งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Industrial Sociology 01460325 สังคมวิทยาอุตสาหกรรม Industrial Sociology ครั้งที่ 4 : ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงกับ วิกฤตการณ์การพัฒนา 4 : 7 ก.พ. 58.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Industrial Sociology 01460325 สังคมวิทยาอุตสาหกรรม Industrial Sociology ครั้งที่ 4 : ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงกับ วิกฤตการณ์การพัฒนา 4 : 7 ก.พ. 58."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Industrial Sociology 01460325 สังคมวิทยาอุตสาหกรรม Industrial Sociology ครั้งที่ 4 : ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงกับ วิกฤตการณ์การพัฒนา 4 : 7 ก.พ. 58

3 Industrial Sociology มิติของคุณภาพชีวิต คุณภาพทางจิตใจ คุณภาพ ทาง จิตวิญญาณ คุณภาพทางสังคม คุณภาพทางกายภาพ ความหมาย “ คุณภาพชีวิต (Quality of Life) ”

4 Industrial Sociology คุณภาพชีวิตทางกายภาพ : ระดับความเป็นอยู่ประชาชนแง่วัตถุ สิ่งของและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ประกอบด้วย คุณภาพชีวิต - ปัจจัย 4 : อาหาร ที่อยู่ เสื้อผ้าและยารักษาโรค - สิ่งก่อสร้างและการบริการขั้นพื้นฐาน : เส้นทางคมนาคม ระบบ ไฟฟ้า น้ำประปา สถานศึกษาและสาธารณสุข สวนสาธารณะ ศูนย์กลางค้า สถานบริการและอื่นๆ - เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ : สิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ยานพาหนะ โทรทัศน์ โทรศัพท์ เครื่องใช้และอื่นๆ

5 Industrial Sociology คุณภาพชีวิตทางจิตใจ : ระดับความเป็นอยู่ประชาชนไม่ใช่วัตถุ สิ่งของและสิ่งปลูกสร้าง ความเชื่อมั่นใจ การพึ่งตนเอง การมีศักดิ์ศรี การเข้ามีส่วนร่วม ภาวะ จิตใจสงบสุข ผ่อนคลาย ไม่เครียด คล่องแคล่ว มีความเมตตา กรุณา มีสติ มีสมาธิ เป็นต้น คุณภาพชีวิตทางสังคม : ระดับความเป็นอยู่ประชาชนที่มีการอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน สังคมและโลกอย่างสงบและสันติภาพ รวมถึงการได้รับบริการ ทางสังคม หรือบริการจากรัฐที่ดี เป็นต้น คุณภาพชีวิต

6 Industrial Sociology คุณภาพชีวิตทางจิตวิญญาณ : ระดับความเป็นอยู่ประชาชนที่มีความสุขจากการมีจิตใจสูง รู้จัก เสียสละเข้าถึงความจริงทั้งหมด - การลด ละ เลิกความเห็นแก่ตัว - มุ่งถึงความดีสูงสุด/ภาวะคุณภาพชีวิตทางจิตวิญญาณ เป็นมิติทางคุณค่าที่สูงสุดเหนือไปจากโลกหรือทางวัตถุ การมี เป็นมิติทางคุณค่าที่สูงสุดเหนือไปจากโลกหรือทางวัตถุ การมี ศรัทธาและการเข้าถึงคุณค่าที่สูงส่ง ทำให้เกิดความสุขอันลึกล้ำ คุณภาพชีวิต

7 Industrial Sociology มนุษย์เป็นแกนกลางของการพัฒนา ประเด็นพิจารณา เศรษฐกิจ Economic สิ่งแวดล้อม Environment สังคม Social มนุษย์ Human เทคโนโลยี Technology

