศรษฐกิจ 2 ภาคเศรษฐกิจ S = I ภาคครัวเรือน แบ่งรายได้ เป็นสองส่วน คือ การ บริโภค และ การออม การออม ถือว่ารั่วไหล แต่สถาบันการเงินนำไปให้ภาค ธุรกิจกู้เพื่อนำมาลงทุนใหม่ การออมที่เกิดขึ้นจริง = การออมที่ตั้งใจ การลงทุนที่เกิดขึ้นจริง = การลงทุนที่ตั้งใจ + การลงทุนที่ไม่ตั้งใจ

7 5. ระดับรายได้ประชาชาติดุลย ภาพเกิดขึ้นเมื่อ การลงทุนที่ตั้งใจ = การออมที่ตั้งใจ หน่วยผลิตวางแผนล่วงหน้าในการลงทุน คือ ตั้งใจแต่ DAE อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่า Y ส่งผลต่อส่วนเปลี่ยนสินค้าคงเหลือ การลงทุนที่ไม่ตั้งใจเป็นลบ คือ สินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปีลดลง การลงทุนที่ไม่ตั้งใจเป็นบวก คือ สินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปีเพิ่มขึ้น การลงทุนที่ไม่ตั้งใจเป็นศูนย์ คือ สินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปีไม่เปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์ ได้ทั้ง ตารางและ กราฟ

8 6. การเปลี่ยนแปลงของระดับ รายได้ประชาชาติดุลยภาพ หรือเส้น DAE การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของตัวแปรตัว ใดตัวหนึ่ง ( C, I, G, X, M ) การเปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบ DAE มีผล ต่อการเปลี่ยนแปลงรายได้ประชาชาติ ดุลยภาพ ถ้าส่วนประกอบเปลี่ยนแปลงในทางลดลง ระดับรายได้ประชาชาติจะลดลง ถ้าส่วนประกอบเปลี่ยนแปลงในทางเพิ่มขึ้น ระดับรายได้ประชาชาติจะเพิ่มขึ้น

9 7. ตัวทวี ( Multiplier ) ความหมาย เป็นมาตรการวัดขนาดของการ เปลี่ยนแปลงรายได้ประชาชาติ รายได้ประชาชาติจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ขึ้นอยู่กับ MPC สมมติ โรงงานลงทุนเพิ่ม 15 ล้านบาท เป็น ค่าขยายโรงงานซื้อเครื่องจักรใหม่ ให้ค่า MPC = 0.75 เงินลงทุนที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายรอบแรก จะตกเป็นของผู้รับเหมา คนขายเครื่องจักร ผู้มี รายได้นี้จะแบ่งรายได้ เป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งเก็บ ออม อีกส่วนใช้จ่ายเป็นรอบสอง 11.25 ล้านบาท ( 15 *0.75 ) จะใช้จ่ายในรอบ ต่อ ๆไป

10 รอบ การเปลี่ยนแปลงของรายได้ การเปลี่ยนแปลงของ การบริโภค การเปลี่ยนแปลงของการออม การใช้จ่าย Y MPC = 0.75 MPS = 0.25 1 15.00 11.25 3.75 2 11.25 8.44 2.81 3 8.44 6.33 2.11 4 6.33 4.75 1.58 5- สุดท้าย 18.98 14.23 4.75 รวม 60.00 45.00 15.00

11 สูตร การเปลี่ยนแปลงของ Y = 15 { 1 + 0.75 + 0.752 + ……..0.75 n} = 15 { 1 / 1 – 0.75 } = 15 { 1 / 0.25 } = 60 ค่า 0.75 คือค่า MPC และค่า 0.25 คือค่า MPS ส่วนเปลี่ยนแปลง Y = ส่วนเปลี่ยนแปลง I { 1 / 1 – MPC } = ส่วนเปลี่ยนแปลง I { 1 / MPS } ค่า I เป็นส่วนประกอบของ DAE ถ้า I เปลี่ยน DAE เปลี่ยน ด้วย ส่วนเปลี่ยนแปลง Y = k คูณด้วย ส่วนเปลี่ยนของ DAE { K คือ ค่าตัวทวี }

12 ตัวทวีอย่างง่าย สมมติระบบเศรษฐกิจ 2 ภาคกรณีการลงทุนแบบอิสระให้ I เป็นการลงทุนอิสระ I = Io DAE = C + I C = Co + bYd DAE = Co + Io + bY Y = DAE Y = Co + Io +bY Y – bY = Co +Io {1 – b }Y = Co + Io Y = 1 / 1 – b { Co + Io } ค่า Co หรือ Io เพิ่มหรือลด ค่า Y ก็จะเพิ่มหรือลดด้วย โดยผ่านตัวทวี

13 ส่วนเปลี่ยนแปลง Y / ส่วนเปลี่ยนแปลง Co เท่ากับ 1 / 1-b หรือ ส่วนเปลี่ยนแปลง Y = 1 / 1-b { ส่วน เปลี่ยนแปลง Co} ตัวทวีคูณ หรือ K = 1 / 1 – b ค่าของตัวทวี ขึ้นอยู่กับ MPC ถ้า MPC สูง ค่าตัวทวี จะสูงด้วย ให้ A = Co + Io Z = b ค่าของตัวทวี = 1 / 1 - b หรือ 1 / 1 - MPC


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 การกำหนดขึ้นเป็นรายได้ ประชาชาติดุลยภาพ บทที่ 4 การกำหนดขึ้นเป็นรายได้ ประชาชาติดุลยภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google