งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
128730 นโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ธันยวัฒน์ รัตนสัค

2 การวิเคราะห์นโยบายเป็นศาสตร์ และศิลป์ โดยนักวิเคราะห์นโยบาย (policy analysts) จะต้องเตรียมการในประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1. จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการรวบรวม การจัดการและการสื่อข้อมูลภายใต้สถานการณ์ที่มีข้อกำหนดเรื่องเวลา 2. ต้องการทัศนภาพในการรับรู้เกี่ยวกับบริบทของปัญหาทางสังคม

3 3. ต้องการทักษะทางเทคนิค (technical skills)
4. ต้องเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเมืองและพฤติกรรมองค์การ 5. ต้องมีกรอบของจริยธรรม (ethical framework)

4 ความหมายของการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
Susan B. Hansen (1983: 14-15) กล่าวว่า การวิเคราะห์นโยบาย หมายถึง การมุ่งเน้นการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบชัดเจนต่อผลผลิต (outputs) และผลกระทบ (effects) ของนโยบายที่มีต่อสังคม Thomas R. Dye (1984: 7) เห็นว่า การวิเคราะห์นโยบายเป็นการวิเคราะห์ปัญหาของสังคมที่เป็นวิทยาศาสตร์ และสอดคล้องกับความเป็นจริง

5 James E. Anderson (1975: 8) เห็นว่าการวิเคราะห์นโยบายเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ (examination) และการพรรณนาสาเหตุและผลของนโยบาย โดยทำการวิเคราะห์การก่อรูป (policy formation) เนื้อหา (policy content) และผลกระทบ (policy impact) ของนโยบายเฉพาะเรื่อง Edward S. Quade (1982: 4) เสนอทัศนะว่า การวิเคราะห์นโยบายเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหรือเพิ่มศักยภาพในการใช้ดุลพินิจของผู้ตัดสินใจ

6 William N. Dunn (1994) เห็นว่าการวิเคราะห์นโยบายเป็นสังคมศาสตร์ประยุกต์ทีใช้ระเบียบวิธีการศึกษาหลายวิธี (multiple methods) ในการแสวงหาความรู้และการถกเถียงเพื่อตรวจสอบและแปลงเปลี่ยนระบบข้อมูลนโยบาย (policy relevant information) ที่อาจนำไปใช้ในระบบการเมือง เพื่อแก้ไขปัญหานโยบาย

7 Edward S.Quade (1982: 45) กล่าวว่าการวิเคราะห์นโยบายมีประโยชน์ คือ
ช่วยให้ผู้ตัดสินใจนโยบายมุ่งไปสู่สิ่งที่ตนต้องการ แสวงหาแนวทางที่เป็นไปได้สำหรับการแก้ไขปัญหาของสังคม ช่วยประเมินผลที่จะเกิดขึ้นหลังจากการตัดสินใจเลือกทางเลือกแต่ละทางเลือก ช่วยจัดลำดับทางเลือกตามเกณฑ์ที่ผู้ตัดสินใจกำหนด รู้ว่ามีปัญหาใดบ้างที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

8 Quade’s process of policy analysis
Clarifying the problem Determining objectives Searching and designing alternatives Collecting data and information

9 5.Building and testing models
6.Examining alternatives for feasibility 7.Evaluating costs and effectiveness 8. Interpreting results 9. Questioning assumptions 10. Opening new alternatives

10 Quade’s model Clarifying the problem Determining objectives Searching
alternatives Opening new alternatives Collecting data Questioning assumptions Building& testing models Interpreting results Evaluating alternatives Examining alternatives

11 Brian W. Hogwood and Lewis A
Brian W. Hogwood and Lewis A. Gunn (1984: 7-10) propose that policy analysis includes 9 stages: Deciding to decide or issue search or agenda setting Deciding how to decide or issue filtration Issue definition forecasting

12 5.Setting objectives 6.Options analysis 7. Policy implementation, monitoring, and control 8. Evaluation and review 9. Policy maintenance, policy succession and policy termination

13 succession, termination Policy implementation,
Hogwood and Gunn Deciding to decide or issue Issue filtration Policy maintenance, succession, termination Issue definition Evaluation and review Policy implementation, monitoring, control Forecasting Options analysis Setting objectives


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google