8 Industrial Sociology ความต้องการ บริโภค ขยายการผลิต และบริการ กอบโกย ทรัพย์สิน สะสม ทรัพย์สิน ค่านิยมต่างประเทศ สังคมยอมรับ วัตถุนิยม การใช้ ทรัพยากร เศรษฐกิจ พอเพียง และยั่งยืน ทุนต่างประเทศ ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม แรงกดดันต่างประเทศ ความต้องการให้ สิ่งแวดล้อมดีขึ้น แก้ไขกฎหมาย และนโยบาย เพิ่มประสิทธิภาพ การใช้และรักษาสิ่งแวดล้อม คงความหลากหลาย ทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม กลับสู่สมดุล บริหารจัดการที่ดี จัดสรรทรัพยากร อย่างยุติธรรม ลดความขัดแย้ง สังคมสงบและพัฒนา สังคมพึ่งพาและ พัฒนาตัวเอง คุ้มค่า ประสิทธิภาพ ไม่ทำลาย เพิ่มขีดความสามารถ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง ปรับตัว รวดเร็ว เพิ่มทุน ทางสังคม ชุมชน เข้มแข็ง การมีส่วนร่วม แผนพัฒนา กลไกรัฐ และเอกชน

9 Industrial Sociology กรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน “การพัฒนาที่มีดุลยภาพระหว่างมิติ : ทางเศรษฐกิจ : ทางสังคม : ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเกื้อกูลกันเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ตลอดไป”

10 Industrial Sociology

11 THAILAND

12 ทุน ทุนธรรมชาติ (natural capital) ทุนมนุษย์ (Human capital) ทุนทางสังคม (Social capital) ทุนทางเศรษฐกิจ (Economic capital)

13 Industrial Sociology การเปลี่ยนแปลงในบริบทของการพัฒนา 1. การรวมตัวของเศรษฐกิจโลก 2. เทคโนโลยี 3. แนวโน้มประชากรและสังคม 4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. พฤติกรรมการบริโภค 1. การรวมตัวของเศรษฐกิจโลก 2. เทคโนโลยี 3. แนวโน้มประชากรและสังคม 4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. พฤติกรรมการบริโภค 1 1

14 Industrial Sociology การรวมกลุ่มและ ความเชื่อมโยง เศรษฐกิจโลก การรวมตัวเศรษฐกิจระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และบทบาทเศรษฐกิจ ของเอเชียที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจีน และอินเดีย การรวมตัวเศรษฐกิจระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และบทบาทเศรษฐกิจ ของเอเชียที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจีน และอินเดีย ผลของความไม่สมดุลของเศรษฐกิจสหรัฐ ต่อค่าเงิน ผลของความไม่สมดุลของเศรษฐกิจสหรัฐ ต่อค่าเงิน จะมีกฎ ระเบียบ การกำกับตรวจสอบ และธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน และธุรกิจเอกชนที่เข้มงวดขึ้น เช่น Basel II, COSO2 เป็นต้น จะมีกฎ ระเบียบ การกำกับตรวจสอบ และธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน และธุรกิจเอกชนที่เข้มงวดขึ้น เช่น Basel II, COSO2 เป็นต้น การเคลื่อนย้ายเงินทุนในโลกมีมากขึ้น Hedge Funds เก็งกำไรในเงินและราคาสินค้า

15 Industrial Sociology เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยี

16 Industrial Sociology ประชากร สุขภาพ ความปลอดภัยในสังคม วัฒนธรรมและค่านิยม ประชากรและสังคม

17 Industrial Sociology มาตรการการค้าไม่ใช่ภาษี ข้อผูกพันระดับโลก ปัจจัยการผลิต ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

18 Industrial Sociology โครงสร้างอายุ รายได้ การขยายตัวของความเป็นเมือง รูปแบบการบริโภค

19 Industrial Sociology ฐานเศรษฐกิจที่มั่นคง และยั่งยืน Economic stability and sustainability นโยบายสังคมเชิง รุก Proactive social policy to create positive externality เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจโลก และภูมิภาค Global and regional positioning เพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วย ฐานความรู้ Value creation from knowledge application หลักการพื้นฐานการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจและสังคม Sustained Prosperity More Balanced Structure Better Distribution

