งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 128730 นโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์นโยบาย สาธารณะ ธันยวัฒน์ รัตนสัค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 128730 นโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์นโยบาย สาธารณะ ธันยวัฒน์ รัตนสัค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 128730 นโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์นโยบาย สาธารณะ ธันยวัฒน์ รัตนสัค

2 2 การวิเคราะห์นโยบายเป็นศาสตร์ และศิลป์ โดยนักวิเคราะห์นโยบาย (policy analysts) จะต้องเตรียมการในประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1. จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการรวบรวม การ จัดการและการสื่อข้อมูลภายใต้สถานการณ์ที่มี ข้อกำหนดเรื่องเวลา 2. ต้องการทัศนภาพในการรับรู้เกี่ยวกับบริบท ของปัญหาทางสังคม

3 3 5. ต้องมีกรอบของจริยธรรม (ethical framework) 4. ต้องเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเมือง และพฤติกรรมองค์การ 3. ต้องการทักษะทางเทคนิค (technical skills)

4 4 ความหมายของการวิเคราะห์นโยบาย สาธารณะ Susan B. Hansen (1983: 14-15) กล่าวว่า การ วิเคราะห์นโยบาย หมายถึง การมุ่งเน้นการวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบชัดเจนต่อผลผลิต (outputs) และ ผลกระทบ (effects) ของนโยบายที่มีต่อสังคม Thomas R. Dye (1984: 7) เห็นว่า การ วิเคราะห์นโยบายเป็นการวิเคราะห์ปัญหาของ สังคมที่เป็นวิทยาศาสตร์ และสอดคล้องกับความ เป็นจริง

5 5 James E. Anderson (1975: 8) เห็นว่าการ วิเคราะห์นโยบายเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ (examination) และการพรรณนาสาเหตุและผล ของนโยบาย โดยทำการวิเคราะห์การก่อรูป (policy formation) เนื้อหา (policy content) และผลกระทบ (policy impact) ของนโยบาย เฉพาะเรื่อง Edward S. Quade (1982: 4) เสนอทัศนะว่า การ วิเคราะห์นโยบายเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการ ปรับปรุงหรือเพิ่มศักยภาพในการใช้ดุลพินิจของผู้ ตัดสินใจ

6 6 William N. Dunn (1994) เห็นว่าการวิเคราะห์ นโยบายเป็นสังคมศาสตร์ประยุกต์ทีใช้ระเบียบวิธี การศึกษาหลายวิธี (multiple methods) ในการ แสวงหาความรู้และการถกเถียงเพื่อตรวจสอบและ แปลงเปลี่ยนระบบข้อมูลนโยบาย (policy relevant information) ที่อาจนำไปใช้ในระบบ การเมือง เพื่อแก้ไขปัญหานโยบาย

7 7 Edward S.Quade (1982: 45) กล่าวว่าการ วิเคราะห์นโยบายมีประโยชน์ คือ 1) ช่วยให้ผู้ตัดสินใจนโยบายมุ่งไปสู่สิ่งที่ตน ต้องการ 2) แสวงหาแนวทางที่เป็นไปได้สำหรับการแก้ไข ปัญหาของสังคม 3) ช่วยประเมินผลที่จะเกิดขึ้นหลังจากการตัดสินใจ เลือกทางเลือกแต่ละทางเลือก 4) ช่วยจัดลำดับทางเลือกตามเกณฑ์ที่ผู้ตัดสินใจ กำหนด 5) รู้ว่ามีปัญหาใดบ้างที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

8 8 Quade’s process of policy analysis 1.Clarifying the problem 2.Determining objectives 3.Searching and designing alternatives 4.Collecting data and information

9 9 5.Building and testing models 6.Examining alternatives for feasibility 7.Evaluating costs and effectiveness 8. Interpreting results 9. Questioning assumptions 10. Opening new alternatives

10 10 Clarifying the problem Determining objectives Searching alternatives Examining alternatives Collecting data Building& testing models Evaluating alternatives Interpreting results Opening new alternatives Questioning assumptions Quade’s model

11 11 Brian W. Hogwood and Lewis A. Gunn (1984: 7-10) propose that policy analysis includes 9 stages: 1.Deciding to decide or issue search or agenda setting 2.Deciding how to decide or issue filtration 3.Issue definition 4.forecasting

12 12 5.Setting objectives 6.Options analysis 7. Policy implementation, monitoring, and control 8. Evaluation and review 9. Policy maintenance, policy succession and policy termination

13 13 Deciding to decide or issue Issue filtration Issue definition Setting objectives Options analysis Policy implementation, monitoring, control Forecasting Evaluation and review Policy maintenance, succession, termination Hogwood and Gunn


ดาวน์โหลด ppt 1 128730 นโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์นโยบาย สาธารณะ ธันยวัฒน์ รัตนสัค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google