งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทำสารสนเทศและตัวชี้วัดการ พัฒนาประเทศ “ ด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๒ ” วันที่ 22 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทำสารสนเทศและตัวชี้วัดการ พัฒนาประเทศ “ ด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๒ ” วันที่ 22 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทำสารสนเทศและตัวชี้วัดการ พัฒนาประเทศ “ ด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๒ ” วันที่ 22 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ

2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทำสารสนเทศและตัวชี้วัดการพัฒนา ประเทศ “ ด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑ ” วันที่ 18-19 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมริเวอร์วิว เพลส โฮเทล จ. พระนครศรีอยุธยา Big Data และแนวโน้มการจัดการข้อมูลในสากล โครงการจัดทำสารสนเทศและตัวชี้วัดการพัฒนา ประเทศ KNDI-2013 การทดลองปฏิบัติจัดทำและใช้ตัวชี้วัดเพื่ออธิบาย สถานการณ์ โครงการ Country Data ของ UNSD การระดมความคิดเห็นเรื่อง ร่างรายการตัวชี้วัด การพัฒนาประเทศ ด้านสังคม และ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ. ศ. ๒๕๕๖ (KNDI-2013) การระดมความคิดเห็นเรื่อง การจัดทำคำอธิบาย ข้อมูล (Metadata) สำหรับตัวชี้วัดการพัฒนา ประเทศ ด้านสังคม และทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

3 KNDI System หน่วยงานออกแบบ ตัวชี้วัด จัดทำข้อมูล ( สถิติทางการ ) เพื่อประมวลตัวชี้วัด สสช. ประสานงานการจัดทำข้อมูล แลกเปลี่ยน เชื่อมโยง เผยแพร่ การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสังคม และด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 3

4 โครงการนำร่องการพัฒนาระบบ KNDI 1. ร่างชุดตัวชี้วัด KNDI-2013 2. ประชุม / หารือ เพื่อสรุปรายการตัวชี้วัด KNDI- 2013 ตามความพร้อมของผู้รับผิดชอบข้อมูล 3. จัดทำ Metadata หรือคำอธิบายข้อมูล สำหรับ ตัวชี้วัด KNDI-2013 4. นำเข้าข้อมูลและคำอธิบายข้อมูล ในระบบ StatXchange 5. นำเสนอ / ให้บริการข้อมูลจากระบบ StatXchange 6. เชื่อมโยง / นำเสนอข้อมูล ในระบบ Country Data ของ UNSD 7. พัฒนา / ปรับปรุง และ Update ชุดตัวชี้วัด KNDI เป็นรายคาบ อย่างต่อเนื่อง

5 ร่างรายการตัวชี้วัด KDI-2013 ชุดตัวชี้วัดจาก Millennium Development Goal (MDG) 136 รายการ ( จาก 156 รายการ ) ชุดตัวชี้วัด โครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ของ World Competitiveness Yearbook ของ Institute for International Management Development (IMD) 10 รายการ ( จาก 23 รายการ ) ชุดตัวชี้วัดโครงการ Education for All (EFA) ของ UNESCO 20 รายการ ( จาก 61 รายการ ) ชุดตัวชี้วัดภายใต้ข้อตกลงของสมาชิกอาเซียน (ASEAN Core Indicators) 38 รายการ ( จาก 38 รายการ ) รวม 204 รายการ

6 ชุด Metadata คำอธิบายข้อมูล (Metadata) สำหรับ KNDI-2013 1. ชื่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 2. ความหมาย / คำจำกัดความ 3. วัตถุประสงค์ 4. ความครอบคลุม 5. คาบเวลาของข้อมูล 6. สูตรคำนวณ และหน่วยนับ 7. คำจำกัดความศัพท์....................... 8. แหล่งข้อมูล กรรมวิธีการเก็บรวบรวม ข้อมูล ความครอบคลุม และคาบเวลา.......................... 9. เวลาที่ประมวลข้อมูล ( เดือน ) 10. ความถี่ในการประมวลข้อมูล 11. เวลาที่เผยแพร่ ( เดือน ) 12. ความถี่ในการเผยแพร่ 13. ปีที่เริ่มต้น 14. ผู้รับผิดชอบ กระทรวง.................................. กรม / สำนักงาน......................... สำนัก / ศูนย์ / กอง....................... กลุ่มงาน / ฝ่าย............................ ชื่อ..................................... ตำแหน่ง............................. 15. หมายเหตุ


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทำสารสนเทศและตัวชี้วัดการ พัฒนาประเทศ “ ด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๒ ” วันที่ 22 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google