20 Industrial Sociology Economic Restructuring Sustained Prosperity More Balanced Structure Better Distribution Sustained Prosperity More Balanced Structure Better Distribution Value Chain by Cluster Infrastructure and Logistics S&T, R&D, Innovation Human Resource Development Laws and Regulations Macroeconomic Policy Agriculture Industry Servic e

21 Industrial Sociology ยุทธศาสตร์การปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์การปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์เพิ่มมูลค่าภาค การเกษตรและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ ยุทธศาสตร์เพิ่มมูลค่าภาคอุตสาหกรรม และการค้าระหว่างประเทศ ยุทธศาสตร์เพิ่มมูลค่าภาคอุตสาหกรรม และการค้าระหว่างประเทศ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและการต่างประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมเชิงรุก ยุทธศาสตร์การขยาย ฐานภาคบริการ ยุทธศาสตร์การปรับปรุง ประสิทธิภาพภาครัฐ

22 Industrial Sociology กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ 10-15 ปีข้างหน้า สร้างสังคมแห่งการ เรียนรู้ มีคุณภาพ เสมอภาคและ สมานฉันท์ สร้างความเข้มแข็งทาง เศรษฐกิจอย่างมี คุณภาพ ปรับตัวได้ มั่นคงและกระจายการ พัฒนาที่เป็นธรรม จัดการและคุ้มครอง ฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืนเพื่อผลประโยชน์ ต่อคนรุ่นอนาคต พัฒนาศักยภาพคน และการปรับตัวบน สังคมฐานความรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงในการ ดำรงชีวิต สร้างความเสมอภาค และการมีส่วนร่วมของ ภาคีการพัฒนาในการ บริหารจัดการสังคมที่ ดี สร้างภูมิคุ้มกันและ ความเข้มแข็งของทุน ทางสังคมให้เกิดสันติ สุข สมานฉันท์ และ เอื้ออาทรต่อกัน พัฒนาเศรษฐกิจอย่าง มีเสถียรภาพ และมี ภูมิคุ้มกันที่พร้อมรับ การเปลี่ยนแปลง ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจที่สมดุล พึ่งตนเองและเข่งขัน ได้ด้วยฐานความรู้ กระจายผลประโยชน์ ของการพัฒนาทาง เศรษฐกิจอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม สงวนรักษาทรัพยากร ธรรมชาติทั้งการใช้ การป้องกัน และการ จัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ จัดการและธำรงไว้ซึ่ง คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ ดี กระจายการใช้ ทรัพยากรอย่างเป็น ธรรมและการมีส่วน ร่วมของประชาชน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพ และยั่งยืน

23 วิกฤตการแห่งการพัฒนา หลังสงครามโลก II 1945 การตั้งองค์การสหประชาชาติ 1943 หน้าที่ประเทศพัฒนาแล้วต้อง ช่วยเหลือประเทศด้อยพัฒนา ประเทศทุกประเทศทั่วโลกมีความ เท่าเทียมกัน คำประกาศประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา Truman ทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประเทศที่ร่ำรวย/พัฒนาแล้วช่วยเหลือ ประเทศยากจน/ด้อยพัฒนา ประเทศสหรัฐอเมริกามีบทบาทมาก

24 วิกฤตการแห่งการพัฒนา การแบ่งกลุ่มประเทศ เชิงการเมือง แนวทางเสรีนิยมประชาธิปไตย แนวทางความช่วยเหลือ ประเทศโลกที่ 1 = ประเทศ เสรีนิยมอุตสาหกรรม ประเทศโลกที่ 2 = ประเทศ สังคมนิยม ประเทศโลกที่ 3 = ประเทศ ด้อยการพัฒนา องค์กรระดับโลกทำหน้าที่ - ธนาคารโลก - องค์การสหประชาชาติ - กองทุนการเงินระหว่างประเทศ เศรษฐกิจและการเงิน เทคนิคและเชี่ยวชาญ ทหารและการเมือง

25 วิกฤตการแห่งการพัฒนา ธนาคารโลก เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ สำคัญ กองทุนการเงินระหว่าง ประเทศ ความช่วยเหลือปรับปรุง โครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ คำขอความช่วยเหลือ ประเทศโลกที่ 3 ความช่วยเหลือทางเทคนิค ด้านผู้เชี่ยวชาญ ความช่วยเหลือให้แก่ประเทศ ทั่วไป : ขัดข้องเงินทุนสำรอง

26 วิกฤตการแห่งการพัฒนา การสร้างความเจริญ ทางเศรษฐกิจ Modernization Theory ปัญหาสะสมและรุนแรงระดับการพัฒนา เร่งรัดอุตสาหกรรมเป็นแกนนำ สร้างความเป็นเมือง ปรับระบบการบริหาร เศรษฐกิจขยายตัว เมืองเติบโตรวดเร็ว การบริการเพิ่มขึ้น - ความเหลื่อมล้ำและแตกต่าง - ความถดถอยของประเทศ - การพึ่งพาต่างประเทศ

27 วิกฤตการแห่งการพัฒนา ภาวะการพึ่งพา Economic) ทางเศรษฐกิจ(Economic) - การแทรกแซง - การดำเนินนโยบาย ) ทางการเมือง (Political) - การผูกขาดทางการตลาด - ผู้ประกอบการในประเทศ เติบโตค่อนข้างช้า เติบโตค่อนข้างช้า

28 วิกฤตการแห่งการพัฒนา ปฏิรูประบบโครงสร้าง ทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม - ความเป็นมาและพัฒนาการสังคม Concrete Situations - ลักษณะเฉพาะทาง ความสัมพันธ์ทางการเมือง ความสัมพันธ์ทางการเมือง - คุณลักษณะทางวัฒนธรรม และจริยธรรมของประเทศ และจริยธรรมของประเทศ - พื้นฐานระบบการผลิตและความชำนาญ - ระบบสังคม วัฒนธรรมและการเมือง

29 วิกฤตการแห่งการพัฒนา ความมุ่งหมายประเทศ กำลังพัฒนา ภาวะพึ่งพากันปราศจากการ - ภาวะพึ่งพากันปราศจากการ ครอบงำและขูดรีด ครอบงำและขูดรีด (Interdependence) (Interdependence) - ศักยภาพการพึ่งตนเอง (Self-reliance) (Self-reliance) - ขีดความสามารถทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - เพิ่มอำนาจการเจรจาต่อรอง บรรษัทข้ามชาติ/ทุนนิยม บรรษัทข้ามชาติ/ทุนนิยม ความสัมพันธ์ระหว่าง : - ระบบเศรษฐกิจ - ระบบสังคม - ระบบการเมือง - ระบบวัฒนธรรม - ระบบทรัพยากร

30 วิกฤตการแห่งการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงความคิด - รายได้ไม่ใช่สิ่งสำคัญต่อ การพัฒนา การพัฒนา - อุตสาหกรรมไม่ได้เป็น แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ความหมายการพัฒนาที่แท้จริง การพัฒนาเมือง = การพัฒนาชนบท - กลไกการตลาดไม่ใช่นำไปสู่ การพัฒนาที่ดีเสมอ การพัฒนาที่ดีเสมอ การพัฒนาอุตสาหกรรม = การพัฒนาเกษตรกรรม เทคโนโลยีชั้นสูง = เทคโนโลยีพื้นฐาน ความสมดุล = ความแตกต่าง

31 วิกฤตการแห่งการพัฒนา บริบทพื้นฐานแนวคิด การพัฒนาที่ยั่งยืน "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ดุลยภาพทางสิ่งแวดล้อม ดุลยภาพทางเศรษฐกิจ ดุลยภาพทางสังคม ความสำคัญกับการพัฒนา= ดุลยภาพ ดุลยภาพที่เกื้อกูลและ ไม่เกิดความขัดแย้ง กันและกัน


ดาวน์โหลด ppt Industrial Sociology 01460325 สังคมวิทยาอุตสาหกรรม Industrial Sociology ครั้งที่ 4 : ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงกับ วิกฤตการณ์การพัฒนา 4 : 7 ก.พ. 58.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google